ประกาศรายชื่อจากกิจกรรม "สิ่งนี้แหละ ที่อยากตั้งใจทำให้สำเร็จในปีหมู"

ประกาศราย-กิจกรรมปีใหม่2019

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับถุงผ้า WE รักษ์โลกด้วยนะคะ
เงื่อนไขการรับของรางวัล
–  น้องที่มีรายชื่อด้านล่าง สามารถแจ้งชื่อ – นามสกุล และสาขาที่รับของรางวัล กับพี่วีวี่ ผ่านทาง Inbox แฟนเพจ we by the brain >> m.me/webythebrain
ภายในวันนี้ – 11 ม.ค. 62

– น้องๆ ที่แจ้ง Inbox เพื่อรับสิทธิ์ สามารถมารับของรางวัลได้ที่สาขาที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

ลำดับ ชื่อ – สกุล สาขา
1 ปวริศา​ อินทฤทธิ์ กาฬสินธุ์
2 วีระเดช ศิริ สาขากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
3 ภัทราภรณ์ ตรีกามน กาฬสินธุ์
4 ธีระพงศ์ รูปสูง กาฬสินธุ์
5 ปรเมศ คำรัตน์ กาฬสินธุ์
6 ประเสริฐ ล้อมสุข กำแพงเพชร
7 อภิญญา พรหมเอียด กำแพงเพชร
8 ลลิภัทร แพทย์หลักฟ้า กำแพงเพชร
9 ปภาวรินทร์​ อรุณประภารัตน์​ กำเเพงเพชร
10 ชนาธิป สูงประสิทธิ์ ขอนแก่น
11 โชคชัย อุซี ขอนแก่น
12 ณัฐชนิกาญจน์ ชัยนรานนท์ ขอนแก่น
13 อิสริยาภรณ์ หิริโกกุล ขอนแก่น
14 ชลธิชา เหล่าพรม ขอนแก่น
15 ปนัดดา ละพรมมา ขอนเเก่น
16 บดินทร์ คลองโป่งเกตุ งามวงศ์วาน
17 เพลงพิณ ศักดิ์พิพัฒน์ งามวงศ์วาน
18 ยุจิรา เหลี่ยมกำแหง งามวงศ์วาน
19 แพรวไพลิน ศักดิ์พิพัฒน์ งามวงศ์วาน
20 กาญจนา จังสถิตย์ งามวงศ์วาน
21 เบญญาภา เทพเสนา งามวงศ์วาน
22 ทิพวรรณ เปี่ยมเจริญ ฉะเชิงเทรา
23 ธันยชนก แสงภาณุพงศ์ ชลบุรี
24 สุตาภัทร จงค้ำกลาง ชัยภูมิ
25 ปวริศา ในวัง ชัยภูมิ
26 วิธวิทย์ ขันเคลือบ ชัยภูมิ
27 ณภัทรา เทียนใช้ดี ชัยภูมิ
28 ศิริวรรณ อุพลรัมย์ ชัยภูมิ
29 กัลยารัตน์ พันธุ์ชาลี ชัยภูมิ
30 ภัทรวรินทร์ อินทร์แก้ว ชุมพร
31 ญานิกา อัยรา เชียงราย
32 ชณิศกา ใจต่อ เชียงราย
33 ฐิติพงศ์ วรรณชัย เชียงราย
34 ภัชราภร์ มะโนใจ เชียงราย
35 ธัญญาภรณ์ ลำภู เชียงราย
36 ณัฏฐริญา ซ้อนกลิ่นสกุล เชียงราย
37 ณัฏฐณิชา ซ้อนกลิ่นสกุล เชียงราย
38 บุญสิตา พรหมแดน เชียงราย
39 ฐิตาพร ชูทอง เชียงราย
40 จิรัชญา ปันศรีละ เชียงใหม่
41 สุวพิชญ์ ญาณะ เชียงใหม่
42 ภูวสิษฏ์ แสงผาบ เชียงใหม่
43 ธัญชนก จิณานุกุล เชียงใหม่
44 ฐานมาศ ด้วงโอ๊ะ เชียงใหม่
45 จุฑาทิพย์ ภูครองตา เชียงใหม่
46 นนทไชย จี้ใจ เชียงใหม่
47 อัษฎาวุธ เพราะยิ่ง ตรัง
48 อนงค์วดี เพ็ชร์ย้อย ตรัง
49 ณัชชา ธัญธนวิทยา ตรัง
50 ศศิธร หลงละเลิง ตรัง
51 ช่อผกา สมทิพย์ ตรัง
52 ธนากร โออินทร์ ตรัง
53 ปวริศา ชีวะถาวร นครปฐม
54 นัทธพร พลอยหิน นครปฐม
55 ชนาภา ประดับวงษ์ นครราชสีมา
56 ชญาภา กังสูงเนิน นครราชสีมา
57 ไพลิน พินยัง นครราชสีมา
58 วิมลสิริ เจริญสุข นครราชสีมา
59 ฐิตารีย์ กาญจนวัฒนา นครราชสีมา
60 ญาณินท์ เเก้วดวงดี นครราชสีมา
61 กรรณิกา บาลี นครราชสีมา
62 รัตติยากร ศรีหาบุญทอง นครราชสีมา
63 สุภัสสรา ครอบบัวบาน นครราชสีมา
64 วรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์ นครราชสีมา
65 นวพร ทองขาวบัว นครศรีธรรมราช
66 ธรรม์นภัส พันธุ์แก้ว นครศรีธรรมราช
67 พาขวัญ พันธนิตย์ นครศรีธรรมราช
68 สิริพร ศรีบรรจง นครศรีธรรมราช
69 วรรณพร คงอินทร์ นครสวรรค์
70 สาวรัตติกาญจน์ บำรุงศรี นครสวรรค์
71 กัลยาณัฐ รอดวาย นครสวรรค์
72 ชนาธิป สะราคำ นครสวรรค์
73 ณิชารีย์ จันขุด นครสวรรค์
74 อริษา ทองดี นครสวรรค์
75 ยุทธภูมิ จินะไชย น่าน
76 พัชรินทร์ น้อยนวน น่าน
77 ลินนภัสร์ วิจิตร์กุลวัน น่าน
78 กฤติกา เกิดไพโรจน์ บางกะปิ
79 ณัฐลักษณ์ กาญจนเรืองรอง บางกะปิ
80 เมธาสิทธิ์​ วิจิตรบูรพัฒน์​ บางกะปิ
81 อารยา คำสาวงษ์ บางกะปิ
82 ธนพัฒน์ บุญล้อม บุรีรัมย์
83 พฤกษา วรรณสุข บุรีรัมย์
84 นัทธมน จินตนสถิตย์ บุรีรัมย์
85 ณัฐดนัย จันทร์สมบูรณ์ ปราจีนบุรี
86 จิรัชญา เครือนิล ปราจีนบุรี
87 ณภัทร สร้อยดอกสน ปิ่นเกล้า
88 กรธวัช ไกรฤกษ์ ปิ่นเกล้า
89 พุฒิ จันทร์บุษราคัม ปิ่นเกล้า
90 กัญญาวีร์ ฮังก์ พญาไท
91 ชัญญาพัชญ์ จิระนัจพันธ์ พญาไท
92 ซากีนะห์ ชาติทอง พญาไท
93 Mnassiri Khongyinghan พญาไท
94 ซาฟิล ผ่านพบ พัทลุง
95 สุธีรา โพธิ์ทอง พัทลุง
96 สมัชญา ทองฉิม พัทลุง
97 ศิริกัลยา พรหมบุญแก้ว พัทลุง
98 ปรินทร รัตนิยะ พัทลุง
99 พฤทธิพร ฤทธิชู พัทลุง
100 กานต์ธิดา คงพ่วง พัทลุง
101 นพวรรณ สุขแก้ว พัทลุง
102 ณรงค์ฤทธิ์ เทพชนะ พัทลุง
103 ปริวรรต ดำนุ้ย พัทลุง
104 นิปุณ มาณะแก้ว พัทลุง
105 ณัฐวดี บุญฤทธิ์ พัทลุง
106 ศุภาพิชญ์ ภักดีจิตร พัทลุง
107 วาสนา ไชยทองขาว พัทลุง
108 ธนาภรณ์ ชูเกตุ พัทลุง
109 วรรณธิชา คงแก้ว พัทลุง
110 กิตติมา ขุนพรหม พัทลุง
111 พฤษณีญา โพธิ์ทอง พัทลุง
112 อาภาศิริ พูลนวน พัทลุง
113 ภูรินทร์ วงค์ตั้นหิ้น พัทลุง
114 ทิทัชชา ปานหมีน พัทลุง
115 ฐิติรัตน์ คงศรี พัทลุง
116 ธนันดา เด่นดวงเดือน พิษณุโลก
117 พิชญาภา ทัดเที่ยง พิษณุโลก
118 ภาณุโชติ กลิ่นทับ พิษณุโลก
119 เบญญาภา ชัยชนะวีระกุล พิษณุโลก
120 ภัทรพล บดีรัฐ พิษณุโลก
121 ชนม์ปวีณ์ โอปณะโสภิต เพชรบุรี
122 ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ เพชรบุรี
123 ธีทัต เกษมสุขไพศาล เพชรบุรี
124 ธนวัฒน์ เด่นนิติรัตน์ เพชรบูรณ์
125 จุฑามณี ชมไกล เพชรบูรณ์
126 พัชรี สีทองทุม เพชรบูรณ์
127 มินตรา กรจาด เพชรบูรณ์
128 ศุภารนันท์ ช่างหลา เพชรบูรณ์
129 สุภกิณห์ รอดลันดา เพชรบูรณ์
130 พงศภัค ฝนมณี แพร่
131 ธีระพงษ์ วงค์ดี แพร่
132 กนกวรรณ ธรรมชัย แพร่
133 แพรพิไล ชมภูวัง แพร่
134 ณรงค์ศักดิ์ ขอนพิกุล แพร่
135 อภิสิทธิ์ แปลงเหมือน แพร่
136 ภูภัฎ​ อัฐวงศ์ แพร่
137 พรกมล ชัยยา แพร่
138 ณัฎฐธิดา สุขสีทอง แพร่
139 ชินวัฒน์ สุรินทร์ไชย แพร่
140 ปาณิดา พงศ์พุฒิ แพร่
141 ปภัสจิรา ปะวะศรี แพร่
142 ณิศวรา ทิพย์กาญจนกุล แพร่
143 สุพิชญา แสวงหา แพร่
144 ศุภเศรษฐ์ อารยชูเกียรติ์ แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่
145 สรินทร พลอยจิ๋ว แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่
146 กนกนันท์ วงษ์ทองตระกูล แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่
147 สิริโสภา อัศวปิยะประสิทธิ์ แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่
148 ญาณิศา แซ่เตียว ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
149 อภิชญา เพชรซ้อน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
150 นวพล สงวนพันธุ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
151 ณัฏฐวรรณ บุญมาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
152 ปภัสสร อินทุเศรษฐ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
153 ฐิติวรดา เฉลิมวัฒน์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
154 พีรวิชญ์ กองพัฒน์พาณิชย์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
155 ฟองแก้ว คูสว่างศรี ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
156 ษุชานา ราษฎร์ดุษดี ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
157 จิดาภา สนสกุล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
158 ธันยกานต์ คชาชีวะ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
159 นันทิพัฒน์ คงรอด ภูเก็ต
160 ชารี อาลี ภูเก็ต
161 กุลปรียา แท่นทอง ภูเก็ต
162 ภัทราวรรณ บุญบาล มหาสารคาม
163 สุพรรณิการ์ จันโท มหาสารคาม
164 วรนุช ศรีนายุง มหาสารคาม
165 สิราวรรณ ศิริธรรมจักร มหาสารคาม
166 ศิรดา ศรีบุรัมย์ มหาสารคาม
167 วชิรวิทย์ ไชยคำมิ่ง มหาสารคาม
168 เกศกนก มูลสมบัติ มหาสารคาม
169 จุฑารัตน์ หาญณรงค์ มุกดาหาร
170 ชโยดม เอื้อกิ่งเพชร มุกดาหาร
171 วิชญ์พล สายฌสม มุกดาหาร
172 ประภาสิริ รุ่งโรจน์ มุกดาหาร
173 คเณศฐ์ ศรีคำภา ยโสธร
174 นางสาวภาวิดา หลักหาญ ยโสธร
175 สุนิสา ผกาหวล ยโสธร
176 ชนิกานต์ บุญเจือ ยโสธร
177 ศุภิสรา ศรีเนตร ยโสธร
178 ดุษฎี ดวงเเก้ว ร้อยเอ็ด
179 ธิดารัตน์ จันทร์ศรีระมี ร้อยเอ็ด
180 วิชชุลดา นามมูลตรี ร้อยเอ็ด
181 ปริยากร ลครรำ ร้อยเอ็ด
182 ชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ ราชบุรี
183 อริศรา ใสยจิตร์ ราชบุรี
184 Orawan Saisawat ราชบุรี
185 ณัฏฐากร เพชรไฝ ลพบุรี
186 กานต์สิรี กินจำปา ลพบุรี
187 ภัทรชนก คุ้มศาสตร ลพบุรี
188 กชกร สังข์กลม ลพบุรี
189 ธนวันต์ โพอุทัย ลพบุรี
190 ณัฐชนน ไตรธรรม ลพบุรี
191 จุฑารัตน์ หล้าวงศ์ษา ลำปาง
192 อาจรียา ฝั้นเบ้า ลำปาง
193 ชลธิชา ใจคำต๋า ลำปาง
194 พัสกร ปัญญาจงเลิศ ลำปาง
195 จักรรัตน์ กนกพาณิชย์ แลนด์มาร์คมหาชัย
196 สุพัตรา แซ่เอี้ย แลนด์มาร์คมหาชัย
197 ศุภกร ศรีคล้าย วงเวียนใหญ่
198 จิรัชญา ศิริวัฒน์ วงเวียนใหญ่
199 ปวริศร จันตา ศรีนครินทร์
200 ชลธิฌา พูลแก้ว ศรีนครินทร์
201 โชติพจน์ ลิมปสุรัติ ศรีนครินทร์
202 ภาวินี ทองมี ศรีนครินทร์
203 จุฑามาศ นรสิงห์ ศรีสะเกษ
204 จุฑารัตน์ ศรีคราม ศรีสะเกษ
205 ณรงค์พันธ์ วรรณะ ศรีสะเกษ
206 วิภาดา ใจเต็ม ศรีสะเกษ
207 จิตวิมล พรหมพิลา ศรีสะเกษ
208 วชิรญาณ์ โรจน์ธีรวนิช ศรีสะเกษ
209 รัชตวรรณ ธรรมนูญ ศรีสะเกษ
210 กัลญา อุดที ศรีสะเกษ
211 จิดาภา กาฬะไชย ศรีสะเกษ
212 ปริชญา มนตรีโพธิ์ ศรีสะเกษ
213 พัฒภรณ์ ธรรมธร ศรีสะเกษ
214 ปพิชญา มนตรีโพธิ์ ศรีสะเกษ
215 ชวนพิศ คำสอน ศรีสะเกษ
216 ปพิชญา มนตรีโพธิ์ ศรีสะเกษ
217 สุภารัตน์ ปุริวงค์ สกลนคร
218 พิมพ์พจี สุขรี สกลนคร
219 วรรณวิสา อุดมนา สกลนคร
220 ศศิธร เศษสูงเนิน สกลนคร
221 ธนกฤต สายกมล สกลนคร
222 ธนกร ชูอารมณ์ สกลนคร
223 อาทิติยา กงสะกาง สกลนคร
225 ทัศภร ไขประภาย สกลนคร
226 วิรากานต์ พูลสมบัติ สระบุรี
227 ภัทรดนัย อ้นหอม สระบุรี
228 นริศรา บุญมา สระบุรี
229 กฤติยา ภูริวิทยวัฒนา สระบุรี
230 ธพัชร์สรณ์ เราวิจิตร สระบุรี
231 ภัทรสุดา แช่มไพโรจน์ สระบุรี
232 อภิสรา สุนทรานนท์ สระบุรี
233 รุ่งนภา คำขะ สระบุรี
234 ศรัณย์พร สังวาลรัตน์ สระบุรี
235 อมรเทพ มาสิน สุโขทัย
236 อาทิตยา แย้มชื่น สุพรรณบุรี
237 นีรชา ชุมมิน สุพรรณบุรี
238 กิตติภณ เนียมประเสริฐพร สุพรรณบุรี
239 ชลธิชา ธัญญเจริญ สุพรรณบุรี
240 ณัฐพร ยามรัมย์ สุราษฎร์ธานี
241 ศุภาวรรณ วิเชียรวงค์ สุราษฎร์ธานี
242 วิไลวรรณ นาคน้อย สุราษฎร์ธานี
243 จิราภรณ์ วสุธาพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี
244 สกุลรัตน์ มติธรรม สุราษฎร์ธานี
245 วิเชียรวัฒน์ วิเชียร สุราษฎร์ธานี
246 อริสา นิคมเขต สุราษฎร์ธานี
247 ปวริศา เพ็ชรแก้ว สุราษฎร์ธานี
248 ศรีวิชัย ทุมรัตน์ สุราษฎร์ธานี
249 กล้วยไม้ สุวรรณพร สุราษฎร์ธานี
250 ภัทรภร ชิตพิทักษ์ สุราษฏร์ธานี
251 ภิญโญ ดวงใจ สุรินทร์
252 ธัญญรัตน์ พรามกระโทก หนองคาย
253 แพรใจ​ วุฒิ​ธ​รร​มธร​ หนองคาย
254 ชนาธิป พิลาคง หนองคาย
255 ธันยบูรณ์ วานิชย์ หนองคาย
256 อภิสรา จันทร์เมือง หาดใหญ่
257 อนัญญา นิยมเดชา หาดใหญ่
258 อัญชลิตา ศรีนวลขาว หาดใหญ่
259 ชญานี เกตุแก้ว หาดใหญ่
260 กุลภรณ์ พละเลิศ หาดใหญ่
261 สิทธิโชค พรมถาวร หาดใหญ่
262 ชุติกาญจน์ จันทรัตน์ หาดใหญ่
263 ปกรณ์ ชูดวง หาดใหญ่
264 กันติชา เนียมปาน หาดใหญ่
265 เบญจวรรณ ทุเรศพล หาดใหญ่
266 ณัฏฐณิชา เจริญสิน หาดใหญ่
267 ชนันทร รักเกิด หาดใหญ่
268 วิลาสินี พูลคุณานุกูร หาดใหญ่
269 ชัญญานุช ตรีวัย หาดใหญ่
270 ศุภฤกษ์ วิจิตรบรรจง หาดใหญ่
271 วชิรญาณ์ คงเกต หาดใหญ่
272 มาวัดดะห์ บิลล่าเต๊ะ หาดใหญ่
273 ปิยวรรณ อิศโร หาดใหญ่
274 พันกร สังฆโร หาดใหญ่
275 โซเฟียร์ อาลีมามะ หาดใหญ่
276 กรณิศ มีเดช หาดใหญ่
277 ปณัย ธาราธาร อยุธยา
278 ภัทรสุดา วัฒนาโยธิน อยุธยา
279 อนิรุจ วรรณกัมมิโก อยุธยา
280 ภูธเรศ สิทธิกูล อยุธยา
281 ชฎาภา บุญทับ อยุธยา
282 ฐิติวรดา สุ่มติ๊บ อยุธยา
283 เพ็ญพิชชา แสงโชติ อยุธยา
284 นูรอัยนี ขันธวิธิ อยุธยา
285 จิรพัฒน์ พุทธศรี อยุธยา
286 ฐาปนาพร ขันติโก อุดรธานี
287 ปฏิมากร คัทจิต อุดรธานี
288 วาสนา จันทร์สุวรรณ อุดรธานี
289 บุญยานุช เตชานุรักษ์ อุดรธานี
290 ช่อชมพู รุ่งนิยม อุดรธานี
291 กรกฎ ทุมชะ อุดรธานี
292 จุฑามาศ วรรณศรี อุดรธานี
293 ก้องกิดาการ บุญเลิศ อุดรธานี
294 พรรณปพร ม่วงแป้น อุตรดิตถ์
295 ธนวัฒน์ ไพรสนธิ์ อุตรดิตถ์
296 พิชญา มาบัว อุตรดิตถ์
297 ศุภณัฐ ปัญญาเฉียบ อุบลราชธานี
298 วิไลพร มิ่งสอน อุบลราชธานี
299 กมลทิพย์ กลิ่นทอง อุบลราชธานี
300 ธนชัย​ เรืองภาสกร​ อุบลราชธานี
301 นภัสพร เนตรหาญ อุบลราชธานี
302 อิทธิชัย​ แจ่มใส​ อุบลราชธานี
303 เจนจิรา กล้าหาญ อุบลราชธานี
304 ธนกฤต บุญเย็น อุบลราชธานี
305 สาธิตา เคนอ่อน อุบลราชธานี
306 ณัฐพร เพชรพิมพ์ อุบลราชธานี
307 พิสิษฐ์ สนธิเจริญฤทธิ์ อุบลราชธานี
308 วิยดา วงศ์พรหม อุบลราชธานี
309 อภิวัฒน์ แซ่จึง อุบลราชธานี
310 วิภาดา คุณลุน อุบลราชธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ