สำรวจรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยดัง

สำรวจ-รับตรงวิศวะ-60
สำรวจ-รับตรงวิศวะ-60-1
สำรวจ-รับตรงวิศวะ-60-2

น้องหลายคนตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นสู่การสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะใฝ่ฝันอยากเป็นวิศวกร ซึ่งพี่ขอบอกเลยว่าวิศวกรรมศาสตร์นับเป็น 1 ในคณะที่มีการแข่งขันสูงทั้งด้วยจำนวนผู้สมัครและคะแนน ดังนั้นการเตรียมให้พร้อมที่สุดก่อนสอบจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก
จากการแข่งขันที่เข้มข้นโดยเฉพาะในรอบแอดมิชชั่น ส่งผลให้น้องหลายคนตั้งเป้ากันตั้งแต่การยื่นรับตรงคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับตัวเอง
ซึ่งข้อมูลสำคัญที่เราควรรู้ก่อนลงสนามในระบบรับตรงประกอบไปด้วย

  1. สัดส่วนคะแนนที่ใช้ … จะทำให้เราทราบทันทีว่าควรเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง และเน้นหรือ ให้ความสำคัญกับการทบทวนวิชาไหน อย่างเช่นรับตรงวิศวะหลายๆแห่งก็จะให้น้ำหนักกับ PAT 3 ค่อนข้างมากทีเดียว
  2. เกณฑ์การรับสมัคร … ตรงนี้ควรสำรวจให้ดีบางแห่งมีเรื่องของ GPAX ขั้นต่ำเข้ามาเอี่ยวด้วยหรือ รับตรงพิเศษ/โครงการต่างๆ มักจะมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นต่างๆนานา เอาไว้
  1. ช่วงเวลาสมัครและการสอบ … เป็นสิ่งที่ควรศึกษาไว้เพื่อทำให้เราสามารถวางแผนชีวิตได้ถูกหากจัดได้ลงตัวก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก
  1. จำนวนรับ … อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ควรทราบล่วงหน้า เพื่อเอาไว้เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจว่าเราควรจะยื่นที่มหาวิทยาลัยไหน หรือเลือกสาขาใด เป็นต้น

เพื่อการเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พี่จึงทำการรวบรวมข้อมูลรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี 58ของ 6 มหาวิทยาลัยดัง มาให้ดูเป็นตัวอย่าง (ทั้งนี้ไม่นับรวม ระบบรับตรงโควตา/โครงการ/รับตรงพิเศษ) พร้อมกับการอธิบายรายละเอียดสาขาและจำนวนทีเปิดรับ

ตารางรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยดัง

มหาวิทยาลัย จำนวนรับ GPAX สัดส่วนคะแนน ช่วงสมัคร และ ประกาศผล
GAT PAT1 PAT2 PAT3 อื่นๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 825 2.5 0.2 0.2 0.6 คะแนนรวมกันทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 50% สมัคร มี.ค. ประกาศผล เม.ย.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 865 0.2 0.3 0.5 สมัคร ก.ย. – ม.ค. ประกาศผล ก.พ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 885 ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี  ต้องได้ไม่ต่ำกว่า  sum x̄ + 40 สมัคร พ.ย. – ม.ค. ประกาศผล มี.ค.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 211 2.75 0.2 รวม 3 วิชา 50 % GPA คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ วิชาละ 10% สมัคร ก.พ. – มี.ค.  ประกาศผล เม.ย.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 390 3 จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย สมัคร ธ.ค. – ก.พ. ประกาศผล มี.ค.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 72 0.4 0.4 สอบสัมภาษณ์ 20% สมัคร พ.ย. ประกาศผล เม.ย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : เปิดรับทั้งสิ้น 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์รับ 610 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับ 25 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีรับ 30 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมรับ 40 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจรับ 30 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับ 90 คน       (เว็บไซต์คณะ http://www.eng.chula.ac.th)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง: เปิดรับทั้งสิ้น 20 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมรับ 85 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารับ 100 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมรับ 20 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุมรับ 30 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์รับ 20 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับ 10 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับ 80 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรรับ 30 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับ 70 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารรับ 30 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมลังงานไฟฟ้ารับ 30 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีรับ 10 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางรางรับ 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการออกแบบการผลิตและวัสดุรับ 10 คน, สาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์รับ 60 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศรับ 70 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติรับ 25 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์รับ 100 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์รับ 30 คน และ  สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมรับ 25 คน  (เว็บไซต์คณะ http://engineer.kmitl.ac.th)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: เปิดรับทั้งสิ้น 25 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศรับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับ 50 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับ 25 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับ 55 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารับ 60 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตรับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับ 60 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำรับ 40 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุรับ 30 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมรับ 25 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับ 50 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ)รับ 50 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)รับ 60 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) รับ 75 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) รับ 25 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)รับ 40 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)รับ 35 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) รับ 55 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)รับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)รับ 10 คน. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)รับ 10 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) รับ 10 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (นานาชาติ) รับ 30 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) รับ 30 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) รับ 15 คน (เว็บไซต์คณะ http://www.eng.ku.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: เปิดรับทั้งสิ้น 18 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับ 4 คน,  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 4 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) รับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือรับ 2 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุรับ 2 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารับ 16 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และพลังงาน) รับ 8 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์รับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)รับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์รับ 10 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 35 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดรับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) รับ 30 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 30 คน (เว็บไซต์คณะ http://www.eng.kmutt.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: เปิดรับทั้งสิ้น 16 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับ 4 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)รับ 4 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) รับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือรับ 2 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุรับ 2 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารับ 16 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และพลังงาน) รับ 8 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์รับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)รับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์รับ 10 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับ 5 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 35 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดรับ 15 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) รับ 30 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) รับ 30 คน  (เว็บไซต์คณะ https://www.eng.kmutnb.ac.th)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: เปิดรับทั้งสิ้น 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารับ 13 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับ 13 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับ 16 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีรับ 12 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับ 12 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับ 6 คน  (เว็บไซต์คณะ http://www.engr.tu.ac.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ