[TCAS 62 : โควตา] เปิดรับ 146 ที่นั่ง! คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

TCAS62-โควตา-แพทย์-เชียงใหม่

หากน้องคนไหนที่อยากเรียนแพทย์ และอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือ ต้องไม่พลาด! เพราะในรอบโควตา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ในปี 2562 นี้ เปิดรับถึง 146 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 3 โครงการ ทั้งโควตาภาคเหนือ และ CPIRD โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ถ้าพร้อมแล้วตามมาเช็คข้อมูลให้ชัวร์กับพี่วีวี่กันเลย!

 • 1. การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

จำนวนที่รับ : 50 คน
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ :

วิชาสามัญ 1.ภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.สังคมศึกษา(ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1(ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์ (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
6.เคมี (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
7.ชีววิทยา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
8.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน

 
คุณสมบัติทั่วไป :

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ

 
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้

 

   1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
   2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
   3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

 

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

 
คุณสมบัติเฉพาะ :

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

 

 • 2. โครงการCPIRD (Community track)

จำนวนที่รับ : 74 คน
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ :

วิชาสามัญ 1.ภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.ภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.สังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1(ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์ (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
6.เคมี (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
7.ชีววิทยา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

คุณสมบัติทั่วไป :
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
 
คุณสมบัติเฉพาะ :
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร (จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือผู้ปกครองมีการย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัดเดียวกัน หรือภายใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้สมัครแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย
4. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ดังกล่าว
5. มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.25 (ให้แสดงหลักฐานเกรดเฉลี่ยชั้นม.4 และชั้น ม.5 แยกกัน และให้โรงเรียนรับรองเอกสาร)
6. ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวม 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน จาก 700 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 35% ยกเว้นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50%
7. จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)
 

จังหวัด จำนวนรับ การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
เชียงใหม่                 18   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง /ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
ลำปาง    12   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
แม่ฮ่องสอน 4   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ลำพูน 4   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
แพร่ 4     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
เชียงราย 16 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
น่าน 12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
พะเยา 4   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
 • 3. โครงการCPIRD (Inclusive track)

จำนวนที่รับ : 22 คน
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ :

วิชาสามัญ 1.ภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.สังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1 (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์ (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
6.เคมี (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
7.ชีววิทยา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

 
คุณสมบัติทั่วไป :
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
 
คุณสมบัติเฉพาะ :
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้นๆ (จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
(ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน่าน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองและในเขตอำเภอเมืองได้ หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตาที่กำหนด จะรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง)
*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือผู้ปกครองมีการย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัดเดียวกัน หรือภายใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้สมัครแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย
4. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร ทั้งนี้จะพิจารณารับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเขตอำเภอเมืองก่อน หากไม่สามารถรับได้ครบตามโควตาที่กำหนด จะรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง
5. มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.25 (ให้แสดงหลักฐานเกรดเฉลี่ยชั้น ม.4
และชั้นม.5 แยกกัน และให้โรงเรียนรับรองเอกสาร)
6. ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวม 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ไม่น้อยกว่า 315 คะแนน จาก 700 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 35% ยกเว้นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 40%
7. จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)
 

จังหวัด จำนวนรับ การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
เชียงใหม่                 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง /ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
ลำปาง    2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
แม่ฮ่องสอน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ลำพูน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
แพร่ 2   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
เชียงราย 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
น่าน 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
พะเยา 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย

สำหรับ DEK62 ที่กำลังเตรียมตัวสมัครโครงการนี้ เร่งฟิตทบทวนวิชาสามัญกันให้เป๊ะ เพราะเป็นเกณฑ์สำคัญในการคัดเลือกของทั้ง 3 โครงการ เวลาเหลืออีกไม่มากแล้ว! พี่วีวี่แนะนำให้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบย้อนหลังให้เยอะๆ เพื่อวัดความเข้าใจ หรือสมัครคอร์สตะลุยโจทย์เพื่อเสริมความมั่นใจ เพราะ WE TUTORS เก็งข้อสอบให้เฉพาะสนาม ทำให้น้องๆ ทำคะแนนได้มากขึ้นแน่นอน!!
ขออวยพรให้น้องสอบติดในรอบนี้กันทุกคนนะคะ
 
ข้อมูลจาก : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php


* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ