ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ติว WE MATH เรขาคณิตและภาคตัดกรวย

 วันที่ 3 และ 10 ก.ย. 59 เวลา 09.00 – 16.00 น. @WE งามวงศ์วาน

(เริ่มลงทะเบียนเข้าห้องติว 8.00 น.)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 กชมน ชื่นหฤทัย
2 กชวรรณ คุณกิตติ ทิมา
3 กมลพร ม่วงเงิน
4 กรณ์พงษ์ ลาภพณิชพูลผล
5 กัญญารัตน์ พงษ์ประยูร
6 กัณฐิกา สนามรัตน์
7 กัลยรัตน์ คล้ายฉิม
8 กิตติเชษฐ์ ปรีดาธนะพงศ์
9 กิตติ์ธเนศ สุทัศน์ ณ อยุธยา
10 กิตติมาภรณ์ ศรีลำดวน
11 เขมณัชชา พัฒนบุณยากี
12 คีรดรา หิรัญตระกูล
13 จักรวิท ศรีระษา
14 จินตพร ปภูสะโร
15 จิราพร ก้อนแก้ว
16 จิราพร ลัทธิกุล
17 จิรายุส ไทยสิทธิ
18 เจตวัฒน์ วาศภูติ
19 ชญาณิศ สิงหวรรณกุล
20 ชาลิสา สิทธิบุณยภัค
21 โชติพิสุทธิ์ พลอยปฐม
22 ญาณวรุตม์ จำนงศักดิ์ทรัพย์
23 ณัฐชญา ตั้งสุจริตวิจิตร
24 ณัฐธัญญา พวงนะที
25 ณิชพร คำพิทักษ์
26 ถนอมพงศ์ ช่วยบำรุง
27 ทิชากร มั่นจิต
28 ธนัท บัณฑุกากาญจน์
29 ธนาณัติ เลิศศรัทธาทรัพย์
30 ธัชพล ฮามวงศ์
31 ธิติภาส คนว่อง
32 ธีรภัทร์ ไทยแท้
33 นพพล โสมณวัฒน์
34 นรเศรษฐ์ วงษ์วรุณ
35 นันท์นภัส ลาวัณย์กรสกุล
36 บารมีรักษ์ กุลมงคล
37 บุษกร วิลาวรรณ
38 เบญญา ชาลวนิชสุทธิ์
39 ปณัยกร อ้วนศรี
40 ปภัทร์ศา อยู่ดี
41 ประกายแก้ว เสาแก้ว
42 ปราปต์ แป้วบุญสม
43 ปริชญา จันทร์ควง
44 ปสิตา พวงจำปา
45 ปัญชิกา แคล้วศรี
46 ปานชีวา เย็นจันทร์
47 พรชิตา บุญเรียน
48 พรธีรา พัดเย็น
49 พัทธ์ธีรา จิตต์อารยะกุศล
50 พิณนภา ผ่องใส
51 พีรเดช ใจมั่น
52 ภัทรานิษฐ์ บุญยภักดี
53 ภาสวิชญ์ กล่ำแดง
54 ภีม อรุณรัตนดิลก
55 รัสยา สุขลิ้ม
56 ฤดีรัตน์ ขุนภักดี
57 วราลี แดนไธสง
58 วัชรพล ยงศิริ
59 วัชรากร โอศิริ
60 วิชญาดา วิริยะพล
61 ศศิธร บุปผาทาโน
62 ศิรดา โพธิ์พิทักษ์กุล
63 ศิริพร ประทีปไพศาล
64 ศิริมา วงษ์ไพบูลย์
65 ศุภโชค บุญส่ง
66 ศุภิกา ฮวดศรี
67 สหัสวรรษ ศักดิ์วิไลพร
68 สิรินดา ศิริเหลืองรังษี
69 สุธิมา จันทรานุวัฒน์กูล
70 สุภามาส สมจิตต์
71 สุวิมล ปานดี
72 หทัยชนก วิณวันก์
73 อนิตา พิพัฒน์ฐิติกร
74 อมรา โพโต
75 อรณัฐ การิมพาสน์
76 อังศิณา พูลสวัสดิ์
77 อาทิตยา คงกลิ่น
78 อิษยา หิรัญรัตนไชย
79 ไอยเรศ วรรณศิริพิพัฒน์

Top