ประกาศแล้ว กำหนดการรับสมัคร กำเนิดวิทย์ ปี 2565 ใครอยากเข้าเช็คเลย

กำเนิดวิทย์ ปี 65

ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วสำหรับการรับสมัครนักเรียนเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่จัดตั้งและดำเนินงานโดยกลุ่ม ปตท. น้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อด้าน STEM (วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) พลาดไม่ได้ โดยน้อง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็ก KVIS จะได้รับทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ไม่ต้องเสียค่าอะไรเลย ค่าสมัครสอบก็ไม่ต้องเสีย เป็นทุนให้เปล่าที่เหมือนเป็นรางวัลสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ  ซึ่งในปีนี้รับสมัครนักเรียนทั้งหมด 72 คน เป็นน้อง ๆ ที่สมัครคัดเลือกทั่วประเทศ 61 คน อีก 11 คน เป็นน้อง ๆ ในโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด รายละเอียดการรับสมัครเป็นอย่างไร ตามพี่วีวี่มาดูกันเลย 

5 ข้อควรรู้ก่อนสอบ กำเนิดวิทย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

น้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้อันดับแรกคือน้องต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564 ถ้าข้อนี้ผ่านก็มาดูข้อต่อไปกันเลย โดยน้อง ๆ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  • มีผลการเรียนรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
  • ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ 
Previous slide
Next slide

วิธีการสมัครและเอกสารที่ต้องเตรียม

การสมัครเข้าเรียนจะเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.kvis.ac.th เท่านั้น พี่วีวี่ขอแนะนำว่าให้ใช้ Google Chrome จะเสถียรที่สุด ในการสมัครขั้นแรกน้อง ๆ ต้องเตรียมอกสารเพื่อยืนยันคุณสมบัติตัวเอง ดังนี้

  • รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียน
  • ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 
  • สำหรับน้องที่ใช้คุณสมบัติผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้แสดงเอกสารที่ผ่านการคัดเลือก
ตัวอย่าง

น้องที่ใช้คุณสมบัติได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ ให้แสดงเกียรติบัตรที่เคยได้รับรางวัล 

การสมัครพิจารณาคุณสมบัติ ทางโรงเรียนแนะนำว่าน้อง ๆ ควรดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 12 ต.ค. เพราะต้องรอการพิจารณาคุณสมบัติจากโรงเรียน จากนั้นให้รออีเมลตอบกลับว่าน้อง ๆ มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะต้องนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาครั้งแรก แต่หากน้อง ๆ ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ไปที่ [email protected] 

เมื่อได้รับอีเมลแจ้งว่า “นักเรียนมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด” แปลว่าเราสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกรอบแรกได้ ขั้นตอนถัดมาน้อง ๆ ต้องเตรียมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาครั้งแรก ขั้นตอนนี้สำคัญมาก ๆ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ปีนี้กำเนิดวิทย์ก็เลยจะใช้วิธีประเมินคุณลักษณะและความสามารถตามเอกสารที่น้อง ๆ ส่งมา แทนที่จะเป็นการไปสอบที่สนามสอบแบบปีก่อน ๆ โดยเอกสารที่น้อง ๆ ต้องส่งมีดังนี้  

แบบฟอร์มหมายเลข 1

แบบหนังสือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 

แบบฟอร์มหมายเลข 2

ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรม/ผลงาน ที่น้อง ๆ ได้ทำในช่วงที่กำลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยเลือกกิจกรรมที่ดีที่สุด จำนวน 1 กิจกรรม/ผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจและศักยภาพในการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

แบบฟอร์มหมายเลข 3 

เอกสารแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อด้าน STEM ที่เขียนโดยนักเรียนและผู้ปกครอง 

ตัวอย่าง
  • เอกสารแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  • รายงานผลคะแนนสอบรายบุคคล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หากสอบหลายครั้งให้ใช้ครั้งที่คะแนนสูงสุด (ถ้ามี)
  • รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นมัธยมปีที่ 1-3 (ถ้ามี)
  • รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นมัธยมปีที่ 1-3 (ถ้ามี)

เอกสารทั้งหมดนี้ น้องต้องอัปโหลดผ่านเว็บไซต์ www.kvis.ac.th ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ทางโรงเรียนกำหนดได้ทางนี้เลย admission.kvis.ac.th โดยโรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 17 ธ.ค. 64 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งรายละเอียดในการคัดเลือกรอบสองก็จะประกาศมาในวันเดียวกัน 

เป็นไงบ้างคะกับเกณฑ์การรับสมัครปีนี้  พี่วีวี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกรอบแรกไปได้จากผลงานที่น้อง ๆ เคยทำมา แล้วมาลุ้นกับการคัดเลือกรอบสองไปด้วยกันนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ