[TCAS63 รับตรง] เปิดเกณฑ์วิศวะ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พระจอมลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งสถาบันเครือพระจอมเกล้าที่มีชื่อเสียงมากด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งข่าวดีคือตอนนี้พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ได้เปิดเกณฑ์รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 63 แล้ว โดยปีนี้จะใช้คะแนนอะไรบ้าง และจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ

ปฏิทินการรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จำนวนรับ : 135 คน

17-27 เมษายน 2563 เปิดรับสมัคร
8 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
12 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์
17 พฤษภาคม 2563 ทปอ. ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th
25 – 28 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ติดตามจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอีกครั้ง***
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา : GAT, PAT 1 และ PAT 3

ลำดับที่ สาขาวิชา ค่าน้ำหนัก
GAT
ความถนัดทั่วไป
PAT 1 ความถนัด
ด้านคณิตศาสตร์
PAT 3 ความถนัด
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1 วิศวกรรมไฟฟ้า 20 30 50
2 วิศวกรรมเคมี 20 30 50
3 วิศวกรรมโยธา 20 30 50
4 วิศวกรรมเครื่องกล 20 30 50
5 วิศวกรรมอุตสาหการ 20 30 50
6 วิศวกรรมโทรคมนาคม 20 30 50
7 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 20 30 50
8 วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 20 30 50
9 วิศวกรรมขนส่งทางราง 20 30 50
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 30 50
11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 30 50
12 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50
13 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50
14 วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50
15 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50
16 วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50
17 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50
18 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50
19 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50
20 วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50

 
หมายเหตุ : *ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ต้องใช้คะแนน GAT และ PAT ประจำปี 2563 เท่านั้น*
**ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
 คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวะ ของพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน เป็นต้นไปค่ะ และอย่าลืมติดตามกำหนดการของทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งด้วยนะคะ เพราะอาจมีการเลื่อนเวลาในบางช่วงได้ ขอให้น้อง ๆ โชคดี สอบติดคณะในฝันให้ได้นะคะ พี่วีวี่เอาใจช่วยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ