โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในชนบท

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน พร้อมด้วยนายสุมิตร นิรมิตศิริพงศ์ นางสาวมารศรี นิรมิตศิริพงศ์ และคณะอาจารย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงงานของโรงเรียนในชนบทภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงงานของโรงเรียนในชนบทภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน สำหรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น

ทั้งนี้ โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการด้านการพัฒนาโรงเรียนในชนบท จึงให้การสนับสนุนงบประมาณโครงงานต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี รวมเป็นเงิน 2,200,000 บาท

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ