#TCAS62 เกณฑ์การสมัคร รับตรงวิศวะ มหาวิทยาลัยภูมิภาค มข. – มอ. – มช.

tcas62-รับตรงร่วมกัน-วิศวะ

อีกไม่นานแล้วนะคะ สำหรับการเปิดรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 3 เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงกำลังคิดอยู่ว่าจะยื่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไหนดี วันนี้พี่วีวี่เลยเอาเกณฑ์การสมัครรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภูมิภาค อันได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้น้อง ๆ ดู ถ้าอยากรู้ว่ามีเกณฑ์รับตรงอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย!

ปฏิทิน TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั้งประเทศ

เปิดรับสมัคร :       17 – 29 เมษายน 2562

ประกาศผล :        9 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ :    10 – 14 พฤษภาคม 2562

สละสิทธิ์ :            17 – 18 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

คณะ/สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป (สาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า, เกษตร, อุตสาหการ, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, เคมี,คอมพิวเตอร์, และระบบอิเล็กทรอนิกส์) 104

* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 จะได้เลือกหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

 • คุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด

ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์


 • การคัดเลือก

1. คัดเลือกจากผลคะแนนสอบ PAT 3 และ 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์คะแนนที่คณะกำหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://mytcas.com/TCAS62/

ค่าน้ำหนักคะแนน (%)

PAT 3

9 วิชาสามัญ
อังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี
20 20 25 25

10

2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก ข้อ 1จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม2562 ตามเวลาและสถานที่ ที่คณะกำหนด
ดูระเบียบการฉบับเต็มมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิก


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)
 • สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

คณะ/สาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ (ไม่จำแนกสาขาวิชา) 90
 • คุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด

1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551


 • การคัดเลือก

1. คัดเลือกจากผลคะแนนสอบ PAT 3 และ 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์คะแนนที่คณะกำหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://mytcas.com/TCAS62/

ค่าน้ำหนักคะแนน (%)
PAT 3 9 วิชาสามัญ
อังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
25

* เครื่องหมาย ☑ หมายถึง ใช้รายวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ร้อยละ (%)

2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก ข้อ 1จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 14พฤษภาคม 2562 ตามเวลาและสถานที่ ที่คณะกำหนด
ดูระเบียบการฉบับเต็มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิก


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

  ใน TCAS 62 รอบ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมกว่า 352 ที่นั่ง !

คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 45
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 40
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 45
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 75
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ 7
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 20

 


 • คุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด

1. รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา


 • การคัดเลือก

 • วิชาที่ใช้คัดเลือก สำหรับหลักสูตรปกติ
 1. ภาษาไทย (รหัสวิชา 09)
 2. สังคมศึกษา (รหัสวิชา 19)
 3. ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29)
 4. คณิตศาสตร์ 1 (รหัสวิชา 39 )
 5. ฟิสิกส์ (รหัสวิชา 49)
 6. เคมี (รหัสวิชา 59)
 7. ชีววิทยา (รหัสวิชา 69)
 8. PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
 • เกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับหลักสูตรปกติ
 1. PAT 3 ไม่น้อยกว่า90 คะแนน
 • เกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับหลักสูตรนานาชาติและภาคพิเศษ
 1. PAT 3 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • การสอบสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11พฤษภาคม 2562 ตามเวลาและสถานที่ ที่คณะกำหนด
ดูระเบียบการฉบับเต็มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก


พี่วีวี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงเก็บคณะวิศวกรรมศาสตร์ของทั้งสามมหาวิทยาลัยไว้ในใจสำหรับการยื่นTCAS 62 รอบ 3  ก่อนจะยื่นรอบ 3 นี้ น้อง ๆ อย่าลืมอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีนะคะ ขอให้ทุกคนติดคณะและสาขาที่ตนเองฝันไว้ โชคดีค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ