เฉลยข้อสอบ PAT1 ต.ค. 59

โดยทีม WE TUTORS ของ WE BY THE BRAIN
Top