ติวคุ้ม...เลือกได้

สนามสอบสำคัญ DEK61 ต้องพร้อมที่สุด
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. – 31 ธ.ค. 60
โปรโมชั่น-ติวเข้ม-สอบเข้ามหาลัย-tcas-1

สมัครคอร์สบทย่อย ULTIMATE SERIES 3 รหัสคอร์สขึ้นไป ลดทันที 30%

เลือกเรียนได้...จะสมัครวิชาเดียวกัน 3 รหัสคอร์ส หรือฟิตติวหลายวิชาก็ทำได้

ติวเข้ม ครบ เลือกเรียนได้ทั้งคณิต ฟิสิกล์ เคมี และชีวะ สรุปเนื้อหา ม.ปลายทั้งหมด ตรงประเด็นที่สุด ใช้เวลาน้อยกว่าสรุปอ่านเอง

คอร์สบทย่อย ULTIMATE MATHS

ลำดับ ชื่อบท จำนวนชั่วโมง   ค่าเรียน ลด 30% ชำระเพียง   รหัสคอร์ส
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 08:40 900  630  M**73E11
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฎีจำนวน 12:00 1,200 840  M**73E12
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:40 1,400 980  M**73E13
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย และกำหนดการเชิงเส้น 14:40  1,500 1,050  M**73E14
5 เมทริกซ์ 6:40  700  490  M**73E15
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:10  800 560  M**73E16
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 18:40  1,800 1,260  M**73E17
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 11:00  1,100 770  M**73E18
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 12:50  1,300 910  M**73E19
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:50  1,400 980  M**73E21
11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2:50  300 210  M**73E22
12 สถิติฉบับสมบูรณ์ 12:50  1,300 910  M**73E23
13 ลำดับ และอนุกรม 13:10  1,300 910  M**73E24
14 แคลคูลัส 20:20  1,900 1,330  M**73E25

คอร์สบทย่อย ULTIMATE PHYSICS

ลำดับ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง   ค่าเรียน ลด 30% ชำระเพียง   รหัสคอร์ส
1 MECHANICS 1 บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล 30:15 2,600 1,820 P**73E11
2 MECHANICS 2 โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย,
งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, การหมุน
36:20 3,100 2,170 P**73E12
3 MATTER & HEAT สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล,
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์
17:45 1,700 1,190 P**73E13
4 WAVE SERIES คลื่น, แสง, เสียง 27:40 2,500 1,750 P**73E14
5 ELECTRICITY ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่เหล็ก, ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 42:00 3,500 2,450 P**73E15
6 MODERN PHYSICS ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 1,700 1,190 P**73E16

คอร์สบทย่อย ULTIMATE CHEMISTRY

ลำดับ ชื่อบท จำนวนชั่วโมง  ค่าเรียน ลด 30% ชำระเพียง   รหัสคอร์ส
1 โครงสร้างอะตอม + ตารางธาตุ + พันธะเคมี 40:30 3,300 2,310 C**73E11
2 ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ I I  + ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 34:00 2,900 2,030 C**73E12
3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + สมดุลเคมี 20:30 1,900 1,330 C**73E13
4 กรดเบส I และ I I 17:30 1,700 1,190 C**73E14
5 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I  +  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 14:45 1,500 1,050 C**73E15
6 เคมีอินทรีย์ + สารชีวโมเลกุล +  ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 28:30 2,600 1,820 C**73E16

คอร์สบทย่อย ULTIMATE BIOLOGY

ลำดับ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง  ค่าเรียน ลด 30% ชำระเพียง   รหัสคอร์ส
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์, การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์ 25:20 2,300 1,610 L**73E11
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร,การสลายสารอาหารในเซลล์, ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน,
ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล, ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
26:40 2,400 1,680 L**73E12
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
25:00 2,300 1,610 L**73E13
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
24:40 2,200 1,540 L**73E14
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร 38:20 3,200 2,240 L**73E15
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร, ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 13:30 1,400 980 L**73E16

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

  1. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10% บัตร WE FAMILY CARD หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ ได้
  2. สมัครได้ตั้งแต่ 10 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2560 (นับจากวันโอนเงินธนาคาร)
  3.  การใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องออกบัตรเรียนในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น
  4.  เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนดไว้เท่านั้น
Top