ประกาศรายชื่อน้องผู้โชคดีจากกิจกรรม #WEบอกรักแม่ให้โลกรู้

ประกาศรายชื่อ-WEบอกรักแม่ให้โลกรู้

ประกาศรายชื่อน้องผู้โชคดีจากกิจกรรม #WEบอกรักแม่ให้โลกรู้

พิเศษ!! WE ขอมอบของขวัญนี้ให้กับน้องๆ ทุกคนที่ร่วมส่งต่อภาพสายใยความรัก ความผูกพันธ์ที่มีต่อคุณแม่ ในกิจกรรม #WEบอกรักแม่ให้โลกรู้

น้องๆ สามารถรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 22 เป็นต้นไปนะคะ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สาขา
1 เดชนุชา ทุมคำ สาขาขอนแก่น
2 พนิตพร ลัญจกรกีรติกุล สาขาขอนแก่น
3 สุจิตราภร ปิตาโส สาขาขอนแก่น
4 ณัฐกานต์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ สาขาขอนแก่น
5 ณัฐวิช สิทธิอมรพร สาขานครราชสีมา
6 เกวลิน อินทรกำแหง สาขานครราชสีมา
7 ณัฐดนัย ศรีอภัย สาขานครราชสีมา
8 ชญาภา กังสูงเนิน สาขานครราชสีมา
9 พัชนิดา นักฟ้อน สาขานครราชสีมา
10 ชลิตา มณีส่องแสง สาขางามวงศ์วาน
11 สุภณิดา สาครสินธุ์ สาขางามวงศ์วาน
12 กมลลักษณ์ บ้านหมู่ สาขางามวงศ์วาน
13 จิรภัทร์ สุริยะเจริญ สาขางามวงศ์วาน
14 พีรดา พลธี สาขางามวงศ์วาน
15 ธีรัช ชมชื่นจิตร์ สาขางามวงศ์วาน
16 สราลี พรหมมา สาขาฉะเชิงเทรา
17 ทิพวรรณ เปี่ยมเจริญ สาขาฉะเชิงเทรา
18 พรสิริภัสร์ สมบูรณ์ สาขาฉะเชิงเทรา
19 ณัฐรดา เจริญลาภกิจ สาขาฉะเชิงเทรา
20 ภัทราพร เจ็งเจริญ สาขาฉะเชิงเทรา
21 ปพิชญา อรรถพรพิทักษ์ สาขาชลบุรี
22 นฤพร จูบัณฑิตย์ สาขาชลบุรี
23 นิตินันท์ บุตรวงศ์ สาขาชลบุรี
24 วรารัตน์ มงคลญานวรัตน์ สาขาชลบุรี
25 อนัญญา สาริกา สาขาชลบุรี
26 ศศิกานต์ คงรัตนชาติ สาขาเชียงราย
27 เบ็ญจวรรณ สังข์ทอง สาขาเชียงราย
28 ชนิสรา วงค์เฟื่องทำ สาขาเชียงราย
29 ธัญญาภรณ์ ลำภู สาขาเชียงราย
30 อภิชญา แก้วมี สาขาเชียงราย
31 จุไรภร กาวารีย์ สาขาเชียงใหม่
32 กันต์ทิชา เงินดี สาขาเชียงใหม่
33 พิชญามาศ อุ่นคำ สาขาเชียงใหม่
34 แผ่นดิน น้อยวรรณา สาขาเชียงใหม่
35 สุดารัตน์ สุขสุพลสิริ สาขาเชียงใหม่
36 นิพิฐพนธ์ มิตรเปรียญ สาขาตรัง
37 ดรัณภพ จงจิต สาขาตรัง
38 สรินยา ภักดี สาขาตรัง
39 ชญาภา ขุนทรมาลี สาขาตรัง
40 อันน์เกตุ ลิ่วสกุลวงศ์ สาขาตรัง
41 พนริตา ไทยราช สาขาตรัง
42 กฤชณนท์ พรมชู สาขาตรัง
43 ณัฐพร จริงจิตร สาขาตรัง
44 อภิชญา ชื่นจิตร สาขาตรัง
45 จงกล กู้สุจริต สาขาตรัง
46 ธีรภัทร์ ถินฐะ สาขาตรัง
47 ชนวีร์ เชนชัชวาล สาขาตรัง
48 ชนากานต์ พิทยาพิศาล สาขาตรัง
49 ณัฐชยา จันทร์พุ่ม สาขาตรัง
50 ชัยตระกูล จับปรั่ง สาขาตรัง
51 พรรณริตา ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์ สาขาตรัง
52 วรรธนะ เผื่อคง สาขาตรัง
53 จุฑามาศ เล่าสัม สาขาตรัง
54 วิชญาพร อรรคไกรสีห์ สาขาตรัง
55 อรวรรณ ศุขศรี สาขาตรัง
56 ชนิสรา ขำแก้ว สาขาตรัง
57 เสฎฐวุฒิ ชอบชื่น สาขาตรัง
58 นงนภัส รังศรี สาขาตรัง
59 ปัณณทัต รัตตมณี สาขาตรัง
60 เกติญา สำลี สาขาตรัง
61 นันทลักษณ์ อ่อนชาติ สาขาตรัง
62 ศุภนิตา ตุลารักษ์ สาขาตรัง
63 ธัญพิชชา แก้วเพ็ง สาขาตรัง
64 นลินรัตน์ มั่งนุ้ย สาขาตรัง
65 ปุณยวัจน์ นุ่นรักษา สาขาตรัง
66 พีรวิชญ์ ทิงเหม สาขาตรัง
67 ชนากานต์ สองนา สาขาตรัง
68 มัลลิกา พันธุ์พินิจ สาขานครปฐม
69 ณัฐพงศ์ เขียวทิพย์ สาขานครปฐม
70 ฐิติมา ชาวนาฟาง สาขานครปฐม
71 ศราญตา สนธิเมือง สาขานครศรีธรรมราช
72 ดลพรพรหม ศิริสุข สาขานครศรีธรรมราช
73 ณัฏฐณิชา เพชรกำเนิด สาขานครศรีธรรมราช
74 กุลธิดา เมฆนิ่ม สาขานครสวรรค์
75 ปวันรัตน์ ราตรี สาขานครสวรรค์
76 กนกวรรณ จรัสแผ้ว สาขาน่าน
77 ภัทรา สุภาจีน สาขาน่าน
78 ฟาติน เจริญ สาขาบางกะปิ
79 พัชชา นวลงาม สาขาบางกะปิ
80 ธนโชติ แสนตื้อ สาขาบุรีรัมย์
81 กัญญาภัค รัตนศรีวิโรจน์ สาขาบุรีรัมย์
82 วรรณธร พรรณวรรณ สาขาบุรีรัมย์
83 ติณณภพ ก้ำเชียงคำ สาขาปราจีนบุรี
84 กฤติยาณี เจริญเกียรติวงศ์ สาขาปิ่นเกล้า
85 กานต์สิรา ไชยัญโต สาขาปิ่นเกล้า
86 ปยุดา บำรุงเมือง สาขาปิ่นเกล้า
87 ณิชกานต์ ไชยัญโต สาขาปิ่นเกล้า
88 ปริญญาดา จุ้ยเจริญ สาขาพญาไท
89 เบญจวรรณ แก้วมณี สาขาพัทลุง
90 กุลรภัส อักขราสา สาขาพิษณุโลก
91 ชนัญธิดา อักขราสา สาขาพิษณุโลก
92 สิริลฎา วังคีรี สาขาเพชรบูรณ์
93 ภาณุมาส แสนใจวุฒิ สาขาเพชรบูรณ์
94 ธนวัฒน์ เด่นนิติรัตน์ สาขาเพชรบูรณ์
95 ธนากร เชื้อนาค สาขาเพชรบูรณ์
96 พัชรี อุดปั๋น สาขาแพร่
97 กัณฐิกา การะเวก สาขาแพร่
98 พรไพลิน บัวบาน สาขาแพร่
99 พัชริดา วุฒิตันติพงศ์ สาขาแพร่
100 มิ่งกมล วงศาภิรักษ์ สาขาแพลทฟอร์ม
101 ศรัญญา ศิริภิรมย์ สาขาแพลทฟอร์ม
102 วรินทร กิติอาภา สาขาแพลทฟอร์ม
103 ปริยานุช โชติยะวัชชัย สาขาแพลทฟอร์ม
104 ษุชานา ราษฎร์ดุษดี สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
105 จิราภา แก้วชุมพล สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
106 สุปราณี อุปกา สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
107 รวงข้าว พรมบุตร สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
108 ชนิตา เถื่อนอิ่ม สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
109 ณาลัลน์ ไชยชาญยุทธิ์ สาขาภูเก็ต
110 ณภัทร ชาญณรงค์ สาขาภูเก็ต
111 สโรชา บุตราช สาขามหาสารคาม
112 วิเรืองรอง เตี้ยชัยสง สาขามหาสารคาม
113 เกวลิน วินทะชัย สาขาร้อยเอ็ด
114 ฐิตาภรณ์ สบู่ม่วง สาขาระยอง
115 ศิริลักษณ์ น้อยโสภณ สาขาระยอง
116 กวินทร์ วิตนากร สาขาระยอง
117 ปานวาด วงศ์ไตรรัตน์ สาขาระยอง
118 ศิมาธร จันทร์ฉาย สาขาระยอง
119 ปพิชญา คณะรินทร์ สาขาระยอง
120 พัทธ์ธีรา อู่สกุล สาขาราชบุรี
121 วรภัทร บุญยโรจน์ สาขาลพบุรี
122 ปพิชญา ภูพวก สาขาลพบุรี
123 อาจรียา ฝั้นเบ้า สาขาลำปาง
124 ธนิดา ถาน้อย สาขาลำปาง
125 ณัฐจิรา อุดสุข สาขาลำปาง
126 อักษราภัค สัตย์มาก สาขาลำปาง
127 ศศิวิมล เทศเทียน สาขาวงเวียนใหญ่
128 จิรภัทร บุตรดี สาขาวงเวียนใหญ่
129 ณัฐนิช อุ่นชัย สาขาวงเวียนใหญ่
130 ปิยนัท จัตุรงค์ สาขาวงเวียนใหญ่
131 กิตติมาพร สิมแสง สาขาศรีนครินทร์
132 รมิดา แก้วผนึกรังษี สาขาศรีนครินทร์
133 วชิระ พัวจรัสรุ่งสกุล สาขาศรีสะเกษ
134 พีระดา ส่งเสริม สาขาศรีสะเกษ
135 ศุทธินี พูลสุข สาขาศรีสะเกษ
136 กนกอร คำปลิว สาขาศรีสะเกษ
137 จิรารัตน์ สามสี สาขาศรีสะเกษ
138 จุฑามาศ อาจหาญ สาขาศรีสะเกษ
139 วรินทร คุณเกียรติ สาขาศรีสะเกษ
140 จุฑารัตน์ ศรีคราม สาขาศรีสะเกษ
141 ภัทรพร สิงห์คาม สาขาสกลนคร
142 เบญญาภา ขันทีท้าว สาขาสกลนคร
143 ณัฐธิดา บริบูรณ์ สาขาสมุทรปราการ
144 มณิสร ศรีทะ สาขาสมุทรปราการ
145 วริศรา ธนูศิลป์ สาขาสระบุรี
146 บุริศร์ วรรณมณีโรจน์ สาขาสระบุรี
147 สุชาครีย์ คงคะสุวรรณ สาขาสระบุรี
148 ธีรพัฒน์ ทรัพย์สมบัติ สาขาสระบุรี
149 นริศรา บุญมา สาขาสระบุรี
150 ศรัณย์พร สังวาลรัตน์ สาขาสระบุรี
151 พิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ สาขาสุพรรณบุรี
152 ทอฝัน เชาว์เอนก สาขาสุพรรณบุรี
153 มาริษา เหล่าประสิทธิ์ สาขาสุราษฎร์ธานี
154 ขจรเกียรติ เอี่ยมสะอาด สาขาสุรินทร์
155 ณัฐกานต์ เยาวลักษณ์ สาขาสุรินทร์
156 ณัฐนันท์ สาสีรัตน์ สาขาหนองคาย
157 ภัทรวรรณ อิศโร สาขาหาดใหญ่
158 พันกร สังฆโร สาขาหาดใหญ่
159 หทัยชนก ทองเเกมเก้ว สาขาหาดใหญ่
160 วงศธร สละมัจฉา สาขาหาดใหญ่
161 กรรณิการ์ ยังชู สาขาหาดใหญ่
162 มัรดียะห์ บิลล่าเต๊ะ สาขาหาดใหญ่
163 ทิพย์วรรณ แว่นแก้ว สาขาอยุธยา
164 ฟ้าใส พิมสา สาขาอยุธยา
165 ชนนิกานต์ ทองศักดิ์ สาขาอยุธยา
166 จุฑารัตน์ สมบรม สาขาอยุธยา
167 ธิดารัตน์ ดนตรี สาขาอยุธยา
168 วัลลภา อุ่นชู สาขาอยุธยา
169 วรุณประภา วรสาร สาขาอุดรธานี
170 วายุ โตยิ่ง สาขาอุดรธานี
171 คุณาวุฒิ ทรงศิริ สาขาอุดรธานี
172 ฑิตยา แสงลี สาขาอุดรธานี
173 ยุภารัตน์ โคกยะสุพรม สาขาอุดรธานี
174 ลดามณี แก้วปัญญา สาขาอุดรธานี
175 เพชรรัตน์ มุ่งมาตร สาขาอุดรธานี
176 พาทินธิดา เกษมสิงห์ สาขาอุบลราชธานี
177 สุกัญญารัตน์ อินทร์ขาว สาขาอุบลราชธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ