สอบเข้า ม.1 จากประถมสู่มัธยม การเปลี่ยนผ่านสำคัญของวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่

การเริ่มต้นใหม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากหมุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้แล้ว ระหว่างทางเองก็สำคัญไม่แพ้กัน  โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากประถมไปสู่มัธยม ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ และร่างกายที่เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้หากเป็นไปอย่างราบรื่นก็จะส่งผลดีในด้านสังคม อารมณ์ รวมถึงด้านวิชาการด้วย คุณพ่อ คุณแม่ส่วนใหญ่จึงต้องการให้ลูกสอบเข้าม.1 ในโรงเรียนที่ดีและเหมาะกับความต้องการของทั้งพ่อแม่และลูก
 
งานวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กอายุ 10-11 ปี ที่เป็นนักเรียนชั้นประถม มีความกังวลในการย้ายโรงเรียน มากกว่าเด็กอายุ 12-13 ปี ที่เป็นวัยมัธยมต้น การเปลี่ยนจากโรงเรียนประถมไปสู่มัธยมจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พวกเขาต้องทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และความคาดหวังทางวิชาการของโรงเรียนใหม่
มีการยืนยันจาก Carnegie Council on Adolescent Development (1989) ว่าความล้มเหลวทางวิชาการอาจเกิดจากความต้องการที่ไม่ตรงกันระหว่างหลักสูตรของโรงเรียนและความต้องการทางสติปัญญา สังคม ร่างกาย และอารมณ์ของวัยรุ่น รวมถึงมีงานวิจัยที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีนั้นส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน และผลการเรียนในอนาคต

5 การเปลี่ยนแปลงที่กำลังบอกว่ากำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

National Middle School Association (1995) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะ 5 ด้านของวัยรุ่น ที่เด็กๆ จะพบเจอเมื่อเริ่มโตขึ้น เช่น มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น เริ่มอยากมีตัวตน ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม อยากสร้างโลกให้น่าอยู่ แต่ก็จะมีความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ รวมถึงร่างกายที่เจริญเติบโต

ความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่าน

ในการศึกษาของ Pereira และ Pooley ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของวัยรุ่นเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักเรียนและเป็นปัญหาต่อการปรับตัวระยะยาว ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกว่าปัญหาในเรื่องของเพื่อน หรือความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นสำคัญกว่าปัญหาด้านวิชาการ แต่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วอาจมองว่าปัญหาเรื่องวิชาการนั้นสำคัญกว่า  Pereira และ Pooley จึงสรุปว่าหากเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมในบริบทของโรงเรียนมากขึ้น โรงเรียนสามารถสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง หรือความรู้สึกเป็นเจ้าของได้ ก็จะส่งผลดีต่องานวิชาการมากขึ้น
Education Review Office องค์กรเรื่องการศึกษาจากนิวซีแลนด์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านที่ประสบความสำเร็จไว้ด้วยกัน 12 ข้อ ว่าหากเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ดี นักเรียนจะมีความรู้สึกเหล่านี้

 • รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและร่วมอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
 • มึความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ และคุณครู
 • ครูรู้จักพวกเขา ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง ความสนใจ และความต้องการต่าง ๆ รวมถึงแสดงออกว่าใส่ใจ
 • เข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวพวกเขา
 • มีจุดมุ่งหมายในการอยู่ที่โรงเรียน
 • เข้าใจและมุ่งมั่นในเส้นทางการเรียน
 • รู้สึกว่าตัวเองกำลังก้าวหน้า
 • หลักสูตรในการเรียนมีการเชื่อมต่อกัน และมีความท้าทาย
 • การเรียนมีความน่าสนใจ ตรงประเด็น และสนุก
 • ครอบครัวของพวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • พวกเขาปลอดภัยในร่างกายและอารมณ์
 • มีโอกาสที่จะได้ลองอะไรใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น หรือช่วยเพิ่มทักษะ

 
การเลือกโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จ  และส่งผลดีในระยะยาว เตรียมพร้อมให้การเปลี่ยนผ่านจากประถมสู่มัธยมของน้อง ๆ มีประสิทธิภาพ ด้วยคอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 จาก We by The Brain คอร์สติวเข้ม ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์สำหรับสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ รวมถึงสนามสำคัญ ๆ ในระดับประเทศ

อ้างอิงข้อมูลจาก
ero.govt.nz
researchgate.net

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ