มาแล้ว ! กำหนดการสมัครแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ปี 62

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน
หลังจากเมื่อไม่นานมานี้ พี่วีวี่นำเสนอ กำหนดการรับสมัครโครงการโอลิมปิก สอวน.ไปแล้ว วันนี้พี่วีวี่ก็มีอีกหนึ่งโครงการแข่งขันมาแนะนำน้อง ๆ นั่นก็คือ โครงการการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ นั่นเอง โดยในปี 62 กำหนดการการรับสมัครแข่งขันในรายวิชาที่ออกมาแล้ว ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ ไปดูวิธีการสมัคร คุณสมบัติ และเกณฑ์การสมัครกัน
ก่อนที่จะไปดูกำหนดการ แอบกระซิบบอกตรงนี้ว่า การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ น้อง ๆ สามารถนำไปเป็นผลงานลง Portfolio เพื่อสมัคร TCAS รอบต่าง ๆ ได้

  • โครงการเพชรยอดมงกุฎคือ ?

โครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิร่มฉัตร โดยเริ่มจัดครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2546 การจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีการจัดการแข่งขันให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เปรียบเสมือนการเจียระไนเป็นเพชรน้ำงาม


  • สถานที่และเวลาแข่งขันเพชรยอดมงกุฎฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 – 10.00 น.
รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร


  • คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน ในปีการศึกษา2562 ของ โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง


  • กำหนดการรับสมัครและการส่งใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับรับสมัครวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2277-3690, 0 2277-3692 โทรสาร 0 2277-3691
หรือคลิกดาวน์โหลดออนไลน์ที่นี่ http://www.surasak.ac.th/Document/Newdiamond2562/index.html
การส่งใบสมัคร
มีด้วยกัน สามช่องทาง คือ
1. ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 54ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง เขตดิน แดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 54 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 วงเล็บมุมซองว่าสมัคร สอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ (โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์)
3. ส่งใบสมัครทางโทรสาร 02-277-3691, 02-276-6276 หรือ E-mail : [email protected] และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซด์ http://www.surasak.ac.th ตั้งแต่วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หมายเหตุ:การส่งใบสมัครนี้ จะเป็นหน้าที่ของคุณครูที่คัดเลือกนักเรียนนะคะ


  • เกณฑ์การแข่งขัน

การแข่งขันเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ซึ่งโรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้วิชาละไม่เกิน 3 คน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง และประทับตราสถาบัน
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ด้วยกัน
รอบที่ 1 รอบคัดเลือกเพชร
ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขัน
รอบที่ 2 รอบเจียระไนเพชร
นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ในภาคเช้า โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ

  • ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 – 10 จะได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)
  • ผู้ที่ได้ลำดับที่ 11 – 50 จะได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ผู้ที่ได้ลำดับที่ 51 – 100 จะได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์เป็นเกียรติบัตร

รอบที่ 3 รอบเพชรยอดมงกุฎ
นักเรียนต้องแสดงความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ตามที่คณะกรรมการกำหนด


  • รางวัลทุนการศึกษา

– รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคําแท้) จํานวน 1 รางวัลทุนการศึกษา10,000 บาท และเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จํานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่ เหรียญ เงินและ เกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000บาท พร้อมโล่ เหรียญ ทองแดง และเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จํานวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเหรียญ ชมเชยเพชร ยอดมงกุฎและเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย (ลําดับที่ 11 – 50) จํานวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมเหรียญ ชมเชย และเกียรติบัตร
– รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลําดับที่ 51 – 100) จํานวน 50รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
– ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้คะแนนลําดับที่ 1-10 จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก
– ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้คะแนนลําดับที่ 1-10 จะได้รับเกียรติบัตร
– สถานศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง , รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน , รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้รับโล่


ดูรายละเอียดได้ที่ >> ระเบียบการรับสมัคร

นอกจากโครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว ยังได้รับเกียรติบัตรด้วย เพราะฉะนั้น น้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะรอบที่ต้องใช้ Portfolio พลาดไม่ได้เลยนะคะ เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎ จะทำให้ Portfolio ของเราเด่น และมีโอกาสได้รับคัดเลือกมากขึ้นค่ะ


บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ