ชวนเพื่อนมาเตรียมพร้อมสอบ TCAS!!

เรียนในระบบคอมพิวเตอร์ WE CAN
สมัครได้ตั้งแต่ 1 – 23  ก.ย. 61
โปรโมชั่น-กันยายน-2

สมัครคอร์ส ULTIMATE SERIES แบบรวมทุกบท

พิเศษ! เพียง 7,500 บาท

จากราคาปกติ 9,800 บาท

เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 คนเป็นต้นไป แบบรวมทุกบท วิชาใดก็ได้

คลิกดูเงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เมื่อสมัครเรียน WE พร้อมเพื่อน (ต้องออกบัตรเรียนพร้อมกันเท่านั้น)
2. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสมัครเรียนคอร์ส ULTIMATE แบบรวมทุกบทวิชาใดก็ได้
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 – 23  ก.ย. 61 เท่านั้น
4. โปรโมชั่นต้องมาออกบัตรเรียนภายใน 23 ก.ย. 61 เท่านั้น
(หากมาหลังจากวันที่กำหนด ต้องชำระค่าเรียนตามราคาโปรโมชั่น ณ วันนั้น หรือในราคาปกติ)
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10 % บัตร WE FC หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่น ๆ ได้
6. หากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตเพื่อรับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0 % จะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นค่าเรียน ในราคา 8,000 บาท
7. รับสิทธิ์ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิตได้ เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป  และ สามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ได้ นานสูงสุด 8 เดือน (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)

คอร์ส  รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน  ค่าเรียน
ULTIMATE MATHS รวมทุกบท  M**63E99 176:00  9,800
7,500
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท  P**63E99 172:00  9,800
7,500
ULTIMATE CHEMISTRY รวมทุกบท  C**63E99 155:45  9,800
7,500
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท  L**63E99 153:30  9,800
7,500

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

คอร์ส ULTIMATE MATHS

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 10:30 13:00
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฎีจำนวน 12:50 15:30
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:30 16:30
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 13:00 16:00
5 เมทริกซ์ 6:30 8:00
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:00 8:30
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 23:00 28:00
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 9:00 11:00
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 13:10 16:00
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:50 17:00
11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2:40 3:30
12 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:10 18:30
13 ลำดับ และอนุกรม 15:00 18:00
14 แคลคูลัส 20:40 25:00
 
Screen-Shot-2560-10-07-at-17.54.14ULTIMATE MATHS รวมทุกบท 176:00 211:00

คอร์ส ULTIMATE PHYSICS

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 MECHANICS 1 บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล 30:15 36:30
2 MECHANICS 2 โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย,
งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, การหมุน
36:20 44:00
3 MATTER & HEAT สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล,
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์
17:45 21:30
4 WAVE SERIES คลื่น, แสง, เสียง 27:40 33:30
5 ELECTRICITY ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่เหล็ก, ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 42:00 50:30
6 MODERN PHYSICS ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 22:00
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท 172:00 206:30

คอร์ส ULTIMATE CHEMISTRY

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 โครงสร้างอะตอม + ตารางธาตุ + พันธะเคมี 40:30 49:00
2 ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ I I  + ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 34:00 41:00
3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + สมดุลเคมี 20:30 25:00
4 กรดเบส I และ I I 17:30 21:00
5 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I  +  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 14:45 18:00
6 เคมีอินทรีย์ + สารชีวโมเลกุล +  ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 28:30 34:30
ULTIMATE CHEMISTRY รวมทุกบท 155:45 187:00

คอร์ส ULTIMATE BIOLOGY

รายละเอียดบทที่เรียน
ลำดับ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์, การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์ 25:20 30:30
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร,
การสลายสารอาหารในเซลล์, ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน,
ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล, ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
26:40 32:00
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
25:00 30:00
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
24:40 30:00
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร 38:20 46:00
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร, ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 13:30 16:30
ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท 153:30 184:30
Top