สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 4 “วิศวกรรมเคมี”

ทำความรู้จัก-วิศวะเคมี
สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 4
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี

ในสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) น้อง ๆ จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ และควบคุมการทำงานของกระบวนการทางเคมี การผลิตสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การออกแบบอุปกรณ์โรงงาน ระบบควบคุม และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยประยุกต์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมี เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบ และพัฒนา

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◒ มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี โดยเน้นเคมีคำนวณ
◐ มีความถนัดด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
◓ ชอบการทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

น้อง ๆ ที่เหมาะกับสาขานี้

◒ มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี โดยเน้นเคมีคำนวณ
◐ มีความถนัดด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
◓ ชอบการทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

คำถามยอดฮิตที่ใคร ๆ ก็อยากรู้ “จบมาแล้วทำอะไร”

ตัวอย่างอาชีพ หลังเรียนจบสาขาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรกระบวนการผลิต

วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต

วิศวกรความปลอดภัยกับงานสิ่งแวดล้อม

วิศวกรออกแบบเครื่องมือ และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

วิศวกรเคมีที่ปรึกษาด้านงานขาย งานบริการทางเทคนิค งานวิจัยและพัฒนา และงานวางแผนการผลิต

ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และกระบวนการทางเคมี
ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS ปี 61

* เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบการรับของ Dek 61 เท่านั้น ให้น้อง ๆ ติดตามประกาศ และเกณฑ์การคัดเลือกในปีที่สอบอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์           สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

วุฒิผู้สมัคร :           ม.6    สายวิทย์ – คณิต
คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนักเรียกสอบ
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 30 %
GAT ไม่กำหนด 20 %
PAT 1 ไม่กำหนด 20 %
PAT 2 ไม่กำหนด 10 %
PAT 3 ไม่กำหนด 20 %

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2561

เว็บไซต์                  www.kmutt.ac.th

รอบที่ 4 การรับแบบ admissions
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์       สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

เกณฑ์การคัดเลือก
กำหนดคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

วิชา ค่าน้ำหนัก (%)
GPAX 20
O-NET (5 วิชา) 30
GAT 15
PAT 2 15
PAT 3 20

เว็บไซต์         www.kmutnb.ac.th

น้อง ๆ ดูสาขาอื่นที่สนใจเพิ่มเติม

เตรียมตัวหรือยังกับการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ? เด็ก 62 จะวางแผนเรียนพิเศษอย่างไร ให้สู้ไหวติดตามได้ที่นี่ คลิกเลย

อ้างอิง

  • admission.eng.ku.ac.th/majors/Chemical
  • www.che.engr.tu.ac.th/curriculum
  • www.eng.ku.ac.th/?page_id=11358
  • www.eng.kmutt.ac.th/node/22

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ