WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์สติวเข้ม พร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS

เรียนในระบบคอมพิวเตอร์ WE CAN
สมัครได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

คอร์สแพ็ค สุดคุ้ม

ส่วนลดพิเศษ

เมื่อสมัครคอร์สแบบรวมทุกบท

(วิชาใดก็ได้)


 • สมัคร 2 คอร์ส
  ลดทันที 5,000.-

  (ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 4,000.-)


 • สมัคร 3 คอร์ส
  ลดทันที 8,000.-

  (ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 6,500.-)


 • สมัคร 4 คอร์ส
  ลดทันที 12,000.-

  (ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 10,000.-)


แจก! ตั๋วหนังฟรี

เมื่อสมัครคอร์สแบบรวมทุกบท

1 คอร์ส ขึ้นไป (วิชาใดก็ได้)

 • เด็กใหม่ มาเดี่ยว
  รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์ 1 ใบ (ต่อ 1 ใบเสร็จ)

 • เด็ก WE + เด็กใหม่ (มาสมัครพร้อมกัน) 
  รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์คนละ 1 ใบ (ต่อ 1 ใบเสร็จ) 

แบ่งจ่ายเบาๆ

รับสิทธิ์ ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป และสามารถเลือกผ่อนชำระนานสูงสุด 8 เดือน (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ)

คลิกดูเงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10 % บัตร WE FC หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่น ๆ ได้
 2. การใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องออกบัตรเรียนในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น
 3. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

เงื่อนไขการชำระผ่านบัตรเครดิต/การผ่อนชำระ :

 1.  รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดสมัครสุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
 3. กรณีเลือกผ่อนชำระ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ผ่อน 0% 8 เดือน, ธ.กรุงศรีอยุธยา ผ่อน 0% 4 เดือน
คอร์ส  รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน  ค่าเรียน
ULTIMATE MATHS รวมทุกบท  M**73E99 176:00  9,800
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท  P**73E99 172:00  9,800
ULTIMATE CHEMISTRY รวมทุกบท  C**73E99 155:45  9,000
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท  L**73E99 162:30  9,000

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

คอร์ส ULTIMATE MATHS

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 10:30 13:00
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฎีจำนวน 12:50 15:30
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:30 16:30
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 13:00 16:00
5 เมทริกซ์ 6:30 8:00
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:00 8:30
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 23:00 28:00
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 9:00 11:00
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 13:10 16:00
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:50 17:00
11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2:40 3:30
12 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:10 18:30
13 ลำดับ และอนุกรม 15:00 18:00
14 แคลคูลัส 20:40 25:00
 
ULTIMATE MATHS รวมทุกบท 176:00 211:00

คอร์ส ULTIMATE PHYSICS

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 MECHANICS 1 บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล 30:15 36:30
2 MECHANICS 2 โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย,
งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, การหมุน
36:20 44:00
3 MATTER & HEAT สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล,
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์
17:45 21:30
4 WAVE SERIES คลื่น, แสง, เสียง 27:40 33:30
5 ELECTRICITY ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่เหล็ก, ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 42:00 50:30
6 MODERN PHYSICS ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 22:00
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท 172:00 206:30

คอร์ส ULTIMATE CHEMISTRY

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 โครงสร้างอะตอม + ตารางธาตุ + พันธะเคมี 40:30 49:00
2 ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ I I  + ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 34:00 41:00
3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + สมดุลเคมี 20:30 25:00
4 กรดเบส I และ I I 17:30 21:00
5 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I  +  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 14:45 18:00
6 เคมีอินทรีย์ + สารชีวโมเลกุล +  ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 28:30 34:30
ULTIMATE CHEMISTRY รวมทุกบท 155:45 187:00

คอร์ส ULTIMATE BIOLOGY

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์, การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์ 30:20 36:00
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร,
การสลายสารอาหารในเซลล์, ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน,
ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล, ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
30:40 36:00
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
31:30 38:00
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
26:30 32:00
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร 34:30 41:30
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร, ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 10:00 12:00
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท 162:30 195:00