ประกาศรายชื่อน้องผู้โชคดี กิจกรรม “ตอบแบบสอบถาม เด็ก WE”

ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัล กระเป๋าผ้า WE ทั้ง 100 คนนะคะ อย่าลืมมาติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์ WE สาขาที่น้องระบุไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. เป็นต้นไป

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เรียน WE ที่สาขา
1 ไตรรัตน์ บำรุงจิต ขอนแก่น
2 ปัญจมา เลิศชัยประเสริฐ งามวงศ์วาน
3 พิชญา พูลเพียร งามวงศ์วาน
4 ชลิตา มณีส่องแสง งามวงศ์วาน
5 ภรัณยู พงศ์ธนากุล ชลบุรี
6 ณัฐกฤตา ยิ้มปั่น ชลบุรี
7 พิมพ์ลภัส ทองแก้วเกิด ชลบุรี
8 ชัญญาณี จันทร์เพ็ญ ชุมพร
9 เขมิกา โพธิเลิศ เชียงราย
10 ธีรภัทร์ วรสุวรรณรักษ์ เชียงราย
11 ณัฐพงศ์ รัตนสร้างสรรค์ เชียงใหม่
12 จิดาภา หลวงศักดิ์ดา เชียงใหม่
13 ธนากร โออินทร์ ตรัง
14 พีระพงศ์ ฐิติพันธ์รังสฤต นครปฐม
15 กัลยาณี ประทุมโคม นครปฐม
16 สรวิศ เอี่ยมสมบูรณ์ นครปฐม
17 ปรัชญาพร จรภัย นครราชสีมา
18 สมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช นครราชสีมา
19 พิทยุตม์ รักษาจันทร์ นครสวรรค์
20 วรฤทัย พุ่มทรัพย์ นครสวรรค์
21 นวินดา จันทร์ประทีป นครสวรรค์
22 มลชนก กลทิพย์ นครสวรรค์
23 ศักดิ์ชัย เทียนขาว นครสวรรค์
24 วัศยา ผลประเสริฐ น่าน
25 นาวิน สังข์ศรีจันทร์ บางกะปิ
26 ธนโชติ แสนตื้อ บุรีรัมย์
27 จิดาภา ดาราย้อย บุรีรัมย์
28 ณาริฐา สดใส บุรีรัมย์
29 วรัญญู ทับทิมศรี ปราจีนบุรี
30 กัลยกฤต เลิศจำรัส ปิ่นเกล้า
31 ธมนวรรณ ทรัพย์คงคลัง พญาไท
32 ชลิดา จักษุมาศ พญาไท
33 ศุภกร รักนะ พัทลุง
34 ธีรนาฏ สีจ๊ะแปง พิษณุโลก
35 นันท์มนัส มากล้น พิษณุโลก
36 นิติธร พิบูลย์ เพชรบุรี
37 ขติญา ไทยเลี้ยง เพชรบูรณ์
38 พิชญานิน ไปปลอด เพชรบูรณ์
39 ภูมิภัทร ติยะจามร แพร่
40 ก่อพงศ์ พิพัฒน์ทั้งสกุล แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่
41 ชัญญานุช เมฆาวัชร์ แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่
42 ภูผา ณ ตะกั่วทุ่ง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
43 จิราภา แก้วชุมพล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
44 ภวพล ศุภพงษ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
45 สุธินันท์ ราษฎรอาศัย ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
46 ปิ่นปัก โชติกะพุกกณะ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
47 พิมกนิษฐ์ ทองศรีแก้ว ภูเก็ต
48 ณัฐณิชา อิสรเสรีธรรม ภูเก็ต
49 ชวัลวิทย์ สุนทรวิทยา ภูเก็ต
50 ปภัสสรา บุญไสว มหาสารคาม
51 ปิยะดา พยุพล มหาสารคาม
52 ธนวัฒน์ ดอกนารี มหาสารคาม
53 อนัญญา พรหมรักษา ร้อยเอ็ด
54 ธัญพิมล มลัยสิทธิ์ ร้อยเอ็ด
55 จุฑาภรณ์ จิตรจักร์ ร้อยเอ็ด
56 กัญญ์วรา ประโกสันตัง ร้อยเอ็ด
57 อนุชา จันทร์เพ็ง ระยอง
58 ปัณฑิตา สมนึก ระยอง
59 ครองศิริ ใจอ่อน ราชบุรี
60 พัทธ์ธีรา อู่สกุล ราชบุรี
61 สุพิชญา ทองแสงจันทร์ ราชบุรี
62 ชนิตา พูลพิพัฒน์ ราชบุรี
63 พิชชากร เจริญยงอยู่ ราชบุรี
64 สุชาดา ปัทมสูต ราชบุรี
65 รัชนาท ดีประหลาด ลพบุรี
66 นวพรรษ คุ้มวา ลพบุรี
67 พรรณวษา ศรีวิชัยลำพรรณ ลำปาง
68 นุติ งามเพ็ญ วงเวียนใหญ่
69 กิตติเดช แม่นปืน วงเวียนใหญ่
70 ณัฐณิชา เซี่ยง วงเวียนใหญ่
71 เก่ง ตปนิยาภรณ์ วงเวียนใหญ่
72 พาณิภัค ตันติสง่าวงศ์ วงเวียนใหญ่
73 นันทวรรณ รัตนบัณฑิตสกุล วิคตอเรียการ์เด้นส์
74 สาริกา แสงก่ำ วิคตอเรียการ์เด้นส์
75 อติวิชญ์ อาสิญจ์พร ศรีนครินทร์
76 ฐิตินันท์ เตโช ศรีนครินทร์
77 อรนิชา สิริสุทธิ์ ศรีนครินทร์
78 สุชาลินี สุขุมทอง ศรีนครินทร์
79 สิรภพ บุญใช้ ศรีนครินทร์
80 ธีรพงษ์ สุทธิเสน ศรีสะเกษ
81 พุธิตา จำปาหอม ศรีสะเกษ
82 กนกพร ฐานทนดี สกลนคร
83 พงศภัค เปลี่ยนเอก สกลนคร
84 อนันต์ สุนทรา สกลนคร
85 ศรัณย์พร สังวาลรัตน์ สระบุรี
86 ปรัชญา สายอ้น สุโขทัย
87 ชัชณาภรณ์ น้ำวน สุโขทัย
88 ปิยาอร ทรัพย์ยืนนาน สุราษฎร์ธานี
89 ปัญฐลิกา กุมหงษ์ สุราษฎร์ธานี
90 มนัสชนก นินคำ หนองคาย
91 เบญญาภา นามบุบผา หนองคาย
92 กฤตพร ขวัญแก้ว หาดใหญ่
93 ณัฐพล บิน อุสมาน หาดใหญ่
94 สิริกัลยา ชนะวรรณโณ หาดใหญ่
95 ณัฐชยา สัมมานุช อยุธยาซิตี้พาร์ค
96 รัตนาภรณ์ ประคองสุข อุดรธานี
97 ปาลิดา อ่อนสุระทุม อุดรธานี
98 อำพล ตาทุวัน อุบลราชธานี
99 นงนภัส เนตรหาญ อุบลราชธานี
100 วรรณพงศ์ อินตะนัย อุบลราชธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ