ถ้าพลาดจาก กสพท คณะแพทย์ กลุ่ม กสพท ที่เปิดรับรอบ 4 TCAS62 มีที่ไหนบ้าง??

tcas62-แพทย์-แอดมิชชั่น

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน ช่วงนี้หลายคนคงกำลังลุ้นการประกาศผล TCAS 62 รอบ 3 กันอยู่ มีน้อง ๆ ที่สมัคร กสพท 62 หลายคนข้อความมาถามพี่วีวี่ว่า ถ้าพลาดจาก กสพท แล้ว TCAS 62 รอบ 4 Admission ยังจะมีคณะแพทย์กลุ่มกสพท เปิดให้สมัครอีกไหม และเปิดที่ไหนบ้าง พี่วีวี่ก็เลยไม่รอช้า หาข้อมูลมาให้น้องทุกคนแล้วค่ะ ทั้งเกณฑ์การสมัคร มหาวิทยาลัยที่เปิด สาขาที่เปิด รวมไปถึงคะแนนสูงสุด – ต่ำสุดของปีที่แล้ว 

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบ 4 Admission

เปิดรับสมัคร : 9 – 19 พฤษภาคม 2562

ประกาศผล : 29 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ : 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562

สละสิทธิ์ : 7 – 8 มิถุนายน 2562

  • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

ปีนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ เมื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรอบ 4 Admission ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ด้วย ! รวมไปถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เปิดโครงการเพิ่มแพทย์สำหรับชนบท รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพาที่เปิดอยู่แล้ว กลายเป็นว่าปีนี้คณะแพทยศาสตร์ รอบ 4 เปิดรับ 8 คนด้วยกัน
 
1. มหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะแพทย์ศาสตร์รอบ 4 ปี 2562

มหาวิทยาลัย จำนวนรับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 5
มหาวิทยาลัยบูรพา 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1

 
2. คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561

มหาวิทยาลัย คะแนน (เกณฑ์กสพท)
สูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย
มหาวิทยาลัยบูรพา 63.8845 61.5292 62.7069

 
3. เกณฑ์การคัดเลือก (ใช้เกณฑ์กสพท)
เกณฑ์การยื่นคะแนนสำหรับคณะแพทยศาสตร์ในระบบ TCAS 62 รอบ 4 Admission นั้น ใช้เกณฑ์เหมือนตอนยื่น กสพท เลย โดยมีสัดส่วนคะแนนการยื่น

  1. คะแนนจากการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ 30 % และคะแนนจาก 9 วิชาสามัญอีก 70 % รวมเป็น 100 %
  2. O-NET ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 % ถึงจะผ่านการคัดเลือก
  3. 9 วิชาสามัญต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา

ค่าน้ำหนักคะแนน (%)

 

วิชาเฉพาะแพทย์

9 วิชาสามัญ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1

วิทยาศาสตร์

(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

30 10 20 10 20 40

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)

1. มหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะทันตแพทยศาสตร์รอบ 4 ปี 2562

มหาวิทยาลัย

จำนวนรับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

20

 
2. คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561

มหาวิทยาลัย

คะแนน
สูงสุด ต่ำสุด

ค่าเฉลี่ย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22,328.0000 21,761.0000 21,969.3118
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22,620.5000 22,093.0000 22,396.2750
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21,880.5000 21,500.0000 21,692.7900
มหาวิทยาลัยนเรศวร 21,795.2000 21,418.5000 21,583.0727
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 20,357.5000 8,124.5000 16,458.1722

 
3. เกณฑ์การคัดเลือก (ใช้เกณฑ์ปกติTCAS 62 รอบ 4)
การยื่นคะแนนคณะทันตแพทยศาสตร์ในระบบ TCAS 62 รอบ 4 Admission นั้น ใช้องค์ประกอบคะแนนจากส่วนกลาง ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ 1.2 ทันตแพทยศาสตร์

ค่าน้ำหนักคะแนน

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ (%)

GPAX

20

O-NET

30

GAT

20

PAT 1

10

PAT 2

20


  • คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะสัตวแพทยศาสตร์รอบ 4 ปี 2562

มหาวิทยาลัย

จำนวนรับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

40

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

40
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30

มหาวิทยาลัยมหิดล

10

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

10

*จำนวนรับคณะสัตวแพทย์มีการเพิ่มที่นั่งในหลายมหาวิทยาลัย อัปเดตล่าสุด 21/05/2562
2. คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561

มหาวิทยาลัย

คะแนน
สูงสุด ต่ำสุด

ค่าเฉลี่ย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22,094.4000 20,303.5000 20,664.9829
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 21,823.5000 19,594.5000 20,080.7750
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20,526.5000 18,961.4000 19,351.8857
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20,052.6000 19,501.0000 19,605.8300
มหาวิทยาลัยมหิดล 21,123.9000 19,735.0000 20,220.0000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19,721.1000 18,417.3000 18,932.9525
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19,437.1000 17,935.9000 18,417.0240
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 19,257.9000 17,256.0000 18,207.2100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 19,165.2000 16,886.6000 17,645.8917

 
3. เกณฑ์การคัดเลือก (ใช้เกณฑ์ปกติTCAS 62 รอบ 4)
การยื่นคะแนนคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระบบ TCAS 62 รอบ 4 Admission นั้น ใช้องค์ประกอบคะแนนจากส่วนกลาง ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ 1.1 สัตวแพทยศาสตร์

ค่าน้ำหนักคะแนน

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ (%)
                          GPAX

20

                          O-NET

30
                          GAT

20

                          PAT 2

30

  • คณะเภสัชศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์รอบ 4 ปี 2562

มหาวิทยาลัย

จำนวนรับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

45

มหาวิทยาลัยมหิดล

40

มหาวิทยาลัยศิลปากร

40

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

55
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

55

มหาวิทยาลัยบูรพา

10
มหาวิทยาลัยนเรศวร

10

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10
มหาวิทยาลัยพะเยา

20

2. คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2561

มหาวิทยาลัย คะแนน
สูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม) 21,316.9000 19,967.1000 20,498.7800
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม) 20,498.3000 19,905.5000 20,076.6364
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19,685.0000 18,203.6000 18,708.7500
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20,577.0000 18,692.5000 19,159.6143
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19,480.1000 18,321.1000 18,749.6514
มหาวิทยาลัยมหิดล 20,885.5000 19,441.6000 19,739.5368
มหาวิทยาลัยศิลปากร 19,765.0000 18,122.7000 18,773.4000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เอกบริบาลเภสัชกรรม) 19,452.3000 18,107.0000 18,698.2250
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 20,129.3000 17,545.000 18,006.0231
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) 20,087.3000 18,021.5000 18,434.3857
มหาวิทยาลัยบูรพา 18,316.2000 16,629.8000 17,145.8955
มหาวิทยาลัยนเรศวร (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) 19,153.4000 17,901.2000 18,248.8375
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) 19,980.0000 17,162.0000 17,670.2940
มหาวิทยาลัยพะเยา (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) 18,674.8000 17,569.4000 17,818.5267

 
3. เกณฑ์การคัดเลือก (ใช้เกณฑ์ปกติTCAS 62 รอบ 4)
การยื่นคะแนนคณะเภสัชศาสตร์ในระบบ TCAS 62 รอบ 4 Admission นั้น ใช้องค์ประกอบคะแนนจากส่วนกลาง ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ 1.3 เภสัชศาสตร์

ค่าน้ำหนักคะแนน
องค์ประกอบ ค่าร้อยละ (%)
                          GPAX 20
                          O-NET 30
                          GAT 10
                          PAT 2 40

คณะกลุ่มแพทย์กสพท ที่เปิดในระบบ TCAS 62 รอบ 4 Admissionนั้น บางสาขาวิชาเปิดรับรอบ 4 เป็นครั้งแรก บางสาขาวิชามีจำนวนรับที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้คะแนนปี 2562 อาจเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 นอกจากนี้ บางสาขาวิชายังกำหนดเงื่อนไขคะแนนพิเศษว่าวิชาไหนห้ามต่ำกว่าร้อยละกี่คะแนน เพราะฉะนั้นแล้ว พี่วีวี่แนะนำว่าให้น้อง ๆ ทุกคนศึกษาเงื่อนไขและระเบียบการ TCAS 62 รอบ 4 คณะแพทย์กลุ่มกสพท อย่างละเอียดอีกครั้ง 

null
คะแนนต่ำสุด - สูงสุด
รอบ Admission
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2551-2561
ดูข้อมูล
null
ระเบียบการ
รอบ Admission
ปี 2562
ดูข้อมูล

ขอให้น้องทุกคนที่อยากเป็นแพทย์ โชคดีกับการยื่นรอบ 4 นะคะ : )

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ