Flash Point

7 วันนี้ เรียนดี รับ WE Point

📌 คุณสมบัติ

  1. เป็นนักเรียน WE สมัครเรียนตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 ถึงปัจจุบัน
  2. มีผลงานตามที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์การแลก WE Point โดยต้องเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เท่านั้น
  3. น้องต้องแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลทั้งเกียรติบัตรและภาพถ่าย

📌 วิธีการรับ Point และเกียรติบัตร

  1. น้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยน้องต้องยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำข้อมูลและภาพถ่ายไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
  2. แสดงหลักฐานผลการเรียนหรือการได้รับรางวัลด้านวิชาการอื่นๆ ทั้งเกียรติบัตรและภาพถ่าย (กรณีที่ได้รับ 2 รางวัลในรายการแข่งขันเดียวกันและปีเดียวกัน โดยคัดผลงานที่ดีที่สุดเพียง 1 ผลงาน)
  3. รอรับ WE Point พร้อมเกียรติบัตร ตามผลงาน

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์การแจก WE Point  หมดเขต 19 ม.ค. 63

📌 ตารางเกณฑ์การแจก WE Point

  1. ผลการเรียนในวิชาที่สมัครเรียนกับ WE เพิ่มขึ้นทุก 2 เกรด รับ 50 Point

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ