ติวฟรี-สอบกลางภาค-59

ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 29

WE ชวนมาฟิต พร้อมทำเกรด 4 ทั้ง 4 วิชา

คณิต-ฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ

พี่ๆ ใจดี มาชวนน้องๆ รับสิทธิ์ติวสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ฟรี 4 วิชา รวม 10 ชั่วโมง (วิชาละ 2.5 ชั่วโมง) เลือกบทติวได้โดนใจ ตรงกับที่โรงเรียนใช้สอบได้อย่างแน่นอน

ทีม WE TUTORS พร้อมติวก่อนสอบเพื่อสร้างสร้างความรู้และความมั่นใจให้แก่น้องๆ ภายใต้การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ในระบบ WE CAN จะทำให้น้องๆ สามารถจัดสรรเวลามาติวสอบ และเลือกบทติวได้ตรงตามที่โรงเรียนใช้สอบ

พี่ๆคัดสรรเนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมโจทย์ตัวอย่างข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด ที่จะทำให้น้อง “พร้อม” และ “มั่นใจ” ในการสอบทุกๆครั้ง อย่างแน่นอน

รายละเอียดการเข้าร่วมติว

1. สิทธิ์ติวนี้สำหรับน้องที่นำใบปลิวมาแสดงรับสิทธิ์ที่สาขาในจังหวัดเพชรบุรี, เพชรบูรณ์, หนองคาย, อยุธยา, อุตรดิตถ์, สุรินทร์ และสาขาวิคเตอเรีย การ์เด้นส์ เท่านั้น

2. น้องๆสามารถรับสิทธิ์ติวตรงตามระดับชั้นที่สมัครเรียนในระบบ WE CAN

3. น้องWE รับสิทธิ์ติวสอบได้ 4 วิชา ทั้ง คณิตฯ, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา (วิชาละไม่เกิน 1 บท)

4. แสดงบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน ในการรับสิทธิ์

5. ชำระค่าเอกสารในการติว รวม 4 วิชา เพียง 100 บาท

ระยะเวลาการจัดติว

รับสิทธิ์และเริ่มติวได้ในระบบการเรียนคอมพิวเตอร์ WE CAN ตั้งแต่วันที่ 2  -31 กรกฎาคม 2559

ติวฟรี-สอบกลางภาค-59-2

บทที่ติว

คณิต

ระดับชั้น ชื่อบท
ม.1 ระบบจำนวนเต็ม และ สมบัติของจำนวนนับ
เลขยกกำลัง
เศษส่วนและทศนิยม+พหุนาม
คู่อันดับและกราฟ+สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว


ม.2 อัตราส่วนและร้อยละ
พหุนาม
จำนวนจริง + พีธาโกรัส
การแปรผัน,สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว


ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร
พาราโบลา
อสมการ + ความน่าจะเป็น
สถิติ,ตรีโกณมิติ


ม.4 เซต
ระบบจำนวนจริง
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
เมทริกซ์


ม.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์
เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ
จำนวนเชิงซ้อน
วิธีเรียงสับเปลี่ยน,วิธีจัดหมู่และความน่าจะเป็น


ม.6 แคลคูลัส (PART 1 ) Mid-term
แคลคูลัส (PART 2 ) Final

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.ต้น การเคลื่อนที่
ไฟฟ้า


ม.4 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ ฮาร์โมนิก
สมดุลกล
งานและพลังงาน
โมเมนตัม


ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
คลื่น
แสง
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าแม่เหล็ก

เคมี

ม.ต้น สารและสมบัติของสาร, การแยกสาร
ธาตุและสารประกอบ


ม.4 โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี
ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2


ม.5 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
กรด-เบส
ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี


ม.6 เคมีอินทรีย์

ชีวะ

ม.ต้น เซลล์ และ พืช
พันธุศาสตร์


ม.4 กล้องจุลทรรศน์,เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เซลล์ : โครงสร้าง การลำเลียง และการสื่อสาร
การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ,ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ (การรักษาดุลยภาพโดยการขับถ่าย และหายใจ)


ม.5 ระบบประสาท
โครงสร้างพืช :เนื้อเยื่อพืช,โครงสร้างราก,ลำต้น,ใบ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
[laborator_banner description=”สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WE CARE : 02-952-6767″ color=”black” type=”text-button-center”]
Top