มาแล้ว! กำหนดการสมัคร โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปี 62 (ส่วน กทม.)

รับสมัคร-สอวน-62
เปิดรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปี 62 (ส่วน กทม.)

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน
กลับมาพบสาระน่ารู้กับพี่วีวี่เช่นเคย พี่วีวี่เชื่อว่าน้อง ๆ ม.ต้น ม.ปลาย หลายคน กำลังรอฟังข่าวนี้อยู่ นั่นคือ การเปิดรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 การเปิดรับสมัครสอบในส่วนของกรุงเทพมหานครนั่น เปิดรับสมัครสอบ 5 วิชา ด้วยกัน ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการสมัคร
สร้างบัญชี และเลือกวิชาสอบ :
ชำระเงิน
เลือกศูนย์สอบ :
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ :
 • วันสอบ-สอวน-62

  ประกาศลผสอบ

  19 ก.ย. 62

การตัดสินผลจะพิจารณาจาก
 1. คะแนนสอบเรียงจากมากไปน้อย
 2. ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน และเหลือที่นั่งสุดท้ายในศูนย์อบรมย่อยที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้นั้น ผู้สมัครสอบที่ให้ความสำคัญในวิชานั้น ๆ เป็นอันดับ 1 จะได้รับการพิจารณาก่อน ผู้สมัครสอบที่ให้ความสำคัญในวิชานั้น ๆ เป็นอันดับ 2 รวมถึงระบบจะนำผู้สมัครสอบที่ให้อันดับความสำคัญของศูนย์อบรมนั้น ๆ สูงกว่า มาพิจารณาก่อนเสมอ
 3. ถ้าเงื่อนไขที่ 2 เท่ากัน ระบบจะตัดสินที่ วันและเวลาที่ชำระเงิน (ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาก่อน)

ค่าสอบวิชาละ 100 บาท

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

สอบได้สูงสุด 2 วิชา

(เวลาสอบต้องไม่ตรงกัน)

เลือกศูนย์สอบได้ 1 ที่ จาก 5 ศูนย์สอบ

(ที่เดียวกันทั้งเช้า-บ่าย)

ศูนย์สอบที่สามารถเลือกสอบได้
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

* สามารถเลือกสอบได้สูงสุด 2 วิชาได้ทุกศูนย์สอบ และทุกวิชาที่เลือกสอบจะต้องสอบที่เดียวกันทั้งเช้าและบ่าย (ในกรณีที่สอบ 2 วิชา)

รายละเอียดวิชาที่จัดสอบ
วิชาชีววิทยา

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 3 – ม. 5

เวลาที่จัดสอบ :

09.00 – 12.00 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

จำนวนรับ 175 คน
เลือกได้สูงสุด 3 ศูนย์ จาก 5 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.เทพศิรินทร์                            (35คน)
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.หอวัง                                     (35คน)
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีวิทยา                              (35คน)
4. ศูนย์อบรมย่อย รร.ศึกษานารี                              (35คน)
5. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (35คน)

เนื้อหาวิชาที่สอบ:

เนื้อหาของหนังสือรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน
และชีววิทยาเพิ่มเติม เล่มที่ 1-5 สสวท.  กระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 1 – ม. 5

เวลาที่จัดสอบ :

09.00 – 12.00 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

จำนวนรับ 180 คน
เลือก 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย             (60คน)
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.โยธินบูรณะ                           (60คน)
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ    (60คน)

เนื้อหาวิชาที่สอบ:

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์หลักและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ตามหลักสูตร สสวท. ปี 2551 ระดับชั้น ม.1 – ม.4 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาเคมี

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 3 – ม. 5

เวลาที่จัดสอบ :

13.00 – 16.00 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

จำนวนรับ 150 คน
เลือกได้ 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)    (50 คน)
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษา                      (50 คน)
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.หอวัง                                         (50 คน)

เนื้อหาวิชาที่สอบ :

 • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
 • พันธเคมี
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • สารละลาย
 • ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
วิชาฟิสิกส์

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 3 – ม. 5

เวลาที่จัดสอบ :

13.00 – 16.00 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

จำนวนรับ 180 คน
เลือกได้ 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.เตรียมอุดมศึกษา                      (60 คน)
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   (60 คน)
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.เทพศิรินทร์                               (60 คน)

เนื้อหาวิชาที่สอบ :

เนื้อหาสอบตามเอกสารที่มูลนิธิแจ้งทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ สอวน.

วิชาคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นที่สมัครได้ :

●  ม. 1 – ม. 5

เวลาที่จัดสอบ :

13.00 – 16.00 น.

ศูนย์อบรมย่อย :

จำนวนรับ 180 คน
เลือกได้ 3 ศูนย์ จาก 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์อบรมย่อย รร.สามเสนวิทยาลัย       (80 คน)
2. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีศรีสุริโยทัย         (50 คน)
3. ศูนย์อบรมย่อย รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  (50 คน)

เนื้อหาวิชาที่สอบ 

เนื้อหาคณิตศาสตร์หลักและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตามหลักสูตร สสวท.
ระดับชั้น ม.3 – ม.4 (สามารถออกในเนื้อหาระดับ ม.1 – ม.2 ได้)

สิทธิพิเศษของการเข้าร่วมโครงการ

ข้อที่ 1

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมในศูนย์อบรมย่อยที่ได้เลือกไว้ด้วยตนเอง ซึ่งในค่ายที่ 1 นี้จะมีการสอนที่ลงลึกถึงเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ศึกษา

ข้อที่ 2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 จะได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นขึ้น ในการนี้นักเรียนจะได้โอกาสในการเก็บเกี่ยวความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าทั้งในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน

ข้อที่ 3

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ 2 จะได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ข้อที่ 4

ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ มีสิทธิเข้าค่ายอบรมเข้มโครงการโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกวิชาการเวทีนานาชาติ

ข้อที่ 5

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 มีสิทธิพิเศษได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระบบโควตา รับตรงบางคณะของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ข้อที่ 6

ทุกค่ายอบรมจัดอบรมฟรี นักเรียนจะได้รับความรู้ลึกซึ้งในสาขาวิชานั้น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเข้าค่ายที่ 1)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครได้ที่ :  https://bkk.posn.or.th
คำถามที่พบบ่อย : https://www.bkkposn.com/faq/

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจจะสมัครค่าย 1 สอวน. ศูนย์กรุงเทพมหานคร ต้องรีบเตรียมตัว และวางแผนอ่านหนังสือแล้วนะคะ เหลืออีกสองเดือนกว่า ๆ ก็จะถึงเวลาสอบแล้ว
สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มั่นใจ กังวล กลัวอ่านหนังสือเตรียมสอบไม่ทัน พี่วีวี่แนะนำให้มาเรียนพิเศษที่ WE BY THE BRAIN เลย เพราะที่นี้ สอนโดย พี่ ๆ WE Tutors ที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 31 ปี ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ก็มั่นใจได้ว่า เรียนแล้ว นำไปใช้สอบได้แน่นอนค่ะ

promotion-คอร์ส-ม.ต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ