มาดู รูปแบบข้อสอบและเนื้อหา 9 วิชาสามัญ 61

9 วิชาสามัญ 61

มาดู รูปแบบข้อสอบและเนื้อหา 9 วิชาสามัญ 61

มาดูกันเร็วทั้งเด็กสายวิทย์ & สายศิลป์ สำหรับรูปแบบข้อสอบและเนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ 61 ที่จะช่วยให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมได้ตรงจุด ซึ่งพี่วีวี่ได้นำ Test Blueprint ของ 9 วิชาสามัญ 61 ที่ทาง สทศ. ได้ประกาศไว้ ส่งตรงมาให้น้อง ๆ ที่นี่ ช้าไม่ได้แล้ว เรามาดูกันเลย

รูปแบบข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ

 • ภาษาไทย วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 100

เนื้อหาในการสอบ

1. การอ่าน

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์/ เจตนาของผู้เขียน
 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ/ การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การวิเคราะห์ข้อคิด/ แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
 • ท่าที/ น้ำเสียง/ อารมณ์ความรู้สึก/ ความคิดเห็นของผู้เขียน

2. การเขียน

 • การลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณนา/ บรรยาย/ อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว

3. การพูด การฟัง

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน
 • การวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้พูด
 • การตีความ/ อนุมาน/ วิเคราะห์สาร/ บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง

4. หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำให้ถูกความหมาย
 • ประโยคกำกวม
 • ประโยคสมบูรณ์
 • ระดับภาษา
 • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คำที่มีความหมายตรง/ อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์
 • สังคมศึกษาฯ วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 100

เนื้อหาในการสอบ

 1. ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม
 • ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
 1. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
 • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 1. เศรษฐศาสตร์
 • บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 • สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
 1. ประวัติศาสตร์
 • เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ
 • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
 • ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและความเป็นไทย
 1. ภูมิศาสตร์
 • โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้าหาวิเคราะห์สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • อังกฤษ วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 100

เนื้อหาในการสอบ

 1. Listening – Speaking Skills Situation dialogues
 • Everyday communication
 1. Reading Skills Graph/chart/diagram/table
 • Academic
 • General
 1. Writing skills Paragraph organization
 • Academic
 • General
 • คณิตศาสตร์ (1) วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 100

เนื้อหาในการสอบ

 1. ความรู้พื้นฐาน (ไม่ออกข้อสอบในสาระนี้ แต่ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระที่ 2-7)

เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้อต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน

 1. ระบบจำนวนจริง
 • จำนวนเต็ม  การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • จำนวนจริง  การแก้สมการ และอสมการของพหุนามตัวแปรเดียว และในรูปค่าสัมบูรณ์
 • จำนวนเชิงซ้อน  การดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน, จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n, การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน
 1. เรขาคณิต
 • เรขาคณิตวิเคราะห์  เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา
 • เวกเตอร์  เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ, การบวก ลบ การคูณเชิงสเกลาร์ และการคูณเชิงเวกเตอร์
 • ตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และฟังก์ชันผกผัน, สมการตรีโกณมิติ, กฎของโคไซน์ และไซน์
 1. พีชคณิต
 • เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ สมบัติของเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์, การดำเนินการตามแนว, การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ, สมบัติของเลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล, สมการ และอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม  ลอการิทึม และสมบัติของลอการิทึม, ฟังก์ชันลอการิทึม, สมการและอสมการลอการิทึม
 1. ความน่าจะเป็นและสถิติ
 • ความน่าจะเป็น  วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่, ทฤษฎีบททวินาม, ความน่าจะเป็น และกฎพื้นฐานที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่และการวัดการกระจายของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล
 • การแจกแจงปกติ  ค่ามาตรฐาน, การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ
 1. แคลคูลัส
 • ลำดับและอนุกรม  การลู่เข้าของลำดับและอนุกรม
 • ลิมิต  ลิมิต และความต่อเนื่อง
 • อนุพันธ์  อนุพันธ์ และสมบัติของอนุพันธ์ ความชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ, การประยุกต์
 • ปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต, การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
 1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 • ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 25 100

เนื้อหาในการสอบ

 1. กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงด้านการเคลื่อนที่
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบไพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบมีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุน สมดุล งาน- พลังงาน โมเมนตัมและการชน
 1. สมบัติของของสสาร ความยืดหยุ่น  กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง
 1. ไฟฟ้า – ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • แม่เหล็ก  แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ มอเตอร์/ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์ยุคใหม่  แบบจำลองอะตอม ฟิสิกส์ควอนตัม สมการปฏิกิริยา นิวเคลียร์การสลายตัวของนิวเคลียส
 • เคมี วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 100

เนื้อหาในการสอบ

 • อะตอมและตารางธาตุ
 • พันธะเคมี
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
 • ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด – เบส
 • ไฟฟ้าเคมี
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
 • เคมีอินทรีย์
 • เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
 • สารชีวโมเลกุล
 • ชีววิทยา วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 100

เนื้อหาในการสอบ

 1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
 • ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
 • เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบหายใจ
 • การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
 • การรับรู้และการตอบสนอง
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • การสืบพันธ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
 • ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • การตอบสนองของพืช
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ยีนและโครโมโซม
 • พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • วิวัฒนาการ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 1. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ดุลยภาพของระบบนิเวศ
 • ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
 • พฤติกรรมสัตว์
 • มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
 • คณิตศาสตร์ (2) วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 100

เนื้อหาในการสอบ

 1. จำนวนจริงและการดำเนินการ
 • จำนวนจริง
 • ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
 • รากที่ n ของจำนวนจริง และเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะยะ
 • การประมาณค่า
 1. การวัด
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้
 1. พีชคณิต
 • เซตและการดำเนินการของเซต
 • การให้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
 • การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
 • ลำดับ และการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
 • ลำดับ และอนุกรม เลขคณิต และเรขาคณิต
 1. ความน่าจะเป็นและสถิติ
 • การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
 • ค่ากลางของข้อมูล
 • การวัดการกระจายของข้อมูล
 • การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
 • กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาสามัญ

เวลาที่ใช้ในการสอบ :             90 นาที
รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 100

เนื้อหาในการสอบ

 • พันธุกรรม
 • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • อยู่ดีมีสุข
 • อยู่อย่างปลอดภัย
 • ธาตุและสารประกอบ
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารชีวโมเลกุล
 • ปิโตรเลียม
 • พอลิเมอร์
 • การเคลื่อนที่
 • แรงในธรรมชาติ
 • คลื่นกล
 • เสียง
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • พลังงานนิวเคลียร์
 • โครงสร้างโลก
 • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
 • แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
 • ธรณีประวัติ
 • กำเนิดเอกภพ
 • ดาวฤกษ์
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ
 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ดูรายละเอียด 9 วิชาสามัญ 61 เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในแต่ละวิชาของข้อสอบ 9 วิชาสามัญ 61 นั้นเยอะอยู่พอสมควร ยิ่งน้อง ๆ ที่เลือกคณะที่ต้องใช้หลายวิชาในการยื่น คงต้องเตรียมตัวมากสักหน่อย และหากใครกำลังมองหาตัวช่วยอยู่ล่ะก็
พี่วีวี่ขอแนะนำคอร์ส ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ ในคอร์สนี้พี่ ๆ WE TUTORS จะพาน้อง ๆ ไปตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น พร้อมเผยเทคนิคที่จะช่วยในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้นและชัวร์ รับรองเลยว่าใช้เวลาน้อยแต่ได้โจทย์เน้น ๆ ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ