โครงการ MDX, MD02, CPIRD ของแพทย์ มข. 61

โครงการ MDX, MD02, CPIRD ของแพทย์ มข. 61

โครงการ MDX, MD02, CPIRD ของแพทย์ มข. 61

มาแล้วจ้า รายละเอียดการรับสมัครโครงการ MDX, MD02, CPIRD ของแพทย์ มข. 61 ที่น้อง ๆ หลายคนตั้งตารอ เรามาดูกันสิว่า แต่ละโครงการจะเปิดรับสมัครในรอบไหนของระบบ TCAS และใช้เกณฑ์อะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX)

เปิดรับรอบที่

รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

จำนวนรับ

44 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • กำลังเรียน ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนในประเทศไทย ที่มี GPAX ในชั้น ม.4-5 (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลสอบ BMAT โดยคะแนนเฉลี่ย part 1 และ part 2 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
 • แฟ้มสะสมผลงาน การได้รับรางวัลในระดับม.ปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ
  หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำหรือการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยเรียงความสำคัญเป็นระดับโรงเรียน จังหวัด ประเทศ และนานาชาติ
 • มีคะแนนผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป

  ระดับช่วงคะแนน

  TOEFL ITP

  TOEFL

  Computer based

  TOEFL IBT

  IELTS

  CU-TEP

  KEPT

  1

  477-510

  153-180

  53-64

  5.0

  68-74

  62-70

  2

  513-547

  183-210

  65-78

  5.5

  75-89

  71-89

  3

  550-677

  213-300

  79-120

  6.0-9.0

  90-120

  90-100

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

เปิดรับรอบที่

รอบ1 การรับด้วย Portfolio

จำนวนรับ

36 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • กำลังเรียนชั้นม.6 สายวิทย์-คณิต หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี GPAX ในชั้น ม. 4-5 (รวม 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลสอบ BMAT โดยคะแนนเฉลี่ย part 1 และ part 2 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
 • แฟ้มสะสมผลงาน การได้รับรางวัลในระดับม.ปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ
  หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำหรือการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยเรียงความสำคัญเป็นระดับโรงเรียน จังหวัด ประเทศ และนานาชาติ
 • มีคะแนนผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ช่วงระดับที่ 1 ขึ้นไป

  ระดับช่วงคะแนน

  TOEFL ITP

  TOEFL

  Computer based

  TOEFL IBT

   

  IELTS

  CU-TEP

  KEPT

  1

  477-510

  153-180

  53-64

  5.0

  68-74

  62-70

  2

  513-547

  183-210

  65-78

  5.5

  75-89

  71-89

  3

  550-677

  213-300

  79-120

  6.0-9.0

  90-120

  90-100

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

เปิดรับรอบที่

รอบ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน

คุณสมบัติเฉพาะ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ สบพช. กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1

คัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ โดยใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ผู้สมัครยื่นอันดับการสมัครได้ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

รายวิชา และสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

วิชา

น้ำหนักคะแนน

เงื่อนไขเกณฑ์การสอบผ่าน

1. ภาษาไทย

10

 
 
 
 

คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และคะแนนรวมทุกรายวิชาในสัดส่วนที่กำหนด ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 

2. สังคมศึกษา

10

3. ภาษาอังกฤษ

20

4. คณิตศาสตร์

15

5. เคมี

15

6. ชีววิทยา

15

7. ฟิสิกส์

15

รวม

100

ขั้นตอนที่ 2

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

และนี่ก็เป็น 3โครงการที่พี่วีวี่นำมาฝากกันนะคะ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการอื่น ๆ ที่เปิดรับของคณะแพทยศาสตร์ มข. ได้ที่ https://home.kku.ac.th/admismd/  ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่น่าสนใจค่ะ

* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

โครงการ MDX, MD02, CPIRD ของแพทย์ มข. 61

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ