ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม “ชวนน้อง WE share เรื่องดีๆ ในปีนี้กัน”

ประกาศรายชื่อ-กิจกรรม-แจก-ปฏิทิน

ยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับปฏิทินเตรียมสอบ  “WE CALENDAR 2018” นะคะ
น้องๆ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้สามารถรับของได้ที่สาขาที่น้องระบุไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ลำดับ ชื่อ –  นามสกุล สาขา
1 ภัทรพล บดีรัฐ กำแพงเพชร
2 สรัลชนา แป้นทอง ขอนแก่น
3 สิริกร ศรีบุญ ขอนแก่น
4 ธัญภัทร ศรีชมภู ขอนแก่น
5 เกวลิน สายแสน ขอนแก่น
6 กัญญารัตน์ วงษ์สวัสดิ์ ขอนแก่น
7 ศศิวิมล คำสิงห์ ขอนแก่น
8 สุทธิดา สระทองหลาง โคราช
9 กิติศักดิ์ แดงทอง โคราช
10 ธนโชติ แสนตื้อ โคราช
11 วิมลสิริ เจริญสุข โคราช
12 นิศากร โด่งพิมาย โคราช
13 ชนาภา ประดับวงษ์ โคราช
14 จิณัฐตา สวรรยาสวัสดิ์ งามวงศ์วาน
15 หทัยภัทร จิระจิตต์มีชัย งามวงศ์วาน
16 กนกวรรณ สมุทรรัตน์ งามวงศ์วาน
17 กมลลักษณ์ บ้านหมู่ งามวงศ์วาน
18 พีรดา อึ้งสุกิจ งามวงศ์วาน
19 พุธิตา ศรีพายัพ งามวงศ์วาน
20 ทวินันท์ ภาคาแก้ว งามวงศ์วาน
21 ชลิตา มณีส่องแสง งามวงศ์วาน
22 อริสรา เเสงสมพงษ์ ฉะเชิงเทรา
23 ณิชารัศมิ์ วรรณพันธ์ ฉะเชิงเทรา
24 ปพิชญา อรรถพรพิทักษ์ ชลบุรี
25 นฤพร จูบัณฑิตย์ ชลบุรี
26 วรารัตน์ มงคลญานวรัตน์ ชลบุรี
27 อาณัติ มเหศักดิ์ ชุมพร
28 ธนพจน์ เกลี้ยงนิล ชุมพร
29 กนกวรรณ คงนาสร ชุมพร
30 ชลลดา มีบุญเกิด เชียงราย
31 จีราพร พัชรมงคลสกุล เชียงราย
32 ธัญญาภรณ์ ลำภู เชียงราย
33 บุริศร์ อาทิตย์สาม เชียงราย
34 ทิพย์สิริ ซาวคำเขต เชียงราย
35 อาทิตยา แซ่ล้อ เชียงราย
36 จิรัชญา คงตุ่น เชียงราย
37 สุริยา แววมณี เชียงราย
38 นภสร ยะเป็ง เชียงใหม่
39 นันทิชา เเซ่โง้ว เชียงใหม่
40 ศลิษา สอนหล้า เชียงใหม่
41 พิชญามาศ อุ่นคำ เชียงใหม่
42 พัชรพล เอียดแก้ว ตรัง
43 บุษบา จาตุพรพิพัฒน์ ตรัง
44 ปริฉัตร สฤษฏ์จรัสกุล ตรัง
45 ธนากร โออินทร์ ตรัง
46 วิภาดา รักษาสัตย์ ตรัง
47 ภูริชญา เขมวราภรณ์ นครปฐม
48 สรวิศ เอี่ยมสมบูรณ์ นครปฐม
49 ญาณิศา อินทร์รักษา นครปฐม
50 นิรดา เก้ากัญญา นครปฐม
51 คณากร ธีระโชติ นครศรีธรรมราช
52 ภาสกร วัชรานุวิทย์ นครศรีธรรมราช
53 นพรุจ พิบูลย์ นครสวรรค์
54 นฏกร ผลประดิษฐานนท์ นครสวรรค์
55 ณัฐณิชา สีแดง นครสวรรค์
56 พิมพ์พิสุทธิ์ ตั้งนพวรรณ์ นครสวรรค์
57 ณิชารีย์ หงส์พร้อมญาติ นครสวรรค์
58 ณัฐภรณ์ จริงโพธิ์ นครสวรรค์
59 ศุภัชชา สิทธิพรไพบูลย์ นครสวรรค์
60 ศรัณยา คำเขียว น่าน
61 นริศรา ครุฑธานุวัฒน์ น่าน
62 บุษยมาส ปรุงเกียรติ บางกะปิ
63 นภสร อักษรสว่างพงษ์ บางกะปิ
64 พีรพล ขาวคม บางกะปิ
65 ณัฐิชา สถิตย์มายวงศ์ บางกะปิ
66 กนกลดา แสงอรุณ บางกะปิ
67 กมลชนก นิลสนธิ์ บางกะปิ
68 จันจิรา อาลอ บางกะปิ
69 สิริกมล พุกปานญา บางกะปิ
70 นงณภัทร แจ่มจรรยา บางกะปิ
71 วรรณธร พรรณวรรณ บุรีรัมย์
72 ณาริฐา สดใส บุรีรัมย์
73 ณัฐพัชร์ อนุศาสน์สิริ บุรีรัมย์
74 หทัยรัตน์ สีสุข บุรีรัมย์
75 ธรรมรัตน์ นารัมย์ บุรีรัมย์
76 รวิภา เปรมศรี ปราจีนบุรี
77 ติณณภพ ก้ำเชียงคำ ปราจีนบุรี
78 ธนาภรณ์ โชคมงคลกิจ ปราจีนบุรี
79 กรธวัช ไกรฤกษ์ ปิ่นเกล้า
80 ศุภาวัลล์ ธนไพศาลวิเศษ ปิ่นเกล้า
81 จิณณพัต ฟองลมุล ปิ่นเกล้า
82 พรรษชล มาหมื่นไวย ปิ่นเกล้า
83 กานต์สิรา ไชยัญโต ปิ่นเกล้า
84 เวคิน เอี่ยมฤกษ์ชัย พญาไท
85 ญาณิสา ธรรมหรรษา พญาไท
86 สุภัทธิรา คชปักษี พัทลุง
87 นันทนา บูชายันต์ พัทลุง
88 ชวิศา คงพิรุณ พิษณุโลก
89 วันวิสา สงฆ์สาวก เพชรบุรี
90 สิตาภา อุปการ์ เพชรบูรณ์
91 อธิบดี อยู่ยง เพชรบูรณ์
92 โชติกา เชี่ยวธัญญกิจ เพชรบูรณ์
93 ทยิดา จันทร์ไทสกุล เพชรบูรณ์
94 ธนวัฒน์ เด่นนิติรัตน์ เพชรบูรณ์
95 ปิยะพงศ์ ปัญโญ แพร่
96 กัณฐิกา การะเวก แพร่
97 ทักษภรณ์ สุวัฒนปรีชานันท์ แพลทฟอร์มวงเวียนใหญ่
98 ศิริรัตน์ ชาติมนตรี แพลทฟอร์มวงเวียนใหญ่
99 มิ่งกมล กาญจนะ แพลทฟอร์มวงเวียนใหญ่
100 ศุภเศรษฐ์ อารยชูเกียรติ์ แพลทฟอร์มวงเวียนใหญ่
101 ณัฏฐ์ จงวิริยะเจริญชัย แพลทฟอร์มวงเวียนใหญ่
102 วิเรืองรอง เตี้ยชัยสง มหาสารคาม
103 ขวัญนรี ภูคงคา มหาสารคาม
104 เกวลิน วินทะชัย ร้อยเอ็ด
105 ฐิติญาภรณ์ เมฆชะอุ้ม ร้อยเอ็ด
106 อภิสิทธิ์ ทองบ่อ ร้อยเอ็ด
107 ศรุตา โพธิ์อุดม ร้อยเอ็ด
108 ชมบุญ เสาวงค์ ร้อยเอ็ด
109 อติกานต์ วิเศษวิสัย ร้อยเอ็ด
110 ศิมาธร จันทร์ฉาย ระยอง
111 สุพิชญา ทองแสงจันทร์ ราชบุรี
112 พิชชากร เจริญยงอยู่ ราชบุรี
113 กรกนก บุญเฉลย ราชบุรี
114 แพรวา นะราศี ราชบุรี
115 ญาณี บุญประกอบ ลพบุรี
116 ศุภาพิชญ์ จงเจริญ ลพบุรี
117 วรภัทร บุญยโรจน์ ลพบุรี
118 กุลธิดา ตามัน ลำปาง
119 ธนกร ทนุการ ลำปาง
120 นพรัตน์ ใจมา ลำปาง
121 กุลนิษฐ์ ยุวศิริกุลชัย ลำปาง
122 เอื้อการย์ คำโท๊ะ ลำปาง
123 ศุภกิจ อัศวนิก ลำปาง
124 พัสกร ปัญญาจงเลิศ ลำปาง
125 สุพัตรา แซ่เอี้ย แลนด์มาร์คมหาชัย
126 สุภัชชา ดวงล้อมจันทร์ แลนด์มาร์คมหาชัย
127 ปาริษา ปรึกษา วงเวียนใหญ่
128 ศรัญญา ศิริภิรมย์ วงเวียนใหญ่
129 พัชริตา เชาวนศิลป์ วงเวียนใหญ่
130 กมลวรรณ โยธินอุปไมย วงเวียนใหญ่
131 กรผกา ศรีวงษ์ วิคตอเรียการ์เด้นส์
132 ฐิตารีย์ ต่อพัฒนนันท์ วิคตอเรียการ์เด้นส์
133 ภัทร เอื้อสัมพันธ์ชัย ศรีนครินทร์
134 รมิดา แก้วผนึกรังษี ศรีนครินทร์
135 สรวีย์ ทองคำธรรมชาติ ศรีนครินทร์
136 กนกชม นิลรัตนโกศล ศรีสะเกษ
137 รัชตวรรณ ธรรมนูญ ศรีสะเกษ
138 วชิระ พัวจรัสรุ่งสกุล ศรีสะเกษ
139 ปรรัตร์ จันทศิลา ศรีสะเกษ
140 พิชญาภร เหล่าโคตร ศรีสะเกษ
141 วชิรญาณ์ โรจน์ธีรวนิช ศรีสะเกษ
142 จุฑามาศ อาจหาญ ศรีสะเกษ
143 นิศาชล อมรโรจน์วรวุฒิ ศรีสะเกษ
144 กนกวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ ศรีสะเกษ
145 นฤเบศวร์ อมรโรจน์วรวุฒิ ศรีสะเกษ
146 ณัฐวุฒิ อินทะวงษ์ สกลนคร
147 เกวลี รังศรีแก้ว สกลนคร
148 สุนิสา กัญญาน้อย สกลนคร
149 ณัฐกานต์ อิ้มพัฒน์ สกลนคร
150 ศุภวิชญ์ เมตตาวิมล สกลนคร
151 ธนกร ชูอารมณ์ สกลนคร
152 เบญญาภา ขันทีท้าว สกลนคร
153 ภัทรพร สิงห์คาม สกลนคร
154 ประไพพร สงวนพงษ์ สกลนคร
155 ปวริศ พยุงพรพิสิฐ สมุทรปราการ
156 จุฑาทิพย์ อุดมศรี สระบุรี
157 พิมพ์ลภัส บุญมี สระบุรี
158 สุรีย์พร มีภู่ สระบุรี
159 ทักษ์ดนัย ตั้งวงษ์อุทัย สระบุรี
160 ธนดิษฐ์ เจริญสุทธิธรรม สระบุรี
161 ธีรพัฒน์ ทรัพย์สมบัติ สระบุรี
162 ภาสินี อ้นประเสริฐ สระบุรี
163 สิรวิชญ์ ประทุมรัตน์ สระบุรี
164 ปิยฉัตร งามเฉลียว สระบุรี
165 วริศรา ธนูศิลป์ สระบุรี
166 รักษณารี เกิดเที่ยง สระบุรี
167 อมรเทพ มาสิน สุโขทัย
168 สาริศา บุญเชื้อ สุพรรณบุรี
169 ณัฐภัทร ทุเรียน สุพรรณบุรี
170 นวพล สอาดเอี่ยม สุพรรณบุรี
171 เจษฎาภรณ์ เขจรกุล สุพรรณบุรี
172 ทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์ สุพรรณบุรี
173 อังคณา ผิวบาง สุพรรณบุรี
174 นงนภัส ปิยะศีล สุราษฎร์ธานี
175 กล้วยไม้ สุวรรณพร สุราษฏร์ธานี
176 ปิยาพัชร บุตรโคตร หนองคาย
177 พิมพ์มาดา เทียนทอง หนองคาย
178 ภาสินี วกกุม หาดใหญ่
179 วชิรญาณ์ คงเกต หาดใหญ่
180 สุภาวดี บุญส่ง หาดใหญ่
181 กรธัช ตันธีรกูล หาดใหญ่
182 โซเฟียร์ อาลีมามะ หาดใหญ่
183 วงศธร สละมัจฉา หาดใหญ่
184 ธนภัทร อนุเกตุ หาดใหญ่
185 กรรณิการ์ ยังชู หาดใหญ่
186 ปาณิสรา ยุทธกิจพานิช หาดใหญ่
187 ภัทราพร ไชยรัตน์ หาดใหญ่
188 ชาลีน่า ยีหะมะ หาดใหญ่
189 ไตรภพ ตปนียะพงศ์ หาดใหญ่
190 นูรซาเฮระห์ เจ๊ะหลง หาดใหญ่
191 ทิพย์วรรณ แว่นแก้ว อยุธยาซิตี้พาร์ค
192 ศิลาวัฒน์ มีเหลือ อยุธยาซิตี้พาร์ค
193 ชนิกานต์ ลออเอี่ยม อยุธยาซิตี้พาร์ค
194 ณัฐชยา สัมมานุช อยุธยาซิตี้พาร์ค
195 บุญยานุช เตชานุรักษ์ อุดรธานี
196 ฑิตยา แสงลี อุดรธานี
197 ฆุสกิตติ์ สิริสิงห อุดรธานี
198 กมลวรรณ ทุ้ยแป อุตรดิตถ์
199 นวพร บุญครอบ อุบลราชธานี
200 วิภาวดี จิตผดุงวิทย์ อุบลราชธานี
201 วรรณพงศ์ อินตะนัย อุบลราชธานี
202 นิรัชดา เหมือนชาติ อุบลราชธานี
203 ณัฐพร เพชรพิมพ์ อุบลราชธานี
204 รัชนีกร นามโคตร อุบลราชธานี
205 ปัณณภัสร์ ธีระวัฒนศักดิ์ อุบลราชธานี
206 ชนากานต์ ภูธรฤทธิ์ อุบลราชธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ