รายชื่อผู้มีสิทธิ์ติวคณิต แอดมิชชั่น บทเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

we-ติวสด-คณิต-แอดมิชชั่น-เรขาคณิตและภาคตัดกรวย

กิจกรรมดีๆ จากโรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAIN   มอบสิทธิพิเศษเฉพาะ น้องๆ WE  ในการเตรียมพร้อมสอบแอดมิชชั่น กับกิจกรรมติวสด MATH ADMISSIONS บท “เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย” โดยติวเตอร์ พี่ภูมิ

กำหนดการติว

สถานที่ : WE สาขางามวงศ์วาน

วิชา : MATH ADMISSIONS

บท :   “เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย“

WE Tutor :   พี่ภูมิ

วัน/เวลา ติว : เสาร์ ที่ 3 และ 10 ก.ย.59 เวลา 09.00-16.00 น. เวลาเริ่มลงทะเบียนติว : 08.30 น

น้องๆ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถรับสิทธิ์ติว พร้อมชำระค่าเอกสาร 100 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่สาขางามวงศ์วานค่ะ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 กชมน ชื่นหฤทัย
2 กชวรรณ คุณกิตติ ทิมา
3 กมลพร ม่วงเงิน
4 กรณ์พงษ์ ลาภพณิชพูลผล
5 กัญญารัตน์ พงษ์ประยูร
6 กัณฐิกา สนามรัตน์
7 กัลยรัตน์ คล้ายฉิม
8 กิตติเชษฐ์ ปรีดาธนะพงศ์
9 กิตติ์ธเนศ สุทัศน์ ณ อยุธยา
10 กิตติมาภรณ์ ศรีลำดวน
11 เขมณัชชา พัฒนบุณยากี
12 คีรดรา หิรัญตระกูล
13 จักรวิท ศรีระษา
14 จินตพร ปภูสะโร
15 จิราพร ก้อนแก้ว
16 จิราพร ลัทธิกุล
17 จิรายุส ไทยสิทธิ
18 เจตวัฒน์ วาศภูติ
19 ชญาณิศ สิงหวรรณกุล
20 ชาลิสา สิทธิบุณยภัค
21 โชติพิสุทธิ์ พลอยปฐม
22 ญาณวรุตม์ จำนงศักดิ์ทรัพย์
23 ณัฐชญา ตั้งสุจริตวิจิตร
24 ณัฐธัญญา พวงนะที
25 ณิชพร คำพิทักษ์
26 ถนอมพงศ์ ช่วยบำรุง
27 ทิชากร มั่นจิต
28 ธนัท บัณฑุกากาญจน์
29 ธนาณัติ เลิศศรัทธาทรัพย์
30 ธัชพล ฮามวงศ์
31 ธิติภาส คนว่อง
32 ธีรภัทร์ ไทยแท้
33 นพพล โสมณวัฒน์
34 นรเศรษฐ์ วงษ์วรุณ
35 นันท์นภัส ลาวัณย์กรสกุล
36 บารมีรักษ์ กุลมงคล
37 บุษกร วิลาวรรณ
38 เบญญา ชาลวนิชสุทธิ์
39 ปณัยกร อ้วนศรี
40 ปภัทร์ศา อยู่ดี
41 ประกายแก้ว เสาแก้ว
42 ปราปต์ แป้วบุญสม
43 ปริชญา จันทร์ควง
44 ปสิตา พวงจำปา
45 ปัญชิกา แคล้วศรี
46 ปานชีวา เย็นจันทร์
47 พรชิตา บุญเรียน
48 พรธีรา พัดเย็น
49 พัทธ์ธีรา จิตต์อารยะกุศล
50 พิณนภา ผ่องใส
51 พีรเดช ใจมั่น
52 ภัทรานิษฐ์ บุญยภักดี
53 ภาสวิชญ์ กล่ำแดง
54 ภีม อรุณรัตนดิลก
55 รัสยา สุขลิ้ม
56 ฤดีรัตน์ ขุนภักดี
57 วราลี แดนไธสง
58 วัชรพล ยงศิริ
59 วัชรากร โอศิริ
60 วิชญาดา วิริยะพล
61 ศศิธร บุปผาทาโน
62 ศิรดา โพธิ์พิทักษ์กุล
63 ศิริพร ประทีปไพศาล
64 ศิริมา วงษ์ไพบูลย์
65 ศุภโชค บุญส่ง
66 ศุภิกา ฮวดศรี
67 สหัสวรรษ ศักดิ์วิไลพร
68 สิรินดา ศิริเหลืองรังษี
69 สุธิมา จันทรานุวัฒน์กูล
70 สุภามาส สมจิตต์
71 สุวิมล ปานดี
72 หทัยชนก วิณวันก์
73 อนิตา พิพัฒน์ฐิติกร
74 อมรา โพโต
75 อรณัฐ การิมพาสน์
76 อังศิณา พูลสวัสดิ์
77 อาทิตยา คงกลิ่น
78 อิษยา หิรัญรัตนไชย
79 ไอยเรศ วรรณศิริพิพัฒน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ