ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนฟรี คอร์สสอนสดคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 – ป.6

ประกาศรายชื่อ-ทุนเรียนฟรี-คณิต

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเรียนฟรี คอร์สสอนสดคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 – ป.6
ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ อย่าลืมมาออกบัตรเรียน และชำระค่าเอกสาร 100 บาท ภายในวันที่ 24 กันยายน นี้ ที่ WE สาขางามวงศ์วานนะคะ

ประกาศรายชื่อ นักเรียนท่ีได้รับทุน เรียนระดับ ชั้น ป.5 คอร์สตุลาคม 2560

ชื่อ – นามสกุล
มนปริยา ยะรังษี
ธนเทพ เเก้วพลับ
พชร กัณวเศรษฐ
นางสาวเกศริทร์ ขุนภักดี
พงศดากร ครุฑชูชื่น
วชิราวุฒิ ใบปกทอง
กฤษณา เพ็ชรหลำ
ธีรารัตน์ ศรีธนโรจน์กุล
ศิรพัชร์ พงศ์ธีรวศิน
เบญญพัฒน์ ใบหอม

ประกาศรายชื่อ นักเรียนท่ีได้รับทุน เรียนระดับ ชั้น ป.6 คอร์สตุลาคม 2560

ชื่อ – นามสกุล
อังศุนิจ ณ นรงค์
ญาณิศา สินลักษณทิพย์
ภัคจิรา นาชิน
เขมวันต์ ใบหอม
อัญจิดา แก้วปี
อสมาภรณ์ สุดกิจ
พศุตม์ ทวีชัยวัฒนะ
กานต์ธีรา ศรลัมพ์
ภิตินันท์ อัครสุวรรณศรี
พิชญาภา คูสินทรัพย์
ภพธร ม่วงเฉย
ศุภวิชญ์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ