คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน

(สำหรับลูกค้า)

คำนิยาม

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง นิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนได้รับจากท่านตามใบสมัครเรียน ใบคำร้องขอ แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือเอกสารอื่นใด เมื่อท่านมาติดต่อขอรับบริการใด ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ จากโรงเรียนทั้งเคาน์เตอร์สาขา Call Centerและรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด โรงเรียน รูปถ่าย คำนำหน้า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ ตามที่ท่านแจ้งไว้ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ไอดีไลน์ เป็นต้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ หรือความพิการ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ข้อมูลพันธุกรรม ชีวภาพ หรือพฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลความเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ให้บริการอื่นที่โรงเรียนได้รับจากกิจกรรมการท่องเว็บออนไลน์ หรือข้อมูลสำหรับสมัครใช้บริการ หรือใช้บริการในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น https://www.webythebrain.com, APP WePlusเป็นต้น
 • รหัสสมาชิก (USER ID) / รหัสผ่าน (PASSWORD) ที่ใช้งาน วัน-เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้งาน รวมถึงข้อมูลการใช้ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของโรงเรียนซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ท่านมีความสนใจสมัครเรียนหรือขอรับบริการจากเรา โรงเรียนจำเป็นต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้โรงเรียนสามารถให้บริการสมัครเรียน หรือพิจารณาการสมัครเรียนเป็นกรณีพิเศษ หรือปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเรียน หรือดำเนินการตามคำร้องอื่นใดของท่านได้ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่จำเป็นได้ครบถ้วน เพียงพอสำหรับการดำเนินการของโรงเรียน โรงเรียนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยระเบียบของการสมัครเรียนของทางโรงเรียน หรือโรงเรียนอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่โรงเรียน (เช่น สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครเรียน เป็นต้น) ท่านรับทราบ และยืนยันว่าท่านได้กระทำการในนามของบุคคลนั้น เพื่อยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และได้ดำเนินการให้บุคคลนั้นรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

การได้มาและใช้งานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:
 • โรงเรียนจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตามใบสมัครเรียน ใบคำร้องขอ แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ไว้กับโรงเรียน หรือจากการติดต่อต่าง ๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของโรงเรียน หรือจากการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือการสมัคร หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เช่น การลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านช่องทาง http://webythebrain.shop/Register.aspx หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของทางโรงเรียน
3.2 โรงเรียนจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ฐานทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนหรือการดำเนินการตามคำขอของท่าน
 • เพื่อการให้คำแนะนำ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์คอร์สเรียนที่เหมาะสม การคำนวณส่วนลด หรือเสนอโปรโมชัน การพิจารณาสมัครเรียนกรณีพิเศษ การจัดการในการบริหารเวลาเรียนของท่าน
 • เพื่อการให้บริการออนไลน์ของเราทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องการเรียนของท่าน เช่น การแจ้งโปรโมชัน หรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของโรงเรียน เป็นต้น
 • การดำเนินการตรวจสอบการสมัครเรียน เพื่อการดำเนินคดี หรือบังคับใช้สิทธิตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโรงเรียน หรือกฎหมายอื่นใด ของหน่วยงานที่มีอำนาจ
 • การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน หรือสถานะของบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
 • เพื่อเปิดเผย หรือนำส่งข้อมูล เอกสาร หรือรายงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามคำสั่ง หรือให้ความร่วมมือในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ที่ได้มีการร้องขอเป็นครั้งคราว หรือเพื่อให้เป็นไปตามการรายงานของทางราชการ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียน
 • เพื่อการวิเคราะห์ และจัดทำสถิติการสำรวจความพึงพอใจ การทำวิจัยทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลการสมัครเรียน หรือเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ รวมถึงการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการปรับปรุง หรือแก้ไขการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานของท่าน
 • เพื่อให้โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรนสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบของโรงเรียน ความสามารถทางธุรกิจ การวางแผน การสื่อสาร การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน การปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล การเก็บบันทึก ทำสำเนา หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ท่านควรได้รับจากการเป็นลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของโรงเรียน รวมถึงการแจ้งข้อมูลทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นครั้งคราว ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังโรงเรียนได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า WE CARE เบอร์โทร 02-952-6767 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น.

บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโรงเรียนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำสั่งของเรา โดยการเปิดเผยจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเปิดเผยต่อบุคคล หรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนกวดวิชา
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นคู่สัญญากับโรงเรียน หรือผู้ให้บริการภายในโรงเรียน เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์(cloud service provider) หรือผู้ให้บริการการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร หรือผู้ให้บริการดูแลลูกค้า WE CARE เจ้าหน้าที่บริการเคาน์เตอร์สาขา ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดที่ทำการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น โดยบุคคล หรือนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ใน 2 ข้อข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ และความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล

สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอะไรบ้าง

ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
 • เข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • ยกเลิก หรือเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ในทุกโอกาส สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวมไว้
 • คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
 • ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้โดยการตั้งค่าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในระหว่างการสร้างบัญชีผู้ใช้ออนไลน์กับเรา และท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในภายหลังโดยเข้าสู่ระบบออนไลน์ หรือติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะเก็บรักษาต่อเนื่องต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับโรงเรียนสิ้นสุดลง

มีการใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือไม่

โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างไร เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่าน และของเราในอดีตหรือไม่ หรือใช้ในการระบุส่วนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเว็บไซต์ของโรงเรียน เมื่อท่านได้มีการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้แล้ว การตั้งค่าดังกล่าวจะนำไปใช้กับการเข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของโรงเรียน ซึ่งอาจมีผลต่อการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน เช่น การที่ท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านใหม่ การลบคุกกี้ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนจากเบราว์เซอร์ หรือเครื่องมืออื่น การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านทำไว้อาจสูญหายได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในบางประเทศอาจขอให้ท่านยืนยันการตั้งค่าคุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นครั้งแรก ถ้าท่านอยู่ในประเทศที่กำหนดให้ถูกตั้งค่าคุกกี้ของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านอาจจะได้รับการขอให้ตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ในอนาคต ในหลาย ๆ กรณี ท่านสามารถควบคุมเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการว่าให้มีการเตือน หรือยอมรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถหาความสามารถเฉพาะของเบราว์เซอร์ของท่าน และคำแนะนำในวิธีการใช้งานดังกล่าวได้จากคู่มือหรือไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของโรงเรียนลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของโรงเรียนอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

การปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของโรงเรียนถูกใช้งานอย่างไร (สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์)

เว็บไซต์ของโรงเรียนใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ (“ปลั๊กอิน”) :
ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย
ดำเนินการโดย
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
ปุ่มอินสตาแกรม (Instagram) Instagram 181 Fremont St, San Francisco, California, USA https://www.instagram.com/privacy
ปุ่มทวีต (Tweet) Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA https://twitter.com/privacy
ปุ่มยูทูบ (YouTube) YouTube 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, United States https://www.youtube.com/about/policies/
ปุ่มแชร์ไปยังเฟซบุ๊ก (Facebook) Facebook Inc. 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA https://facebook.com/about/privacy
ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุด้วยชื่อแบรนด์ของผู้ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์(Twitter), ยูทูบ (YouTube), เฟซบุ๊ก(Facebook) หากท่านโต้ตอบกับปลั๊กอิน เช่น การกดวีดีโอบนยูทูป ข้อมูลจะถูกโอนโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของท่านไปยังผู้ปฏิบัติการ และถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติการ

มาตรการความปลอดภัยอะไรที่เราได้ดำเนินการ เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

โรงเรียนได้ใช้มาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิค และด้านองค์กรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดประเภท สูญหาย หรือถูกทำลาย

วิธีการจัดการกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปและส่งกลับจากโรงเรียน

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไป และกลับจากโรงเรียนได้รับการป้องกันโดยมาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิค และด้านองค์กรที่เหมาะสม และอาจเข้าถึงได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผล เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับได้กำหนด โดยบุคคลในฝ่ายที่กำหนด เช่น ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ฝ่ายระบบงาน, ฝ่ายให้บริการลูกค้าทั้ง WE CARE และเจ้าหน้าที่สาขา, ฝ่ายการตลาด เป็นต้น ซึ่งในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน รวมถึงเกณฑ์การค้นหาที่ใช้ จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกกำจัดหลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาได้สิ้นสุดลง

ช่องทางการติดต่อโรงเรียน

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้ โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน
 • ที่อยู่ 215 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • ในวันอังคาร ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. หรือ วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 19.00 น.
 • ศูนย์ดูแลลูกค้า WE CARE เบอร์โทร 02-952-6767 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น.
 • อีเมล:dpo@webythebrain.com
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ dpo@webythebrain.com

การปรับปรุงคำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ด้านบน หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยภายหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของเรา
คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ปรับปรุงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Top