MON94E99_2

ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท

ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
LON94E99

ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)

ULTIMATE CHEM – เคมีสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ULTIMATE ENGLISH รวมทุกบท

ดร.สมิตา หมวดทอง (พี่นุ้ย)

เคมีระดับมหาวิทยาลัย (Organic Chemistry 2)

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เคมีระดับมหาวิทยาลัย ( Organic Chemistry 1 )

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
TON94E99

ULTIMATE THAI

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
TON94E11

หลักการใช้ภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
TON94E12

ทักษะภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
TON94E13

ความงามทางภาษา

อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
MON94E11

เซต และตรรกศาสตร์

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94E12

ระบบจำนวนจริง และทฤษฎีจำนวน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94E13

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
MON94E14

เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94E15

เมทริกซ์

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MON94E16

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
MON94E17

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
MON94E18

เวกเตอร์

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
MON94E19

จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
1 2 3
Top