โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในชนบท ประจำปี 2563

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารไชยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตรจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะอาจารย์โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงงานของโรงเรียนในชนบทภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงงานของโรงเรียนในชนบทภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน สำหรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น
ทั้งนี้ โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการด้านการพัฒนาโรงเรียนในชนบท จึงให้การสนับสนุนงบประมาณโครงงานต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี รวมเป็นเงินกว่า 2,500,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ