รวมคอร์สติวฟรี TGAT

TGAT | ความสามารถทางภาษา (Verbal) | WE BY THE BRAIN

TGAT | ความสามารถทางตัวเลข / จำนวน (์Numerical) | WE BY THE BRAIN

TGAT | ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (Spatial) | WE BY THE BRAIN

TGAT | ความสามารถทางเหตุผล (Reasoning) | WE BY THE BRAIN

TGAT | การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation) | WE BY THE BRAIN

TGAT | การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance) | WE BY THE BRAIN

TGAT | การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม (Civic Engagement) | WE BY THE BRAIN

(อัปเดตข้อสอบปีล่าสุด) TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) | WE BY THE BRAIN

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ