เจาะข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ปีล่าสุด 64

ถึงคิวของน้อง ๆ สายวิทย์ ใครที่เป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออยากเข้าคณะที่ต้องใช้คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) เช่น สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้คะแนน PAT 2 เป็นเกณฑ์ทั้งสิ้น

ขึ้นชื่อว่าความถนัดทางวิทยาศาสตร์ แน่นอนว่าก็มากันครบ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมถึง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งข้อสอบจะประเมินน้องๆ ทั้งหมด 3 ด้านด้วยกัน คือ

1. การเชื่อมโยงความรู้ ข้อสอบจะวัดความสามารถในการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายหรือเชื่อมโยงกับข้อมูล เพื่อหาคําตอบ ข้อสรุป หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

2. การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่วนนี้จะวัดความสามารถในการวิเคราะห์ประเมิน หรือเลือกใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสมมติฐานหรือกระบวนการสำรวจตรวจสอบ ความสมเหตุสมผล หรือสามารถ ให้เหตุผลเพื่อให้เกิดการยอมรับในข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

3. การสื่อสารและการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วัดความสามารถในการประเมิน หรือเลือกใช้ข้อมูล เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสม รวมทั้ง ใช้ข้อมูลจากการนําเสนอรูปแบบต่าง ๆ ในการตีความหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาและบทออกสอบ

ข้อสอบ PAT2 ปี 64 ล่าสุดจะมีทั้งหมด 60 ข้อ เป็นข้อสอบ ปรนัย 5 ตัวเลือก 300 คะแนนเต็ม เป็นปีที่มีการปรับสัดส่วนจำนวนข้อสอบจากเดิมที่เคยมีทั้งหมด 100 ข้อ ทำให้คะแนนในแต่ละข้อเพิ่มมาเป็นข้อละ 5 คะแนน ถ้าพลาดไปก็น่าเสียดายมาก ๆ เลยใช่ไหมคะน้องๆ

วันนี้พี่วีวี่มีเนื้อหาบทออกสอบของ PAT2 ปี 64 ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวบรวมมาแบบละเอียด บทไหนออกบ้าง บทไหนออกเยอะ ให้น้อง ๆ นำไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อพิชิตคณะในฝัน ตามไปดูกันเลย

สถิติคะแนน PAT 2 ย้อนหลัง 5 ปี

แม้ว่าในปีล่าสุดจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ แต่คะแนนย้อนหลัง 5 ปี ปี 64 มีคะแนนมากทึ่สุด ปีก่อน ๆ คะแนนเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 72-80 คะแนน แต่ปีนี้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 93.42 คะแนน นอกจากนี้ยังมีคะแนนสูงสุดมากที่สุดในรอบ 5 ปีด้วย อยู่ที่ 267 คะแนน ซึ่งก็อาจจะแปลว่าข้อสอบตามหลักสูตรสสวท. ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่ามานั้น น้อง ๆ อาจจะทำกันได้มากขึ้น


น้อง #DEK65 จึงต้องเตรียมตัวไปให้ดี เพื่อที่จะได้เก็บคะแนนกันให้ได้เยอะขึ้น และนำไปใช้ในการสอบเข้าคณะในฝันให้สำเร็จนะคะ มาเก็บเนื้อหา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาได้คอร์ส ULTIMATE SERIES สุดยอดคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด เรียนก่อน พร้อมกว่า ที่ WE BY THE BRAIN นะคะน้อง ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ