[TCAS 62 : PORTFOLIO] โครงการ MDX, MD02 ของแพทย์ ม.ขอนแก่น

แพทย์-มข-62

[TCAS62] โครงการ MDX, MD02 ของแพทย์ ม.ขอนแก่น

มาแล้ว! เกณฑ์การรับสมัครของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ MDX และ MD02 ซึ่งจะเปิดรับสมัครในรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) โดยมีเกณฑ์การรับที่ไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนัก ยังคงเน้นผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่น้องๆ จะต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมแล้วมาดูรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครแต่ละโครงการกันเลย

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX)

เปิดรับรอบที่

TCAS62 รอบที่ 1 PORTFOLIO ทาง ทปอ. ได้กำหนดให้อยู่ในช่วง 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

จำนวนรับ

44 คน

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการประเมินผลไม่ได้ใช้เกรด หรือเป็นนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่เรียนในต่างประเทศจะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์ – คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ตำ่กว่า 70%
 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้มาก่อนแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์ – คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ตำ่กว่า 70%

คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป

  ระดับช่วงคะแนน

  TOEFL ITP

  TOEFL

  Computer based

  TOEFL IBT

   

  IELTS

  CU-TEP

  KEPT

  1

  477-510

  153-180

  53-64

  5.0

  68-74

  62-70

  2

  513-547

  183-210

  65-78

  5.5

  74-89

  71-89

  3

  550-677

  213-300

  79-120

  6.0-9.0

  90-120

  90-100

 • มีผลสอบ BMAT part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 ส่วน part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ในกรณีการสอบปี 2561 คณะฯ จะตรวจสอบอีกครั้งจาก webpage ใช้คะแนนสอบย้อนหลัง 2 ปี (59-60) ต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารที่พิมพ์จาก web เนื่องจากไม่สามารถตรวจจาก weppage ได้

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

เปิดรับรอบที่

TCAS62 รอบที่ 1 PORTFOLIO ทาง ทปอ. ได้กำหนดให้อยู่ในช่วง 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

จำนวนรับ

76 คน

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการประเมินผลไม่ได้ใช้เกรด หรือเป็นนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่เรียนในต่างประเทศจะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์ – คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ตำ่กว่า 70%

คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป

  ระดับช่วงคะแนน

  TOEFL ITP

  TOEFL

  Computer based

  TOEFL IBT

   

  IELTS

  CU-TEP

  KEPT

  1

  477-510

  153-180

  53-64

  5.0

  68-74

  62-70

  2

  513-547

  183-210

  65-78

  5.5

  74-89

  71-89

  3

  550-677

  213-300

  79-120

  6.0-9.0

  90-120

  90-100

 • มีผลสอบ BMAT part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 ส่วน part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ในกรณีการสอบปี 2561 คณะฯ จะตรวจสอบอีกครั้งจาก webpage ใช้คะแนนสอบย้อนหลัง 2 ปี (59-60) ต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารที่พิมพ์จาก web เนื่องจากไม่สามารถตรวจจาก weppage ได้

รายละเอียดวิธีการรับสมัคร กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆ น้องที่สนใจโครงการนี้สามารถติดตาม อัปเดตข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้จากเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น >> http:/www.md.kku.ac.th  
 
*UPDATE ข้อมูล : วันที่ 16 ก.ค. 61

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ