โปรโมชั่น-เรียนพิเศษ-สอบเข้ามหาลัย

คอร์สติวเข้ม พร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS

เรียนในระบบคอมพิวเตอร์ WE CAN
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ก.ค. 62
รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัคร
คอร์สรวมทุกบท (วิชาใดก็ได้)

สมัคร 2 คอร์ส
ลดทันที 1,600.-

(ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 1,200.-)

สมัคร 3 คอร์ส
ลดทันที 3,000.-

(ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 2,400.-)

สมัคร 4 คอร์ส
ลดทันที 4,000.-

(ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 3,200.-)
null

แบ่งจ่ายเบาๆ

รับสิทธิ์ ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และสามารถเลือกผ่อนชำระนานสูงสุด 8 เดือน
(เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ)

คลิกดูเงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10 % บัตร WE FC หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่น ๆ ได้
  2. การใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องออกบัตรเรียนในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น
  3. โปรโมชั่นต้องมาออกบัตรเรียนภายใน 31 ก.ค. 62 เท่านั้น (หากมาหลังจากวันที่กำหนดต้องชำระค่าเรียนตามราคาโปรโมชั่น ณ วันนั้น หรือราคาปกติ)
  4. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 62

เงื่อนไขการชำระผ่านบัตรเครดิต/การผ่อนชำระ :

  1.  รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
  2. เมื่อมียอดสมัครสุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  3. กรณีเลือกผ่อนชำระ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ผ่อน 0% 8 เดือน, ธ.กรุงศรีอยุธยา ผ่อน 0% 4 เดือน
คอร์ส  รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน  ค่าเรียน
ULTIMATE MATHS รวมทุกบท  M**53E99 176:00  7,500
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท  P**53E99 172:00  7,500
ULTIMATE CHEMISTRY รวมทุกบท  C**53E99 155:45  7,200
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท  L**53E99 162:30  7,200
Thai Ent’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย
+ ตะลุยโจทย์ Thai Ent’Lightenment รวม
 T**53R99 75:10  4,200

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

คอร์ส ULTIMATE MATHS

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 11:47 14:30
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฎีจำนวน 15:52 19:30
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:27 16:30
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 14:34 17:30
5 เมทริกซ์ 6:56 8:30
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:27 9:00
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 26:13 31:30
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 8:28 10:30
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 16:12 19:30
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:20 16:00
11 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:46 19:00
12 ลำดับ และอนุกรม 16:45 20:30
13 แคลคูลัส 20:53 25:30
 
ULTIMATE MATHS รวมทุกบท 187:40 225:30

คอร์ส ULTIMATE PHYSICS

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 MECHANICS 1 บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล 30:15 36:30
2 MECHANICS 2 โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย,
งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, การหมุน
36:20 44:00
3 MATTER & HEAT สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล,
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์
17:45 21:30
4 WAVE SERIES คลื่น, แสง, เสียง 27:40 33:30
5 ELECTRICITY ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่เหล็ก, ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 42:00 50:30
6 MODERN PHYSICS ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 22:00
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท 172:00 206:30

คอร์ส ULTIMATE CHEMISTRY

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 โครงสร้างอะตอม + ตารางธาตุ + พันธะเคมี 40:30 49:00
2 ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ I I  + ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 34:00 41:00
3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + สมดุลเคมี 20:30 25:00
4 กรดเบส I และ I I 17:30 21:00
5 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I  +  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 14:45 18:00
6 เคมีอินทรีย์ + สารชีวโมเลกุล +  ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 28:30 34:30
ULTIMATE CHEMISTRY รวมทุกบท 155:45 187:00

คอร์ส ULTIMATE BIOLOGY

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์, การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์ 30:20 36:00
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร,
การสลายสารอาหารในเซลล์, ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน,
ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล, ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
30:40 36:00
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
31:30 38:00
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
26:30 32:00
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร 34:30 41:30
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร, ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 10:00 12:00
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท 162:30 195:00

คอร์ส Thai Ent’Lightenment

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ คอร์ส จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 Thai Ent’Lightenment
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.4 – ม.6
49:00 59:00
2 ตะลุยโจทย์ Thai Ent’Lightenment 24:10 29:00
Screen-Shot-2560-10-07-at-17.54.14Thai Ent’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย
+ ตะลุยโจทย์ Thai Ent’Lightenment รวม
73:10 88:00
Top