ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมเรียนส่งท้ายปี มีความสุข

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม “เรียนส่งท้ายปี มีความสุข” ด้วยค่ะ

เงื่อนไขการรับรางวัล

–  น้องที่มีรายชื่อด้านล่าง สามารถเข้ามารับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563
–  การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สาขา
1 ธนกฤต สุขเกษม พญาไท
2 ภานุพงศ์ กลางพระเนตร ชลบุรี
3 ปาณีสรา แตงเทศทอง ปิ่นเกล้า
4 ปัณณวิชญ์ โพธิขำ นครราชสีมา
5 นัชชา แก้วจุลกาญจน์ หาดใหญ่
6 กานต์ธิดา ทัศนา นครสวรรค์
7 กันต์ทิชา เงินดี เชียงใหม่
8 ภัณฑิรา ศรีสุดสะอาด พิษณุโลก
9 นันทนัช ศรีวนค้ำ ร้อยเอ็ด
10 คณาพร มลเลศ ภูเก็ต
11 สลิลทิพย์ ชำนาญเหนาะ ตรัง
12 จุฬาลักษณ์ สิงหะรัตน์ ระยอง
13 ชยางกูร บุญแนน มหาสารคาม
14 พิชญาภา บุญเหมาะ ศรีสะเกษ
15 มนัสนันท์ นามสง่า หนองคาย
16 ณัฐธรณ์ ผาโคตร สุรินทร์
17 ภาณุวิชญ์ โลจายะ อยุธยาซิตี้พาร์ค
18 พิชญาภา เฉียบแหลม น่าน
19 ชาลิสา ชุ่มแจ่ม แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่
20 ก่อพงศ์ จันทะรส นครปฐม
21 ทักษพร ฑีฆะ มุกดาหาร
22 นันทัชพร ไชยคำมิ่ง กาฬสินธุ์
23 ปภัทธิดา เฉยชัยภูมิ ชัยภูมิ

24. ศุภิสรา แสนทวีสุข สาขานครสวรรค์
25. นภาเดช ผายรัศมี สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สาขา
1 ธนกร หมายเจริญ งามวงศ์วาน
2 ศุภวิชญ์ พิชญานุรักษ์ หาดใหญ่
3 รัชภูมิ ใจบุญ นครสวรรค์
4 นุชวรา คูวิบูลย์ศิลป์ พิษณุโลก
5 ฉัตรกนก เพชรชูทอง นครศรีธรรมราช
6 ฐาปฌาชัย วาระพิลา ร้อยเอ็ด
7 กัญญภัส เทพกุล เชียงราย
8 ณัฐมน นามสง่า พัทลุง
9 ณัฐรุจา ศิวะเพชรากร ภูเก็ต
10 อัจฉริยากร กาวิจันทร์ มหาสารคาม
11 นิศารัตน์ ตันนารัตน์ หนองคาย
12 ปนัดดา โพธิ์ทิพย์ วิคตอเรีย การ์เด้นส์
13 เตชินท์ มั่นจีระ อุตรดิตถ์
14 เกศแก้ว รุ่งโรจน์มุกดากุล มุกดาหาร
15 รนัฎฐ์ษา บุญโนนแต้ ชัยภูมิ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สาขา
1 ชญาดา อักษรพิมพ์ บางกะปิ
2 สรัลชนก คงแก้ว นครราชสีมา
3 ณฐวรรธ พัฒชนะ หาดใหญ่
4 จิณนพัต อรุณพันธุ์ เชียงใหม่
5 ธันย์ชนก พิมพ์กะภีร์ พิษณุโลก
6 ศิริกานต์ สำเรียนรัมย์ ร้อยเอ็ด
7 ปรีชญา มีขำ อุดรธานี
8 ศักดิ์สิทธิ์ มาซานนท์ เชียงราย
9 ธราธาร เพียรลุประสิทธิ์ เชียงราย
10 ธนกฤต ปุริโส บุรีรัมย์
11 ฉันทพัฒน์ สุวรรณพัฒน์ อุบลราชธานี
12 ธนวรรณ เพ็ชรพินิจ สกลนคร
13 ปรางใส บุญทรัพย์ ภูเก็ต
14 ธนัชญา อกนิษฐาภิชาติ ระยอง
15 สุประวีณ์ พงศ์พีรเดช ศรีสะเกษ
16 วีรดา สำราญสุข ลพบุรี
17 โยษิตา โคตรชมภู หนองคาย
18 มินตรา ประพันธ์ สุรินทร์
19 รุ่งนภา มหาอุป วิคตอเรีย การ์เด้นส์
20 ฐิตารีย์ เย็นกล่ำ เพชรบูรณ์
21 เกวลิน ถาวร เพรชบุรี
22 เพชรเงิน เดชอุดมวัฒนา เพรชบุรี
23 เตชินี เดชศรี สุโขทัย
24 ธีรภัทร์ สุขสง่า สมุทรปราการ
25 ชิตพล เกตุมี กำแพงเพชร
26 สุชัยพร บุษดี กาฬสินธุ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สาขา
1 มนัญชยา ดอกบัว พญาไท
2 ชลิต เปียขุนนาง บางกะปิ
3 ปานไพลิน กลางท่าไค่ ชลบุรี
4 เอกลักษณ์ จิตจร งามวงศ์วาน
5 ธนัชชา ศรีสว่าง นครราชสีมา
6 ศิรินทร์ โกศลศักดิ์สกุล หาดใหญ่
7 กวิสรา ภัชมงคล หาดใหญ่
8 การัณยภาส ฉัตรเฉลิมวุฒิ หาดใหญ่
9 ศศิศ ตะถาวร นครสวรรค์
10 สุจิตตา พิลา นครสวรรค์
11 ชมตะวัน ศรีจันทร์พาล เชียงใหม่
12 ณัฐพร บุญฟู เชียงใหม่
13 ชณัฐกานต์ จันทร์เหมย เชียงใหม่
14 กิตติทัศน์ ต๊ะเพย เชียงใหม่
15 สหราช ศรีชัยยา เชียงใหม่
16 กันต์ทิชา เงินดี เชียงใหม่
17 ชยพล มหัทธนชัย เชียงใหม่
18 ชนาธิป พัฒนเพ็ญ ขอนแก่น
19 ผ่านศึก วงหาเทพ ขอนแก่น
20 ธันย์ชนก พิมพ์กะภีร์ พิษณุโลก
21 ธนบดี นิตยเมฆินทร์ พิษณุโลก
22 จรรยพร เชื้อนิล นครศรีธรรมราช
23 ณัฐชุดา ตอนศรี ร้อยเอ็ด
24 จิดาภา ทับแสง ร้อยเอ็ด
25 ฐิติวัฒน์ อิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด
26 ธนกฤต หมื่นหน้า อุดรธานี
27 สรรเสริญ การุณสถิตย์ เชียงราย
28 เสฎฐวุฒิ จิตวงพงษ์ เชียงราย
29 นิธิศ ตันภิบาล เชียงราย
30 อสมาภรณ์ สราญบุรุษ บุรีรัมย์
31 ณัฐชา ติระรัตน์ชัยเลิศ บุรีรัมย์
32 ธนพร ใจคำลือ ลำปาง
33 ภัทรนนท์ เดชนันทรัตน์ ลำปาง
34 กมลวรรณ คงทอง พัทลุง
35 กันติยา ทองมี ภูเก็ต
36 เพชรน้ำหนึ่ง ทนกล้า สุพรรณบุรี
37 จรัสรวี ละอองนวล ตรัง
38  ภาราดา พิสูจน์จักรวาฬ ระยอง
39  กัลยรัตน์ บุญสุวรรณ ระยอง
40  เจตวีร์ ทองแสง ระยอง
41 นันท์ลินี ภูมิสวัสดิ์ มหาสารคาม
42 เกษศรินทร์ แก้วสมุทร์ ศรีสะเกษ
43  ดนุกร จำลองพันธ์ ศรีสะเกษ
44 ปรียาภา เกิดธนกิตติ์ ศรีสะเกษ
45 ศุทธินี จรทะผา สระบุรี
46 ปภาวรินทร์ บุญทน หนองคาย
47 จิราพัชร หนุ่มขุนทด หนองคาย
48 มนัสนันท์ นามสง่า หนองคาย
49 กชพร โชติกรพงษ์ หนองคาย
50 ธิดารัตน์ ขวัญชูชัย ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
51 เกตุน์นิภา วงศ์สงวน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
52 กรกานต์ โกสัลล์วัฒนา วิคตอเรีย การ์เด้นส์
53 กิตติทัศน์ ส่งศักดิ์เสรี วิคตอเรีย การ์เด้นส์
54 ปราณปริยา คำภูมิ เพชรบูรณ์
55 ณฐพล ตั้งรัตนาวลี เพชรบูรณ์
56 ศศิมา กรกุม เพรชบุรี
57 วรางคณา บูรณธนานุกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค
58 กชรัตน์ กลับใจ อุตรดิตถ์
59 พัชรีพร ชัชวาลย์ อุตรดิตถ์
60  วีรดา จำปาทิ สมุทรปราการ
61 พิมพ์ชนก ศุภเกียรติบัญชร ปราจีนบุรี
62 ปุณฑริการ์ บุญวงศ์วิวัฒน์ นครปฐม
63 ศิวพร ลักษณะวงษ์ แลนด์มาร์ค มหาชัย
64 พิมพ์ดารณี เสงี่ยมวิบูล ยโสธร
65 ชัญญาภา ครุสันธิ์ ยโสธร
66 ณัฐนิช มะโนขันธุ์ มุกดาหาร
67 วชิรญาณ์ ชาแสน กาฬสินธุ์
68 ปิยฉัตร เขตปัญญา กาฬสินธุ์
69 ภูมิสิทธิ์ ฦาชา ชัยภูมิ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ