มาดู! เกณฑ์การรับ “วิศวะ 3 พระจอม” ใน TCAS รอบ 3

มาดู! เกณฑ์การรับ “วิศวะ 3 พระจอม” ใน TCAS รอบ 3

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการรับสมัครในรอบรับตรงร่วมกันของระบบ TCAS 61 น้อง ๆ หลายคนคงตื่นเต้นกันอยู่ใช่ไหมเอ่ย วันนี้พี่วีวี่ก็มีเกณฑ์การรับรอบ 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 สถาบัน มาฝาก นั่นคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น้อง ๆ คงอยากรู้รายละเอียดกันแล้ว งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

 • กำหนดการรอบ 3 ใน TCAS 61

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net :

9 – 19 พ.ค. 61

ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) :

1 – 3 มิ.ย. 61

* อัปเดตข้อมูลวันรับสมัคร และ Clearing House  เมื่อ 18 พ.ค. 61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

 1. วิศวกรรมโทรคมนาคม
 2. วิศวกรรมไฟฟ้า
 3. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 4. วิศวกรรมเคมี
 5. วิศวกรรมปิโตรเคมี
 6. วิศวกรรมเครื่องกล
 7. วิศวกรรมเกษตร
 8. วิศวกรรมโยธา
 9. วิศวกรรมอุตสาหการ
 10. วิศวกรรมวิศวกรรมอาหาร
 11. วิศวกรรมขนส่งทางราง
 12. วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
 1. วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
 2. วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
 3. วิศวกรรมวัดคุม
 4. วิศวกรรมระบบควบคุม
 5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 6. วิศวกรรมสารสนเทศ
 7. วิศวกรรมอัตโนมัติ
 8. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 9. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 10. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
 11. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ)
 12. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

หมายเหตุ
สาขาวิชาที่ 1. – 14. คือ สาขาวิชาที่ดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิชาที่ 15. – 24. คือ สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

การคัดเลือก

1. คัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT ตามเกณ์ของคณะกำหนด

–  ผู้สมัครที่กำลังเรียนชั้น ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะใช้ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (จัดทดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 ก.พ. 61)

–  ผู้สมัครที่เรียนจบชั้น ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะใช้ผลคะแนน GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา

ค่าน้ำหนัก (%)
GAT PAT 1 PAT 3
20 30 50

2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1 และผ่านการ Clearing House จะต้องสอบสัมภาษณ์วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์  (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่)

สาขาวิชา

 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

การคัดเลือก

1. คัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT ตามเกณ์ของคณะกำหนด

–  ผู้สมัครที่กำลังเรียนชั้น ม.6 จะใช้ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (จัดทดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 ก.พ. 61)

–  ผู้สมัครที่เรียนจบชั้น ม.6 จะใช้ผลคะแนน GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

องค์ประกอบและค่าน้ำหนัก

ค่าน้ำหนัก (%)
GAT
ภาษาอังกฤษ
PAT 1 PAT 3
30 30 40

2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1 และผ่านการ Clearing House จะต้องสอบสัมภาษณ์วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

อ่านระเบียบการ รอบ 3 ของ สจล. คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
 • วิศวกรรมเครื่องมือ
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยายนต์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)

วุฒิผู้สมัคร :

ม.6    สายวิทย์ – คณิต และ ปวช. ที่มีผลคะแนนเหมือน ม.6 เท่านั้น

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนักเรียกสอบ
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่กำหนด
GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 10 %
GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 10 %
GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75 10 %
GAT ไม่กำหนด 20 %
PAT 1 ไม่กำหนด 20 %
PAT 2 ไม่กำหนด 10 %
PAT 3 ไม่กำหนด 20 %

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

 • หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชา

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

วุฒิผู้สมัคร :

ม.6    สายวิทย์ – คณิต และ ปวช. ที่มีผลคะแนนเหมือน ม.6 เท่านั้น

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนักเรียกสอบ
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่กำหนด
GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 10 %
GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 10 %
GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 10 %
GAT ไม่กำหนด 20 %
PAT 1 ไม่กำหนด 20 %
PAT 2 ไม่กำหนด 10 %
PAT 3 ไม่กำหนด 20 %

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

อ่านระเบียบการ รอบ 3 ของ มจธ. คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

 • วิศวกรรมเคมี (Ch.E)
 • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (I-Ch.E)

วุฒิผู้สมัคร :

ม.6    สายวิทย์ – คณิต

วิชาที่ใช้พิจารณา

 • O-NET สังคมศึกษา
 • O-NET ภาษาอังกฤษ
 • O-NET คณิตศาสตร์
 • O-NET วิทยาศาสตร์
 • GAT
 • PAT 2
 • PAT 3

หมายเหตุ
1. สาขาวิศวกรรมเคมี ทั้ง 2 หลักสูตร กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชา PAT 2 และ PAT 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. สาขาวิศวกรรมเคมี ทั้ง 2 หลักสูตร ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00

อ่านระเบียบการ รอบ 3 ของ มจพ. คลิก

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ถูกใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์กันบ้างหรือเปล่า ยังไงน้อง ๆ ก็อย่าลืมอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีนะคะ ขอให้ทุกคนติดในคณะและสาขาที่ตนเองฝันไว้ โชคดีค่ะ 😊

ข้อมูลเมื่อ 28 เมษายน 2561
* โปรดติดตามการอัปเดตข้อมูลจากคณะ / มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ