เปิดรับสมัครแล้ว แพทย์นานาชาติ ลาดกระบัง รุ่นแรก ปี 61

เปิดรับสมัคร-แพทย์-ลาดกระบัง-61
เปิดรับสมัครแล้ว แพทย์นานาชาติ ลาดกระบัง รุ่นแรก ปี 61

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วีวี่มีข่าวดีมาบอกสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นหมอ เพราะคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำลังเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว

โดยจะเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th ในวันที่ 5 – 26  มีนาคม 2561 จำนวนรับ 45 คน โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษาดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือมีความผิดตามกฎหมาย
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีสัญชาติไทย จะต้องมีหนังสือเดินทางของประเทศที่ผู้สมัครถือสัญชาติอยู่ และหนังสือเดินทางดังกล่าวมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทำวีซ่าเข้าประเทศไทยมารับการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายได้ตามวันเวลาที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระบบการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.1  ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2  ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน
1.3  ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

 1. มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Standard academic test) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

2.1  SAT Subject test (SAT II) ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ 1. Biology  2. Chemistry  3. Physics หรือ Mathematics โดยแต่ละรายวิชามีคะแนนไม่ต่ำกว่า 640 คะแนน

หรือ

2.2  BioMedical Admissions Test (BMAT)

– Section 1 และ 2     คะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 4.5   และ

– Section 3     คะแนนไม่ต่ำกว่า 2.5C

 1. มีผลการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

3.1 TOEFL (Paper-based Test)     ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

หรือ

3.2 TOEFL (Computer-based Test)     ไม่ต่ำกว่า 240 คะแนน

หรือ

3.3 TOEFL (Internet-based Test)     ไม่ต่ำกว่า 94 คะแนน

หรือ

3.4 IELTS (Academic-Module)     ไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน

โดยผู้สมัครสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2 – 3 ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 1. มี Personal statement บรรยายถึงแรงจูงใจและความคาดหวังของการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยฟ้อนต์ Arial หรือ Times New Roman ขนาด 12 ลงบนกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ และแนบประกอบใบสมัครมาด้วย
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และรับรองต่อสถาบันฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 3. ผู้ที่มีสัญชาติไทย ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลหรือสถาบันฯ ให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับสถาบัน ฯ เพื่อรับสภาพว่า “ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา” เว้นแต่จะมีประกาศจากแพทยสภาและสถาบันฯ เป็นอย่างอื่นในภายหลัง

การคัดเลือกเข้าศึกษา

 1. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่มีข้อจำกัดทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ภาษา ถิ่นกำเนิด เศรษฐานะ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถทางวิชาการ และศักยภาพการพัฒนาตนเองของผู้สมัครเป็นสำคัญ

 1. การสอบสัมภาษณ์แบบ MMI

ผู้มีสิทธิ์จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ณ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. เพื่อประเมินศักภาพและความเหมาะสมของผู้สมัครในการเข้าศึกษในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้

2.1  ทักษะในการสื่อสาร
2.2  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2.3  การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
2.4  แรงจูงใจในการเป็นแพทย์
2.5  ความสนใจในประเด็นปัญหาสุขภาพและสังคม

 1. การตรวจสุขภาพ

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ หากไม่มาตรวจร่างกายตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิก

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถศึกษารายละเอียดของคณะเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ md.kmitl.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ