สอบแพทย์ CPIRD ODOD คืออะไร???

สอบแพทย์ CPIRD ODOD

การสอบแพทย์
CPIRD และ ODOD

การสอบแพทย์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ CPIRD และ ODOD ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง

กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยต่างๆ

 โดยทั้ง 2 โครงการต่างก็มีจุดร่วม คือ

เพื่อการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น

เพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์

พัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย

พัฒนาคุณภาพระบบบริการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ

ความแตกต่างระหว่างการสอบ
CPIRD และ ODOD

  CPIRD ODOD
ชื่อเต็มโครงการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
การคัดเลือก นักเรียนจากชนบทในระดับจังหวัด นักเรียนชนบทในระดับอำเภอ
การเรียนการสอน – ปรีคลีนิกชั้นปีที่ 1-3 ที่คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
– ระดับคลินิคชั้นปีที่ 4-6                                       ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกในโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ
– จัดการเรียรการสอนเหมือน CPIRD
– มีการเรียนเสริมเพื่อเพิ่มความพร้อมก่อนและระหว่างการเข้าศึกษาแพทย์
เงินสนับสนุน ไม่มีเงินสนับสนุนในแต่ละเดือน มีเงินสนับสนุนการศึกษาในแต่ละเดือน
จำนวน 5,000 บาท / เดือน
และ ค่าหอพักอีก 3,000 / เดือน
การใช้ทุน ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาที่ภูมิลำเนาเดิมหรือกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
ชดใช้ทุนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเป็นจำนวน 400,000 บาท
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาที่ภูมิลำเนาเดิม(ระดับอำเภอ) เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือชดใช้เงินให้แก่
กระทรวงสาธารณสุขเป็นจำนวน
2,000,000 บาท 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ระดับชั้นการศึกษา (กำลังศึกษาอยู่ ม.6) และ แผนการเรียน (วิทย์ – คณิต)

GPAX เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละโครงการกำหนดทั้งจำนวนเทอม และ จำนวนเกรด

ภูมิลำเนาและโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ตามเงื่อนไข (ทั้งพื้นที่ และ ระยะเวลา)

ระยะเวลาการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

การสอบแพทย์ผ่านโครงการ CPRID และ ODOD มีความหลากหลายตามจำนวนโครงการที่เปิดเพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นของตัวเอง แต่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • ใช้คะแนนจากการสอบส่วนกลางมายื่น เช่น CPIRD และ ODOD จุฬาฯ ใช้คะแนน GAT-PAT รอบแรก + วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ฉบับที่ 2 (แนวคิดทางจริยธรรม) และ สอบสัมภาษณ์
  • สอบตรง หรือ จัดสอบโดยคณะ/มหาวิทยาลัย โดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบดังกล่าวนี้

สรุปสอบแพทย์
โครงการ CPIRD และ ODOD

1. เป็นโครงการที่เพิ่มโอกาสการสอบติดแพทย์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบท

2. CPIRD และ ODOD มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น การให้ทุนสนับสนุน หรือ เงื่อนไขการใช้ทุน

3. ด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดที่มากมาย การสอบในโครงการนี้จึงมีการแข่งขันไม่สูงเท่ากับ กสพท

4. มีโอกาสสอบแพทย์ติดผ่านโครงการเหล่านี้ได้ก่อนถึงการสอบสนามสำคัญอย่าง กสพท

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ