WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

banner-wetutors-farm

พี่ฟาร์ม

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล
wetutors-farm

การศึกษา

  • ปริญญาโท : MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
  • รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันออกแบบซอฟต์แวร์(Software Design) ระดับภาคเหนือ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงาน Intel Technology Challenge
  • ประสบการณ์การสอน 12 ปี

การันตีคุณภาพระดับประเทศ

โครงการที่สอน-p-farm
“ฟิสิกส์ที่ใครว่ายาก จะกลายเป็นเรื่องง่าย
ด้วยเทคนิคการสอนสุด smart
ให้น้องๆ เรียนรู้ด้วย smile”
we-tutors-p-farm