ความถนัดแพทย์

TPAT1 (ความถนัดแพทย์)

พี่หมอปู
พญ. ธัชธร วนาเศรษฐี (พี่หมอปู)
EOT94E99

ทดลองเรียน : TPAT1 (ความถนัดแพทย์)

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
Top