สอบวิศวะใช้คะแนนอะไรบ้าง? ใครอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์ต้องรู้!

สอบวิศวะใช้คะแนนอะไรบ้าง

หากถามถึงคณะที่ได้รับความนิยมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เชื่อว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์” จะต้องเป็นหนึ่งในคณะแรก ๆ ที่อยู่ในใจของน้อง ๆ หลายคนแน่นอน เพราะเป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เรียนจบมาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ที่สำคัญฐานเงินเดือนเริ่มต้นก็ดีด้วย 

สำหรับน้อง ๆ DEK68 คนไหนที่อยากสอบเข้าวิศวะ แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี ในบทความนี้ พี่วีวี่จะพาไปหาคำตอบเองว่า สอบเข้าวิศวะต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง และสอบเข้าวิศวะผ่านระบบ TCAS มีกี่รอบ พร้อมแนะนำ 3 สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ยอดนิยม จะน่าสนใจแค่ไหน ตามไปดูกันเลย!

สอบเข้าวิศวะผ่านระบบ TCAS มีกี่รอบ

1 สอบเข้าวิศวะผ่านระบบ TCAS มีกี่รอบ.png

สิ่งแรกที่น้อง ๆ จะต้องรู้เลยก็คือ ถ้าน้อง ๆ อยากเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในไทย น้อง ๆ จะต้องสอบคัดเลือกผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) โดยในปีการศึกษา 2568 จะถูกเรียกสั้น ๆ ว่า “TCAS68” มีทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน ได้แก่

 • รอบที่ 1 Portfolio : เป็นรอบที่ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นหลัก ไม่มีการสอบข้อเขียน และไม่ได้เป็นการรับทั่วไป
 • รอบที่ 2 Quota : เป็นรอบสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย หรืออยู่ในโครงการพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จะพิจารณาคะแนนจาก GPAX, TGAT, TPAT และ A-Level
 • รอบที่ 3 Admission : เป็นรอบที่ทุกมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครพร้อมกัน น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครได้ทุกมหาวิทยาลัยที่ต้องการเลย โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ และใช้คะแนนจากข้อสอบกลางและ GPAX ในการยื่น
 • รอบที่ 4 Direct Admission : เป็นรอบสุดท้ายของระบบ TCAS โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับตรงอย่างอิสระเพื่อให้น้อง ๆ ที่พลาดในรอบ Admission สมัครได้อีกครั้ง โดยจะใช้คะแนนจากข้อสอบกลางและ GPAX เหมือนรอบที่ 3 เลย

อยากสอบเข้าวิศวะ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

2 อยากสอบเข้าวิศวะ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง.png

คะแนนที่น้อง ๆ ต้องใช้ในการสอบเข้าวิศวะ จะขึ้นอยู่กับว่าน้อง ๆ ยื่นระบบ TCAS68 ในรอบไหน ถ้าเป็นรอบแรก จะใช้แค่ Portfolio กับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) เป็นหลัก แต่ถ้าเป็นรอบอื่น ๆ จะใช้คะแนนจากข้อสอบกลางร่วมด้วย ซึ่งจะใช้คะแนนจากข้อสอบ 3 สนามดังนี้

1. TGAT

TGAT (Thai General Aptitude Test) คือ ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ แต่เน้นด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยจะมีทั้งหมด 3 วิชา วิชาละ 100 คะแนน  ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication), การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) และสมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency)

2. TPAT3

TPAT (Thai Professional Aptitude Test) เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ มีทั้งหมด 5 วิชาด้วยกัน โดยวิชาที่น้อง ๆ ที่อยากสอบเข้าวิศวะต้องสอบก็คือ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 70 ข้อ รวมทั้งหมด 100 คะแนน 

ข้อสอบ TPAT3 นั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 ทดสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ : มีทั้งหมด 45 ข้อ 60 คะแนน ครอบคลุมด้านตัวเลข (Numerical reasoning), ด้านมิติสัมพันธ์ (Diagrammatic reasoning), ด้านเชิงกล (Mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (Physics aptitude test)
 • ส่วนที่ 2 ทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ : มีทั้งหมด 25 ข้อ 40 คะแนน ครอบคลุมความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ และความสนใจข่าวสารความรู้ในสายวิชานี้

3. A-Level

A-Level (Applied Knowledge Level) คือ การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการที่มีเนื้อหาอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. เน้นวัดความรู้ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสอบ โดยทาง ทปอ. กำหนดขอบเขตข้อสอบแล้วว่าจะไม่ออกเนื้อหาเกินจากหลักสูตรที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 มีให้เลือกสอบทั้งหมด 10 วิชาด้วยกัน 

ข้อสอบ A-Level วิชาที่น้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องสอบมีดังนี้

 • A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 : จะครอบคลุมเนื้อคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทุกบท ตั้งแต่คณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติมเลย มีทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ และข้อสอบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ
 • A-Level ฟิสิกส์ : จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในรายวิชาฟิสิกส์ที่เรียนในระดับชั้น ม.ปลาย แบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ กลศาสตร์, คลื่นกลและแสง, ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร และฟิสิกส์แผนใหม่ มีทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ และข้อสอบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ
 • A-Level เคมี : จะครอบคลุมเนื้อหาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็นบทคำนวณ 50% และบททฤษฎี 50% ประกอบด้วย 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ และสาระเคมี โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 35 ข้อ รวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น ปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ 75 คะแนน และระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 5 ข้อ 25 คะแนน
 • A-Level ภาษาอังกฤษ : ข้อสอบจะเน้นไปที่การวัด 3 ทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ทักษะการฟังและการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 •  

หมายเหตุ : แต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีเกณฑ์รับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่แตกต่างกันไป น้อง ๆ ควรศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ตนเองอยากเข้าให้ดี เพื่อที่จะได้เก็บคะแนนสอบครบทุกวิชา และสามารถยื่นสมัครในระบบ TCAS68 ได้

แนะนำ 3 สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ยอดฮิต

3 แนะนำสาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ยอดฮิต.png

นอกจากข้อมูลคะแนนที่ต้องใช้สอบเข้าวิศวะแล้ว พี่วีวี่ยังมี 3 สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ยอดฮิตมาแนะนำด้วย จะมีสาขาวิชาอะไรน่าสนใจบ้างนั้น ไปดูกันเลย!

1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ใครที่ชอบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ต้องไม่พลาดสาขาวิชานี้เลย เพราะน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ สร้าง ใช้งาน และบำรุงรักษา รวมถึงเรียนรู้การใช้งานระบบอื่น ๆ ที่ถูกควบคุมและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย เรียนจบแล้วสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และโพรเซส ได้แน่นอน!

2. วิศวกรรมโยธา

หากน้อง ๆ ชอบการออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา วิศวกรรมโยธาเป็นหนึ่งในวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแน่นอน เพราะสาขานี้จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ทักษะการออกแบบและก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ แบบเจาะลึก

อย่างไรก็ตาม น้อง ๆ จะต้องเลือกสาขาย่อยให้ตรงกับสิ่งที่ตนอยากทำด้วย เช่น ถ้าอยากสร้างตึก เขื่อน อาคาร หรือสะพาน จะต้องเลือกเรียนวิศวกรรมโครงสร้าง ถ้าอยากทำถนน ก็จะต้องเรียนวิศวกรรมขนส่ง หรือถ้าอยากเรียนรู้เรื่องการสร้างคูคลองและแม่น้ำ อย่างวางระบบการระบายน้ำ ก็ต้องเรียนวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

3. วิศวกรรมเครื่องกล

น้อง ๆ คนไหนที่ชอบงานเครื่องกล งานเครื่องจักร อยากเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ หรืออยากสร้างเครื่องจักรของตนเอง จะต้องไม่พลาดวิศวกรรมเครื่องกลเลย โดยสาขาวิชานี้จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ แบบเจาะลึก รวมถึงเรียนรู้การนำพลังงานความร้อนและพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

เตรียมพร้อมสอบเข้าวิศวะ กับ WE BY THE BRAIN

จบกันไปแล้วกับการแนะนำการสอบเข้าวิศวะในระบบ TCAS68 หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ DEK68 ทุกคนรู้ว่า จะต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง สามารถวางแผนติวหนังสือสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอบติดมหาวิทยาลัยที่ตนเองอยากเข้าได้

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากปูพื้นฐานให้แน่น ต้องการติวเข้มก่อนสอบ สามารถสมัครคอร์สเรียนพิเศษออนไลน์กับ WE BY THE BRAIN ได้เลย เราได้รวมคอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาให้แล้ว ครอบคลุมทั้ง A-Level, TGAT และ TPAT3 สอนโดยพี่ ๆ ติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ สอนสนุก เข้าใจง่าย พร้อมแชร์เทคนิคทริกลัดมากมายที่จะช่วยให้น้อง ๆ เก็บคะแนนได้มากขึ้น รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน!

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวเข้ามหาวิทยาลัย จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ