นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ของโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน

1. คำนิยาม

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง นิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

.

2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนได้รับจากท่านตามใบสมัครเรียน ใบคำร้องขอ แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือเอกสารอื่นใด เมื่อท่านมาติดต่อขอรับบริการใด ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ จากโรงเรียนทั้งเคาน์เตอร์สาขา Call Centerและรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด โรงเรียน รูปถ่าย คำนำหน้า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ ตามที่ท่านแจ้งไว้ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ไอดีไลน์ เป็นต้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ หรือความพิการ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ข้อมูลพันธุกรรม ชีวภาพ หรือพฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลความเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ให้บริการอื่นที่โรงเรียนได้รับจากกิจกรรมการท่องเว็บออนไลน์ หรือข้อมูลสำหรับสมัครใช้บริการ หรือใช้บริการในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น https://www.webythebrain.com, APP WePlus เป็นต้น
 • รหัสสมาชิก (USER ID) / รหัสผ่าน (PASSWORD) ที่ใช้งาน วัน-เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้งาน รวมถึงข้อมูลการใช้ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของโรงเรียนซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ท่านมีความสนใจสมัครเรียนหรือขอรับบริการจากเรา โรงเรียนจำเป็นต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้โรงเรียนสามารถให้บริการสมัครเรียน หรือพิจารณาการสมัครเรียนเป็นกรณีพิเศษ หรือปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเรียน หรือดำเนินการตามคำร้องอื่นใดของท่านได้ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่จำเป็นได้ครบถ้วน เพียงพอสำหรับการดำเนินการของโรงเรียน โรงเรียนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยระเบียบของการสมัครเรียนของทางโรงเรียน หรือโรงเรียนอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้


หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่โรงเรียน (เช่น สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครเรียน เป็นต้น) ท่านรับทราบ และยืนยันว่าท่านได้กระทำการในนามของบุคคลนั้น เพื่อยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และได้ดำเนินการให้บุคคลนั้นรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

.

3. การได้มาและใช้งานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 • โรงเรียนจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตามใบสมัครเรียน ใบคำร้องขอ แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ไว้กับโรงเรียน หรือจากการติดต่อต่าง ๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของโรงเรียน หรือจากการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือการสมัคร หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เช่น การลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านช่องทาง http://webythebrain.shop/Register.aspx หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของทางโรงเรียน

3.2 โรงเรียนจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ฐานทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนหรือการดำเนินการตามคำขอของท่าน
 • เพื่อการให้คำแนะนำ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์คอร์สเรียนที่เหมาะสม การคำนวณส่วนลด หรือเสนอโปรโมชัน การพิจารณาสมัครเรียนกรณีพิเศษ การจัดการในการบริหารเวลาเรียนของท่าน
 • เพื่อการให้บริการออนไลน์ของเราทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องการเรียนของท่าน เช่น การแจ้งโปรโมชัน หรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของโรงเรียน เป็นต้น
 • การดำเนินการตรวจสอบการสมัครเรียน เพื่อการดำเนินคดี หรือบังคับใช้สิทธิตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโรงเรียน หรือกฎหมายอื่นใด ของหน่วยงานที่มีอำนาจ
 • การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน หรือสถานะของบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
 • เพื่อเปิดเผย หรือนำส่งข้อมูล เอกสาร หรือรายงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามคำสั่ง หรือให้ความร่วมมือในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ที่ได้มีการร้องขอเป็นครั้งคราว หรือเพื่อให้เป็นไปตามการรายงานของทางราชการ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียน
 • เพื่อการวิเคราะห์ และจัดทำสถิติการสำรวจความพึงพอใจ การทำวิจัยทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลการสมัครเรียน หรือเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ รวมถึงการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการปรับปรุง หรือแก้ไขการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานของท่าน
 • เพื่อให้โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรนสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบของโรงเรียน ความสามารถทางธุรกิจ การวางแผน การสื่อสาร การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน การปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล การเก็บบันทึก ทำสำเนา หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ท่านควรได้รับจากการเป็นลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของโรงเรียน รวมถึงการแจ้งข้อมูลทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นครั้งคราว ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน

หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังโรงเรียนได้ที่
ศูนย์ดูแลลูกค้า WE CARE เบอร์โทร 02-952-6767 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น.

.

4. บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโรงเรียนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำสั่งของเรา โดยการเปิดเผยจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเปิดเผยต่อบุคคล หรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนกวดวิชา
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นคู่สัญญากับโรงเรียน หรือผู้ให้บริการภายในโรงเรียน เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์(cloud service provider) หรือผู้ให้บริการการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร หรือผู้ให้บริการดูแลลูกค้า WE CARE เจ้าหน้าที่บริการเคาน์เตอร์สาขา ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดที่ทำการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เป็นต้น

.

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น โดยบุคคล หรือนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ใน 2 ข้อข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ และความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล

.

6. สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอะไรบ้าง

ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • เข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • ยกเลิก หรือเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ในทุกโอกาส สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวมไว้
 • คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
 • ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้โดยการตั้งค่าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในระหว่างการสร้างบัญชีผู้ใช้ออนไลน์กับเรา และท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในภายหลังโดยเข้าสู่ระบบออนไลน์ หรือติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

.

7. เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะเก็บรักษาต่อเนื่องต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับโรงเรียนสิ้นสุดลง

.

8. มีการใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือไม่

โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างไร

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่าน และของเราในอดีตหรือไม่ หรือใช้ในการระบุส่วนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเว็บไซต์ของโรงเรียน

เมื่อท่านได้มีการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้แล้ว การตั้งค่าดังกล่าวจะนำไปใช้กับการเข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของโรงเรียน ซึ่งอาจมีผลต่อการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน เช่น การที่ท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านใหม่ การลบคุกกี้ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนจากเบราว์เซอร์ หรือเครื่องมืออื่น การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านทำไว้อาจสูญหายได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในบางประเทศอาจขอให้ท่านยืนยันการตั้งค่าคุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นครั้งแรก ถ้าท่านอยู่ในประเทศที่กำหนดให้ถูกตั้งค่าคุกกี้ของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านอาจจะได้รับการขอให้ตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ในอนาคต

ในหลาย ๆ กรณี ท่านสามารถควบคุมเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการว่าให้มีการเตือน หรือยอมรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถหาความสามารถเฉพาะของเบราว์เซอร์ของท่าน และคำแนะนำในวิธีการใช้งานดังกล่าวได้จากคู่มือหรือไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของโรงเรียนลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของโรงเรียนอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

.

9. การปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของโรงเรียนถูกใช้งานอย่างไร (สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์)

เว็บไซต์ของโรงเรียนใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ (“ปลั๊กอิน”) :

ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย
ดำเนินการโดย
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
ปุ่มอินสตาแกรม
(Instagram)

Instagram

181 Fremont St, San Francisco, California, USA

https://www.instagram.com/privacy
ปุ่มทวีต
(Tweet)

Twitter Inc.

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

https://twitter.com/privacy
ปุ่มยูทูบ
(YouTube)

YouTube

901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, United States

https://www.youtube.com/about/policies/
ปุ่มแชร์ไปยังเฟซบุ๊ก
(Facebook)

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA

https://facebook.com/about/privacy

ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุด้วยชื่อแบรนด์ของผู้ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์(Twitter), ยูทูบ (YouTube), เฟซบุ๊ก(Facebook) หากท่านโต้ตอบกับปลั๊กอิน เช่น การกดวีดีโอบนยูทูป ข้อมูลจะถูกโอนโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของท่านไปยังผู้ปฏิบัติการ และถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติการ

.

10. มาตรการความปลอดภัยอะไรที่เราได้ดำเนินการ เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

โรงเรียนได้ใช้มาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิค และด้านองค์กรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดประเภท สูญหาย หรือถูกทำลาย

.

11. วิธีการจัดการกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปและส่งกลับจากโรงเรียน

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไป และกลับจากโรงเรียนได้รับการป้องกันโดยมาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิค และด้านองค์กรที่เหมาะสม และอาจเข้าถึงได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผล เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับได้กำหนด โดยบุคคลในฝ่ายที่กำหนด เช่น ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ฝ่ายระบบงาน, ฝ่ายให้บริการลูกค้าทั้ง WE CARE และเจ้าหน้าที่สาขา, ฝ่ายการตลาด เป็นต้น ซึ่งในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน รวมถึงเกณฑ์การค้นหาที่ใช้ จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกกำจัดหลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาได้สิ้นสุดลง

.

12. ช่องทางการติดต่อโรงเรียน

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน

 • ที่อยู่ 215 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • ในวันอังคาร ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. หรือ วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 19.00 น.
 • ศูนย์ดูแลลูกค้า WE CARE เบอร์โทร 02-952-6767 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น.
 • อีเมล: [email protected]

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ [email protected]

.

13. การปรับปรุงคำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ด้านบน หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยภายหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของเรา

.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ WE PLUS ของโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน ในฐานะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน ทุกสาขา ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นองค์กรที่ทำธุรกรรมด้านการศึกษาเป็นที่รู้จักอย่างดีของนักเรียนและผู้ปกครองในนาม “วี บาย เดอะ เบรน” โดยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 35 ปีซึ่งให้บริการสมัครเรียนทั้งเคาน์เตอร์สาขา และสมัครเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้เปิดให้บริการสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสมัครเรียน หรือใช้บริการกับทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนจึงให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้เข้ามาใช้บริการทุกท่าน โดยได้วางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนด้วยมาตรฐานที่สร้างความมั่นใจให้นักเรียนทุกท่านเชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนจะได้รับการดูแลรักษาอยู่ในระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการของโรงเรียนได้แก่ เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ Windows macOS iOS Android รวมถึงแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ นักเรียนสามารถตรวจสอบและติดตามนโยบายดังกล่าวเพื่อจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์นั้นๆได้ตลอดเวลา

รบกวนนักเรียนอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้บริการกับทางโรงเรียนเมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วถือว่านักเรียนรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของทางโรงเรียนแล้ว

.

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

 1. นักเรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มที่โรงเรียนได้กำหนดไว้เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างบัญชีบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก และส่ง USER ID และ PASSWORD ไปให้นักเรียนทางอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
 2. นักเรียนจะต้องรักษาข้อมูล USER ID และ PASSWORD ที่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้ให้เป็นความลับ และไม่สามารถโอนสิทธิการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นได้ หากนักเรียนฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
 3. นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีของนักเรียนให้คงความถูกต้อง สมบูรณ์ หากนักเรียนพบว่ามีการใช้ข้อมูลสมาชิกของนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่ามีผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต นักเรียนควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อทำการเปลี่ยน PASSWORD ใหม่ทันที
 4. นักเรียนจำเป็นต้องเข้าถึงบัญชีของนักเรียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ของโรงเรียนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น และค่าบริการในการเชื่อมต่อต่าง ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนเอง โรงเรียนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบริการเกี่ยวกับโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้ระบบของโรงเรียนแต่อย่างใด
 5. นักเรียนจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามความเป็นความจริง หากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนสามารถแจ้งโรงเรียนให้ทราบทันที ผ่านช่องทางที่โรงเรียนให้บริการ เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลของนักเรียนให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการให้บริการ โรงเรียนอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ในการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ
 6. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ใช้ข้อมูล USER ID และ PASSWORD ในการยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบในการสั่งซื้อคอร์สเรียนและเข้าสู่ระบบในการเข้าเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน WE PLUS (วีพลัส) ซึ่งใช้ข้อมูลที่นักเรียนให้ไว้กับโรงเรียนในการลงทะเบียนสมัครเรียนกับโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน
 7. นักเรียนตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / อินเทอร์เน็ต (Electronic / Internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชันที่โรงเรียนจัดทำขึ้นมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

.

ใครสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการได้บ้าง

 1. การให้บริการของทางโรงเรียน เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการด้านการศึกษา โรงเรียนจึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน และโรงเรียนมั่นใจว่า บริการที่ทางโรงเรียนพัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเรียน การสอน การพัฒนาความรู้ของนักเรียน ซึ่งแม้การสมัครเรียนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองตามกฎหมายก็ตาม แต่โรงเรียนแนะนำว่าการที่นักเรียนจะเข้ารับบริการนั้นควรต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำ ควบคุมดูแล และขออนุญาตจากผู้ปกครอง ก่อนสมัครใช้บริการกับทางโรงเรียน
 2. โรงเรียนได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกตามความต้องการของนักเรียน เช่น การให้นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10-18 ปี สมัครเรียนตามความต้องการของนักเรียนได้ด้วยตนเอง โดยโรงเรียนจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งผลยืนยันการลงทะเบียนไปให้ทุกครั้ง ดังนั้น หากนักเรียนได้รับข้อมูลที่ทางโรงเรียนส่งให้ โรงเรียนขอแนะนำว่านักเรียนควรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนกับโรงเรียนด้วยความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี ดังที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการบริการและประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ผู้ใช้บริการ
 3. ในกรณีนักเรียนมีอายุ ตั้งแต่ 10-18 ปี นักเรียนตกลงและรับรองว่า ก่อนการลงทะเบียนสมัครเรียนนักเรียนได้ทำการแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนที่จะชำระเงินค่าคอร์สเรียนแล้ว โดยนักเรียนสามารถทำการลงทะเบียนด้วยตนเอง และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน โดยหากนักเรียนเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้โรงเรียนมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ทางธุรกิจ หรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และอายุมากกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดโรงเรียนมีสิทธิยกเลิกการลงทะเบียนและระงับสิทธิในการใช้บริการทั้งหมด และอาจดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่โรงเรียนมีสิทธิเช่นนั้น
 4. ในกรณีที่นักเรียนมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป โรงเรียนอาจร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใบแสดงผลการเรียน Transcript (ไม่จบ ) ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา (ถ้ามี) และหลักฐานอื่นๆ ด้านการศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งหากนักเรียนหรือผู้ปกครองปฏิเสธในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น โรงเรียนจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้น

.

การแบ่งปันบัญชีของตนเองให้ผู้อื่น

บัญชีข้อมูล USER ID และ PASSWORD ของนักเรียนไม่ควรถูกแบ่งปันให้กับบุคคลอื่น หากนักเรียนแบ่งปันข้อมูลสมาชิกของนักเรียนให้บุคคลอื่น บุคคลนั้นอาจจะควบคุมบัญชีของนักเรียนได้ และโรงเรียนจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง และในทางกลับกัน นักเรียนไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการสมัครเรียนกับโรงเรียนใหม่ได้ เนื่องจากข้อมูลของนักเรียน ซึ่งรวมถึง ข้อมูลสมาชิก และข้อมูลคอร์สเรียนที่นักเรียนได้สมัครเรียน จะถูกบันทึกกับบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ อาจมีผลกระทบกับการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิหากนักเรียนต้องการโอนคอร์สเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนไปยังบัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่น

.

เงื่อนไขการให้บริการ

การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงวิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ และนักเรียนจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อ นักเรียนได้ลงทะเบียน ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว

 1. นักเรียนสามารถใช้บริการของโรงเรียนได้เมื่อนักเรียนแสดงหลักฐานและยืนยันตัวตนตามที่โรงเรียนกำหนด โดยหากโรงเรียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง โรงเรียนจะอนุมัติให้ใช้บริการซึ่งนักเรียนจะใช้บริการของโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเองเท่านั้น โดยนักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอน ให้เช่า อนุญาตให้ใช้สิทธิ ขาย รวมถึงติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 2. โรงเรียนเป็นผู้ให้บริการการศึกษา พัฒนาการสอน ส่งมอบชุดความรู้ สื่อการเรียนรู้ หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน โดยมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเรียน การสอน ส่งมอบเนื้อหาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของโรงเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนมิอาจรับรองผลลัพธ์ ผลสำเร็จ และ/หรือ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการมุ่งหวังในการใช้บริการ รวมถึงไม่เป็นการรับรอง และ/หรือรับประกัน เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 3. การอ้างอิงข้อความ เอกสารใดๆ สินค้า บริการ รางวัล การเสนอของแถมที่เป็นสินค้า และ/หรือบริการอื่นๆ ที่ขอร่วมรายการ หรือการมอบสิทธิพิเศษใดๆ ผ่านช่องทางการให้บริการของโรงเรียน ให้ถือเป็นการตัดสินใจโดยเจตนาของนักเรียน โรงเรียนไม่ถือเป็นตัวแทนของนักเรียนในการดำเนินการรับ แลก ซื้อ ใช้สิทธิต่างๆ รวมทั้ง ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ผลลัพธ์ของสินค้า และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่มิใช่บริการการศึกษาของโรงเรียน
 4. โรงเรียนมีการพัฒนา การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ส่งผลให้โรงเรียนมีความจำเป็นต้องลบ ปฏิเสธ จำกัดการให้บริการโดยโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในบางกรณีโรงเรียนอาจจะรวบรวมความคิดเห็น หรือคำแนะนำของนักเรียนได้ตามที่โรงเรียนเห็นสมควร
 5. โรงเรียนขอสงวนสิทธิระงับการให้บริการหากโรงเรียนตรวจพบว่า การใช้บริการมีวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเอื้อให้มีการดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้อื่น หรือกรณีที่นักเรียนได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค
 6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 7. โรงเรียนจะรับผิดชอบปฏิบัติตามแนวนโยบายของการบริการการศึกษาโดยเคร่งครัด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด จากการใช้บริการ เช่น การสูญหายของข้อมูล หรือความเสียหาย กับระบบคอมพิวเตอร์ของนักเรียน รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือใช้บริการอันเนื่องจากการกระทำของบุคคลที่สาม
 8. ในการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของโรงเรียน โรงเรียนมีสิทธิในการตรวจสอบ สอบสวนการใช้บริการ ทั้งโดยบุคลากรในหน้าที่ของโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก รวมถึงผู้ได้รับมอบหมายตามอำนาจรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
 9. โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยุติบัญชีของนักเรียน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่โรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
  • – การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการใดที่ผิดเงื่อนไขเรื่องลิขสิทธิ์ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้
  • – การใช้งานที่ละเมิดสิทธิ ความประมาทเลินเล่อของนักเรียน ที่ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย
  • – การเผยแพร่ไวรัส, ส่งสแปม, ดักจับข้อมูลซึ่งปรากฏเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
  • – การพยายามเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหรือบุคคลอื่น หรือทำการเขียนสคริปต์สร้างข้อความในลักษณะที่จะแทรกแซง หรือสร้างความเสียหายแก่สมาชิกรายอื่น

.

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์

 1. เนื้อหาในคอร์สเรียน ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงในบริการของโรงเรียน (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นทรัพย์สินและเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และอาจมีบางส่วนเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้บริการนี้ ไม่มีส่วนใดเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโรงเรียน หรืออนุญาตให้ทำสำเนา ลอกเลียนแบบ อ้างสิทธิ จากทรัพย์สินทางปัญญาของโรงเรียน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่จะทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายในเชิงธุรกิจ
 2. นักเรียนตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยการไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ลอกเลียน ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เรียบเรียง ขาย มีไว้เพื่อขาย เช่า มีไว้เพื่อเช่า เสนอขาย เสนอเช่า จัดพิมพ์เนื้อหา reverse engineer รวมถึงกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียน และจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 3. นักเรียนตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ ปล่อย Virus Worm Spyware Computer Code File หรือ Program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม ระบบของโรงเรียน
 4. นักเรียนตกลงไม่ทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่น หรือส่งไปยัง Newsgroups User การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่นรวมถึงการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการของโรงเรียน

.

สิทธิพิเศษคะแนนสะสม WE POINT

 1. คะแนนสะสม WE POINT คือ สิทธิพิเศษที่ทางโรงเรียนมอบให้กับนักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับคะแนนสะสม 1 WE POINT จากการสมัครเรียนทุก 10 บาท (หากผลการคำนวณมีเศษเกิน 0.5 ระบบจะปัดเศษขึ้นในทุกกรณี) เมื่อนักเรียนมีการสมัครเรียน ผ่านทางเคาน์เตอร์สาขาและช่องทางออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน จะได้รับคะแนนสะสม WE POINT เพื่อสะสมแลกรับของ PREMIUM หรือรับส่วนลดค่าคอร์สเรียน
 2. การใช้สิทธิคะแนนสะสม WE POINT แลกรับของ PREMIUM หรือรับส่วนลดค่าคอร์สเรียนสามารถนำส่วนลดไปใช้ในการสมัครเรียนครั้งถัดไปเท่านั้น
 3. คะแนนสะสม WE POINT มีอายุ 3 ปีปฏิทิน นับจากวันที่โอนเงินชำระค่าคอร์สเรียน
 4. คะแนนสะสม WE POINT ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม WE POINT ผ่านช่องทาง Application WE PLUS เคาน์เตอร์สาขาและช่องทางออนไลน์ที่ให้บริการ
 6. คะแนนสะสม WE POINT ที่แลกของ PREMIUM หรือส่วนลดคอร์สเรียนแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเมื่อนักเรียนยืนยันการทำรายการคะแนนสะสม WE POINT จะถูกตัดออกจากการสะสมของนักเรียน ตามจำนวนคะแนนสะสม WE POINT ที่ทำการแลก และระบบจะทำการประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที
 7. ในการแลกคะแนนสะสม WE POINT กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ เช่น บัตรนักเรียน ที่มีข้อมูลตรงกับผู้สมัครเพื่อใช้ยืนยันตัวตน
 8. โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคะแนนสะสม โปรแกรมการแลกคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินถือเป็นดุลยพินิจของโรงเรียนแต่เพียงผู้เดียว

.

ช่องทางการชำระเงิน

 1. กรณีนักเรียนสมัครเรียนที่เคาน์เตอร์สาขา เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์สาขาทำการสั่งซื้อคอร์สเรียนและPrint ใบสั่งซื้อให้นักเรียนสามารถเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย หรือ สแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือ
 2. กรณีนักเรียนสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ นักเรียนสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน โดยสามารถเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Line ID : @Weplus_care เพื่อรับทราบเงื่อนไขในการชำระผ่านบัตรเครดิต) ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย หรือ สแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือ

.

นโยบายคืนเงิน

 1. โรงเรียนจะรับผิดชอบคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักเรียน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้
  • โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักเรียน 100% ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียนได้ หรือนักเรียนไม่สามารถเรียนตามที่สมัครเรียนไว้ได้เนื่องจากมีความจำเป็นโดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาแสดง และแจ้งความจำนงยกเลิกคอร์สเรียนก่อนลงทะเบียนยืนยันการสมัครเรียนและออกใบเสร็จรับเงิน
  • โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักเรียน 90% ในกรณีที่นักเรียนแจ้งความจำนงมาเป็นลายลักษณ์อักษรขอยกเลิกคอร์สเรียนโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนในระบบและก่อนใช้ชั่วโมงเรียน
  • คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 80% ในกรณีน้องได้มาเรียนในครั้งแรก (ไม่รวมถึงการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์) แล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อโดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหลังการเรียน ครั้งแรกไม่เกิน 3 วัน
 2. โรงเรียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีที่ทางโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกคอร์สเรียนเกิดจากความผิดพลาดของนักเรียน หรือในกรณีที่ผู้ปกครองใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านการสมัครลงทะเบียนของนักเรียนภายหลังจากที่นักเรียนได้เริ่มเรียนในระบบและใช้ชั่วโมงเรียนแล้ว

.

การต่ออายุการใช้บริการ

ระยะเวลาในการใช้บริการ / การเรียนในแต่ละคอร์ส จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละบริการ / คอร์สเรียนกำหนดขึ้น ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาแล้วนักเรียนจะไม่สามารถใช้บริการ / เข้าเรียนคอร์สเรียนนั้นได้ อย่างไรก็ตามหากนักเรียนมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามระยะเวลาในการใช้บริการของโรงเรียนได้ นักเรียนมีหน้าที่ติดต่อโรงเรียน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุการใช้บริการโดยจะต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดอายุการใช้งาน ดังนั้นหากนักเรียนไม่ได้ติดต่อ หรือนักเรียนไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามระยะเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนอันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ

กรณีนักเรียน / ผู้ปกครองมีความประสงค์ขอต่ออายุการใช้บริการโรงเรียนจำเป็นต้องร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียน / ผู้ปกครองต้องแจ้งความจำนงมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้โรงเรียนพิจารณาซึ่งหากนักเรียนหรือผู้ปกครองปฏิเสธในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น โรงเรียนจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการขอต่ออายุการใช้บริการ และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินจากโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด

.

การยกเลิกการใช้บริการ

 1. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะมีอายุตลอดการเป็นสมาชิก หรือจนกว่านักเรียนจะยกเลิกการเป็นสมาชิก เว้นแต่กรณีที่บัญชีสมาชิกของนักเรียนไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 10 (สิบ) ปี โรงเรียนขอสงวนสิทธิปิดบัญชีของนักเรียน โดยไม่ต้องแจ้งให้นักเรียนทราบ
 2. หากนักเรียนทำผิดเงื่อนไขในการใช้บริการในข้อใดข้อหนึ่ง โรงเรียนสามารถปิดบัญชีและระงับการใช้บริการของนักเรียนได้ทันที
 3. เมื่อนักเรียนยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือกรณีที่บัญชีของนักเรียนถูกปิดแล้ว โรงเรียนจะเก็บข้อมูลของนักเรียนไว้ 5 (ห้า) ปี นับถัดจากปีที่นักเรียนยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือการปิดบัญชี แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต การละเมิดลิขสิทธิ์
 4. หากนักเรียนเชื่อว่าบัญชีของนักเรียนถูกยุติการใช้งานด้วยความผิดพลาด นักเรียนสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า WE CARE
  เบอร์โทร 02-952-6767 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น.

.

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

โรงเรียนสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ หรือแม้แต่ในกรณีที่มีกฎหมายใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราวเมื่อเข้าใช้บริการ โรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นและจะขอคำยินยอมจากนักเรียนในกรณีที่จำเป็นด้วยเช่นกัน

.

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน นอกจากนี้ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะถูกประกาศขึ้นในอนาคต เป็นเหตุให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นว่านั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับได้ หรือเป็นโมฆียะ หรือเป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเฉพาะส่วนนั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับ หรือเป็นโมฆียะ หรือตกเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนที่เหลือซึ่งยังคงมีผลบังคับอยู่ และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

โรงเรียนได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทำระเบียบ คำสั่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำหนด

.

ช่องทางการติดต่อโรงเรียน

หากนักเรียน / ผู้ปกครองต้องการติดต่อโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับทางโรงเรียนสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน
 • ที่อยู่ 3 ซอยงามวงศ์วาน 27 แยก 12 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • ในวันอังคาร ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. หรือ
  วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 19.00 น.
 • ศูนย์ดูแลลูกค้า WE CARE เบอร์โทร 02-952-6767 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น.
 • อีเมล: [email protected]

.

1. คำนิยาม

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง นิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

.

2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนได้รับจากท่านตามใบสมัครเรียน ใบคำร้องขอ แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือเอกสารอื่นใด เมื่อท่านมาติดต่อขอรับบริการใด ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ จากโรงเรียนทั้งเคาน์เตอร์สาขา Call Centerและรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด โรงเรียน รูปถ่าย คำนำหน้า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ ตามที่ท่านแจ้งไว้ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ไอดีไลน์ เป็นต้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ หรือความพิการ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ข้อมูลพันธุกรรม ชีวภาพ หรือพฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลความเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ให้บริการอื่นที่โรงเรียนได้รับจากกิจกรรมการท่องเว็บออนไลน์ หรือข้อมูลสำหรับสมัครใช้บริการ หรือใช้บริการในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น https://www.webythebrain.com, APP WePlus เป็นต้น
 • รหัสสมาชิก (USER ID) / รหัสผ่าน (PASSWORD) ที่ใช้งาน วัน-เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้งาน รวมถึงข้อมูลการใช้ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของโรงเรียนซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ท่านมีความสนใจสมัครเรียนหรือขอรับบริการจากเรา โรงเรียนจำเป็นต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้โรงเรียนสามารถให้บริการสมัครเรียน หรือพิจารณาการสมัครเรียนเป็นกรณีพิเศษ หรือปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเรียน หรือดำเนินการตามคำร้องอื่นใดของท่านได้ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่จำเป็นได้ครบถ้วน เพียงพอสำหรับการดำเนินการของโรงเรียน โรงเรียนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยระเบียบของการสมัครเรียนของทางโรงเรียน หรือโรงเรียนอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้


หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่โรงเรียน (เช่น สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครเรียน เป็นต้น) ท่านรับทราบ และยืนยันว่าท่านได้กระทำการในนามของบุคคลนั้น เพื่อยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และได้ดำเนินการให้บุคคลนั้นรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

.

3. การได้มาและใช้งานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:
 • โรงเรียนจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตามใบสมัครเรียน ใบคำร้องขอ แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ไว้กับโรงเรียน หรือจากการติดต่อต่าง ๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของโรงเรียน หรือจากการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือการสมัคร หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เช่น การลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านช่องทาง http://webythebrain.shop/Register.aspx หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของทางโรงเรียน
3.2 โรงเรียนจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ฐานทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนหรือการดำเนินการตามคำขอของท่าน
 • เพื่อการให้คำแนะนำ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์คอร์สเรียนที่เหมาะสม การคำนวณส่วนลด หรือเสนอโปรโมชัน การพิจารณาสมัครเรียนกรณีพิเศษ การจัดการในการบริหารเวลาเรียนของท่าน
 • เพื่อการให้บริการออนไลน์ของเราทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องการเรียนของท่าน เช่น การแจ้งโปรโมชัน หรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของโรงเรียน เป็นต้น
 • การดำเนินการตรวจสอบการสมัครเรียน เพื่อการดำเนินคดี หรือบังคับใช้สิทธิตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโรงเรียน หรือกฎหมายอื่นใด ของหน่วยงานที่มีอำนาจ
 • การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน หรือสถานะของบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
 • เพื่อเปิดเผย หรือนำส่งข้อมูล เอกสาร หรือรายงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามคำสั่ง หรือให้ความร่วมมือในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ที่ได้มีการร้องขอเป็นครั้งคราว หรือเพื่อให้เป็นไปตามการรายงานของทางราชการ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียน
 • เพื่อการวิเคราะห์ และจัดทำสถิติการสำรวจความพึงพอใจ การทำวิจัยทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลการสมัครเรียน หรือเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ รวมถึงการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการปรับปรุง หรือแก้ไขการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานของท่าน
 • เพื่อให้โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบของโรงเรียน ความสามารถทางธุรกิจ การวางแผน การสื่อสาร การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน การปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล การเก็บบันทึก ทำสำเนา หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ท่านควรได้รับจากการเป็นลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของโรงเรียน รวมถึงการแจ้งข้อมูลทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นครั้งคราว ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังโรงเรียนได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า WE CARE เบอร์โทร 02-952-6767 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น.

.

4. บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโรงเรียนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำสั่งของเรา โดยการเปิดเผยจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเปิดเผยต่อบุคคล หรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนกวดวิชา
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นคู่สัญญากับโรงเรียน หรือผู้ให้บริการภายในโรงเรียน เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์(cloud service provider) หรือผู้ให้บริการการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร หรือผู้ให้บริการดูแลลูกค้า WE CARE เจ้าหน้าที่บริการเคาน์เตอร์สาขา ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดที่ทำการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เป็นต้น

.

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น โดยบุคคล หรือนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ใน 2 ข้อข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ และความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล

.

6. สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอะไรบ้าง

ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • เข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • ยกเลิก หรือเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ในทุกโอกาส สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวมไว้
 • คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
 • ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้โดยการตั้งค่าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในระหว่างการสร้างบัญชีผู้ใช้ออนไลน์กับเรา และท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในภายหลังโดยเข้าสู่ระบบออนไลน์ หรือติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

.

7. เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะเก็บรักษาต่อเนื่องต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับโรงเรียนสิ้นสุดลง

.

8. มีการใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือไม่

โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างไร

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่าน และของเราในอดีตหรือไม่ หรือใช้ในการระบุส่วนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเว็บไซต์ของโรงเรียน

เมื่อท่านได้มีการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้แล้ว การตั้งค่าดังกล่าวจะนำไปใช้กับการเข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของโรงเรียน ซึ่งอาจมีผลต่อการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน เช่น การที่ท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านใหม่ การลบคุกกี้ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนจากเบราว์เซอร์ หรือเครื่องมืออื่น การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านทำไว้อาจสูญหายได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในบางประเทศอาจขอให้ท่านยืนยันการตั้งค่าคุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นครั้งแรก ถ้าท่านอยู่ในประเทศที่กำหนดให้ถูกตั้งค่าคุกกี้ของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านอาจจะได้รับการขอให้ตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ในอนาคต

ในหลาย ๆ กรณี ท่านสามารถควบคุมเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการว่าให้มีการเตือน หรือยอมรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถหาความสามารถเฉพาะของเบราว์เซอร์ของท่าน และคำแนะนำในวิธีการใช้งานดังกล่าวได้จากคู่มือหรือไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของโรงเรียนลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของโรงเรียนอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

.

9. การปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของโรงเรียนถูกใช้งานอย่างไร (สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์)

เว็บไซต์ของโรงเรียนใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ (“ปลั๊กอิน”) :

ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย
ดำเนินการโดย
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
ปุ่มอินสตาแกรม (Instagram) Instagram 181 Fremont St, San Francisco, California, USA https://www.instagram.com/privacy
ปุ่มทวีต (Tweet) Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA https://twitter.com/privacy
ปุ่มยูทูบ (YouTube) YouTube 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, United States https://www.youtube.com/about/policies/
ปุ่มแชร์ไปยังเฟซบุ๊ก (Facebook) Facebook Inc. 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA https://facebook.com/about/privacy
ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุด้วยชื่อแบรนด์ของผู้ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์(Twitter), ยูทูบ (YouTube), เฟซบุ๊ก(Facebook) หากท่านโต้ตอบกับปลั๊กอิน เช่น การกดวีดีโอบนยูทูป ข้อมูลจะถูกโอนโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของท่านไปยังผู้ปฏิบัติการ และถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติการ

.

10. มาตรการความปลอดภัยอะไรที่เราได้ดำเนินการ เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

โรงเรียนได้ใช้มาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิค และด้านองค์กรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดประเภท สูญหาย หรือถูกทำลาย

.

11. วิธีการจัดการกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปและส่งกลับจากโรงเรียน

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไป และกลับจากโรงเรียนได้รับการป้องกันโดยมาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิค และด้านองค์กรที่เหมาะสม และอาจเข้าถึงได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผล เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับได้กำหนด โดยบุคคลในฝ่ายที่กำหนด เช่น ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ฝ่ายระบบงาน, ฝ่ายให้บริการลูกค้าทั้ง WE CARE และเจ้าหน้าที่สาขา, ฝ่ายการตลาด เป็นต้น ซึ่งในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน รวมถึงเกณฑ์การค้นหาที่ใช้ จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกกำจัดหลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาได้สิ้นสุดลง

.

12. ช่องทางการติดต่อโรงเรียน

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน
 • ที่อยู่ 215 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • ในวันอังคาร ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. หรือ วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 19.00 น.
 • ศูนย์ดูแลลูกค้า WE CARE เบอร์โทร 02-952-6767 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น.
 • อีเมล: [email protected]
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ [email protected]

.

13. การปรับปรุงคำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ด้านบน หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยภายหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของเรา

.

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ปรับปรุงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2565
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ