Fighto Final Exams

ติวกันให้ฟิต พิชิตเกรด 4
ติวได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 61
Banner-ติวฟรี-Final

สิทธิพิเศษเฉพาะน้อง WE ชวนมาฟิต พร้อมทำเกรด


WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดกิจกรรมติวกลางภาค และปลายภาคให้น้องๆที่มาเรียนกับเราอย่างต่อเนื่อง และขยายจำนวนบทติวให้ครอบคลุมการสอบของน้องๆในทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียน ภายใต้กิจกรรม FIT 4 MIDTERM และ FIGHTO FINAL EXAMS

นับเป็นปีที่ 11 ที่เราจัดกิจกรรมดีดีแบบนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทีม WE TUTORS ทุกคน พร้อมติวก่อนสอบเพื่อสร้างสร้างความรู้และความมั่นใจให้แก่น้องๆ ภายใต้การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ในระบบ WE CAN จะทำให้น้องๆ สามารถจัดสรรเวลามาติวสอบ และเลือกบทติวได้ตรงตามที่โรงเรียนใช้สอบ

พี่ๆ WE TUTORS คัดสรรเนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมโจทย์ตัวอย่างข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด ที่จะทำให้น้อง “พร้อม” และ “มั่นใจ” ในการสอบทุกๆครั้ง อย่างแน่นอน

3 ขั้นตอนการรับสิทธิ์ติว

ลงทะเบียน

น้อง WE ชั้น ม.1 – ม.6 ที่สมัครเรียนในปี 2560 – 2561 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยแสดงบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน พร้อมกับบัตรนักเรียน WE ได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

 

📌 เลือกติวได้ในวิชาที่น้องสมัครเรียน (วิชาละ 2 บท) และไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำในบทเดิมได้

📌ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ติวได้ในระบบ WE CAN 3 ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. – 28 ก.พ. 61

📌รับสิทธิ์ติวได้ในระบบ WE CAN 3 ตั้งแต่วันที่ 1- 28 ก.พ. 61

📌 น้องๆ ที่ทดลองเรียนฟรี (ชำระค่าเอกสาร 100 บาท)ไม่สามารถรับสิทธิ์ติวได้ทุกกรณี

ดาวน์โหลดเอกสารติวด้วยตนเอง

น้องๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารติวได้ที่ WE APP นำมาปรินท์ เพื่อใช้ประกอบการติว

เรียนในระบบ WE CAN

น้องๆ สามารถปรินท์เอกสารมาติวได้ในระบบ WE CAN 3 ภายในวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2561

บทที่ติว

คณิตระดับชั้น ชื่อบท
ม.1 ระบบจำนวนเต็ม และ สมบัติของจำนวนนับ
เลขยกกำลัง
เศษส่วนและทศนิยม+พหุนาม
คู่อันดับและกราฟ+สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ม.2 อัตราส่วนและร้อยละ
พหุนามและเศษส่วนพหุนาม


 

พีธาโกรัส และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
การแปรผัน,สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 การแยกตัวประกอบพหุนาม


 

ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร
สมการกำลังสอง + พาราโบลา
อสมการ + ความน่าจะเป็น
สถิติ,ตรีโกณมิติ


ม.4 เซต
ระบบจำนวนจริง
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
เมทริกซ์


ม.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์
เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ
จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม
วิธีเรียงสับเปลี่ยน,วิธีจัดหมู่และความน่าจะเป็น


ม.6 แคลคูลัส (PART 1 ) Mid-term
แคลคูลัส (PART 2 ) Final

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.ต้น การเคลื่อนที่
ไฟฟ้า


ม.4 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การเคลื่อนที่แบบวงกลม และ ฮาร์โมนิก
สมดุลกล
งานและพลังงาน
โมเมนตัม


ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
คลื่น
แสง
ไฟฟ้าสถิต

เคมี

ม.ต้น สารและสมบัติของสาร, การแยกสาร
ธาตุและสารประกอบ


ม.4 โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี
ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2


ม.5 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
กรด-เบส
ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี


ม.6 เคมีอินทรีย์

ชีววิทยา

ม.ต้น เซลล์ และ พืช
พันธุศาสตร์


ม.4 กล้องจุลทรรศน์,เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เซลล์ : โครงสร้าง การลำเลียง และการสื่อสาร
การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ,ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ (การรักษาดุลยภาพโดยการขับถ่าย และหายใจ)


ม.5 ระบบประสาท
โครงสร้างพืช :เนื้อเยื่อพืช,โครงสร้างราก,ลำต้น,ใบ
การสังเคราะห์ด้วยแสง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WE ทุกสาขา หรือโทร 02-952-6767

Top