TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

รหัสคอร์ส: AON94U91_1

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

27:10 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

33:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (AON94U91_1)

คอร์ส TPAT3 เข้มข้นและครอบคลุมที่สุด Update เนื้อหาใหม่ และข้อสอบปีล่าสุด!

คอร์สเดียวเรียนได้ครบทุกพาร์ต สอนโดยทีมติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มมุมมองการทำข้อสอบให้เฉียบคมและใช้ได้จริง

คอร์สนี้พี่ ๆ จะพาน้อง ๆ ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย เก็งแนวโจทย์ตรงตาม TEST BLUEPRINT เสริมด้วยโจทย์ให้น้องฝึกเพิ่มเติมนอกห้องเรียน พร้อมด้วยเทคนิคเปลี่ยนโจทย์ยากให้เป็นโจทย์ง่าย เปลี่ยนมุมมองการคิดให้พร้อมรับมือทุกแนวโจทย์

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

รหัสคอร์ส: AON94U91_1

3,200 บาท

ผู้สอน

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
Top