“วิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตร” รอบ Portfolio 61

วิศวะ-ม.เกษตร-tcas

“วิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตร” รอบ Portfolio 61

ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการเปิดรับรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ของเด็ก61 ถ้าถามน้อง ๆ ว่าพร้อมไหม น้อง ๆ น่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มากกกกก…
ถ้าพร้อมขนาดนี้ คงรอช้าไม่ได้แล้ว เพราะวันนี้พี่วีวี่จะพามาดูการเปิดรับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตร วิทยาเขตบางเขน ในรอบ Portfolio ว่ามีโครงการอะไรบ้าง เริ่มแรกที่


 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ

ภาคปกติ

–  วิศวกรรมการบินและอวกาศ
–  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
–  วิศวกรรมเครื่องกล
–  วิศวกรรมไฟฟ้า
–  วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

–  วิศวกรรมโยธา
–  วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
–  วิศวกรรมวัสดุ
–  วิศวกรรมอุตสาหการ
–  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาคพิเศษ

–  วิศวกรรมเครื่องกล
–  วิศวกรรมไฟฟ้า

–  วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
–  วิศวกรรมวัสดุ

นานาชาติ

–  วิศวกรรมเครื่องกล
–  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
–  วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
–  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

–  วิศวกรรมไฟฟ้า
–  วิศวกรรมอุตสาหการ
–  วิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตรงตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกับผู้สมัครคัดเลือกในระบบกลาง Admissions ซึ่งกำหนดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือก

 1.   ผู้ที่สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 2.   ผู้ที่สมัครในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 3
 3.   มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวม 5 เทอม ในม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4.   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 5.   การสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม              http://www.admission.ku.ac.th/


 • โครงการช้างเผือก  (TCAS รอบที่ 1/1)

– สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ

– สาขาวิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ
– สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีล่าสุด
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด
 3. มีประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต ฟิสิกส์ เคมี และอังกฤษ รวม 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25
 2. ผลการเรียนรวม 4 เทอม อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดไปหาน้อยสุด ทั้งนี้นักเรียนที่มีผลการเรียนเท่ากันจัดอยู่ในลำดับเดียวกัน
  หรือ
  เป็นผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต ฟิสิกส์ เคมี และอังกฤษ ไม่น้อยกว่าของผู้ที่อยู่ในอันดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (ถ้าหากนักเรียนไม่อยู่ในอันดับที่ 1-20 ของโรงเรียน แต่เกณฑ์ผ่านข้อ 1 สามารถสมัครได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม              http://www.admission.ku.ac.th/


 • โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ  (TCAS รอบที่ 1/1)

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ
มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่น ในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้

–  เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
–  เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย

และต้องเป็นนักกีฬา ดังต่อไปนี้

 • ฟุตบอล
 • วอลเลย์บอล/วอลเลย์บอลชายหาด
 • บาสเกตบอล
 • รักบี้ฟุตบอล
 • ตะกร้อ
 • ยูโด
 • ยิงปืน
 • แบดมินตัน
 • เทควันโด
 • ว่ายน้ำและโปโลน้ำ
 • เรือพาย
 • เทนนิส
 • ดาบสากล
 • กรีฑา
 • คาราเต้-โด
 • เทเบิลเทนนิส
 • กอล์ฟ
 • โบว์ลิ่ง
 • ลีลาศ
 • เปตอง
 • มวยไทยและมวยสากล
 • ซอฟท์บอลและเบสบอล
 • หมากล้อม
 • หมากกระดาน
 • ครอสเวิร์ด
 • ยิงธนู
 • ฮอกกี้
 • แฮนด์บอล
 • บริดจ์
 • ฟุตซอล

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ดูจากประวัติและผลงานทางด้านกีฬา
 2. สถิติการแข่งขันกีฬา
 3. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนทีมชาติจากสมาคมกีฬา
 4. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม              http://www.admission.ku.ac.th/


 • โครงการเรียนล่วงหน้า (TCAS รอบที่ 1/1)

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นนักเรียน ม.6 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของ ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 และมีผลการเรียนในรายวิชาที่เรียนล่วงหน้าตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ดังต่อไปนี้

 • คณิตศาสตร์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ฟิสิกส์

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ดูจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า
 2. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม              http://www.admission.ku.ac.th/


 • โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ ภาคภาษาอังกฤษ (TCAS รอบที่ 1/2)

–  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
–  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
–  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

–  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ)
–  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาษาอังกฤษ)
–  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติเฉพาะ
การสมัครแบบที่ 1

1.1  มีผลสอบ SAT1

– Math ≥ 600
– Critical Reading รวมกับ Math ≥ 1000

1.2  มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL (iBT) ≥ 61 คะแนน
– IELTS ≥ 5.5 คะแนน

การสมัครแบบที่ 2

2.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม. 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2  คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิต ในชั้น ม. 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิต
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 3. ดูจากแฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ (Portfolio) ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม              http://www.admission.ku.ac.th/

 • โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ ภาคภาษาอังกฤษ (TCAS รอบที่ 1/2)

–  สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

คุณสมบัติเฉพาะ
ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ , คณิต และฟิสิกส์

 1. วิชาภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

–  TOEFL PBT ≥ 547,  IBT ≥ 78,  CBT ≥ 210
–  IELTS Overall band Score ≥ 5.5
–  RMIT English Worldwide Test = Intermediate Level

 1. วิชาคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥  670
AP Calculus AB or BC ≥  3
A Levels Math or Further Maths ≥  C
AS Levels Math or Further Maths ≥  B
GSCE or IGCSE Math ≥  A
IB Diploma Math HL ≥  5
 1. วิชาฟิสิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
SAT Physics ≥  670
AP Physics I or II B or C Mechanics ≥  3
A Levels Physics ≥  C
AS Levels Physics ≥  B
GSCE or IGCSE Physics ≥  A
IB Diploma Physics HL ≥  5

หรือ SAT วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทดแทนข้อ 2. และ 3. ดังนี้  SAT MATH (I or II)  +  SAT PHYSICS  ≥  1300

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ดูจากผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิต และ ฟิสิกส์
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 3. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Portfolio)

รายละเอียดเพิ่มเติม              http://www.admission.ku.ac.th/

เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าจะถูกใจน้อง ๆ เด็ก61 นะคะ สำหรับวันนี้พี่วีวี่ต้องขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ ʕ•ᴥ•ʔ

ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ