เปิดรับ 161 ที่นั่ง! TCAS63 เกณฑ์การรับสมัครคณะแพทย์ รอบ 2 ม.เชียงใหม่

TCAS 63 รอบ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถือเป็นข่าวดีรับต้นปีสำหรับน้อง ๆ นักเรียนในภาคเหนือที่ใฝ่ฝันอยากเป็นหมอ เพราะในปี 2563 นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับถึง 161 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 3 โครงการ โอกาสดี ๆ แบบนี้ไม่ได้มีบ่อย ๆ ใครไม่อยากพลาดข้อมูลตามมาเช็กให้ชัวร์กับพี่วีวี่กันเลย!

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบ 2 โควตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6–14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัคร
16 มีนาคม 2563 ประกาศเลขประจำตัวผู้สมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้
12 เมษายน 25623 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
17-18 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
22 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22-23 เมษายน 2563 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล

1. การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

จำนวนรับ : 65 คน
คุณสมบัติทั่วไป :
1.กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ถือสัญชาติไทย
3.เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีภาวะที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ :
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ของโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
2.รับเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
3.จะต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่กำหนดรับสมัคร
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ : วิชาสามัญ
1.ภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.สังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1 (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์ (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
6.เคมี (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
7.ชีววิทยา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
**คะแนนรวมทั้ง 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ต้องไม่น้อยกว่า 350 คะแนน**

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : (community track)

จำนวนรับ : 74 คน
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ :  วิชาสามัญ
1.ภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.สังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1 (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์ (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
6.เคมี (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
7.ชีววิทยา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
**คะแนนรวมทั้ง 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ต้องไม่น้อยกว่า 350 คะแนน**
คุณสมบัติทั่วไป :
1.กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ถือสัญชาติไทย
3.เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีภาวะที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ :
1.ผู้สมัครหรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร (จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
**หมายเหตุ – กรณีผู้สมัครหรือผู้ปกครองย้ายทะเบียนบ้านในจังหวัดเดียวกัน หรือภายใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้สมัครแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการย้ายเข้า – ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย**
2.ผู้ศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินพื้นที่ดังกล่าว
3.จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)

จังหวัด จำนวนรับ การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
เชียงใหม่ 18 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง/โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ลำปาง 12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
แม่ฮ่องสอน 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
ลำพูน 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
แพร่ 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
เชียงราย 16 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
น่าน 12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พะเยา 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 3. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track)

จำนวนที่รับ : 22 คน
เกณฑ์คะแนนที่ใช้ :  วิชาสามัญ
1.ภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.สังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1 (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์ (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
6.เคมี (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
7.ชีววิทยา (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
**คะแนนรวมทั้ง 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ต้องไม่น้อยกว่า 315 คะแนน**
คุณสมบัติทั่วไป :
1.กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ถือสัญชาติไทย
3.เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีภาวะที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ :
1.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้นๆ (จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
****หมายเหตุ – กรณีผู้สมัครหรือผู้ปกครองย้ายทะเบียนบ้านในจังหวัดเดียวกัน หรือภายใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้สมัครแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการย้ายเข้า – ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย**
2.ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน่าน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองและในเขตอำเภอเมืองได้ หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตาที่กำหนด จะรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง
3.จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : inclusive track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)

จังหวัด จำนวน การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
เชียงใหม 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง/โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ลำปาง 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
แม่ฮ่องสอน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
ลำพูน 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
แพร่ 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
เชียงราย 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
น่าน 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พะเยา 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ดูระเบียบการเพิ่มเติม คลิกเลย

หากน้อง ๆ คนไหนอยากติดคณะแพทย์ต้องเร่งฟิต เตรียมความรู้ให้พร้อม โดยเฉพาะวิชาสามัญที่ถือว่าเป็นเกณฑ์สำคัญในการสอบคณะแพทยศาสตร์จริง ๆ พี่วีวี่แนะนำให้หมั่นทบทวนความรู้ และทำข้อสอบเก่าของแต่ละปี เพื่อดูแนวข้อสอบที่เราต้องเจอแน่ ๆ สุดท้ายขอให้น้องทุกคนโชคดีค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติม

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART เชาว์ปัญญา

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART ความคิดเชื่อมโยง

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ PART จริยธรรมทางการแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ