เช็กด่วน!! ปฏิทิน กสพท 64 คุณสมบัติพื้นฐาน, เกณฑ์คัดเลือก, จำนวนรับ

ปฏิทิน กสพท

กสพท หรือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะน้อง ๆ ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกรวมถึงการสมัครและสอบวิชาเฉพาะ ในวันนี้เองพี่วีวี่จะมาพูดถึงประกาศฉบับแรกเกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปี 64 ที่จะถึงนี้ ในประกาศมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก, ขั้นตอนการคัดเลือกหรือปฏิทินดำเนินการ, จำนวนรับในหลักสูตรต่าง ๆ และเกณฑ์การคัดเลือก
โดยที่ กสพท ได้เข้าร่วม TCAS64 รอบที่ 3 Admission รูปแบบที่ 3 (Admission1) ที่มี ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครผ่านเว็บไซต์และกำหนดเสมือนเป็น 1 มหาวิทยาลัยที่มีทั้งหมด 55 สาขาวิชา เอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยค่ะ ว่าคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับผู้ที่จะสมัครได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

คุณสมบัติพื้นฐานของว่าที่แพทย์, ทันตะ, สัตวแพทย์, และเภสัช

(ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง : หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา)

 1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือน ก.ค. 64 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เท่านั้น
 3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท
 4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน  สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชน
 5. ในปีการศึกษา 2563 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตรต่อไปนี้ เว้นแต่ ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 30 เม.ย. 64
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 1. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษา โดยได้รับอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 16 พ.ย. 63 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2563 (ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)
 2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quota)
 3. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th
 4. สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.pcm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2563
ขั้นตอนการคัดเลือกหรือปฏิทินดำเนินการ
กำหนดการ กสพท 64

* หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

เป็นยังไงกันบ้างคะ? น้อง ๆ อ่านมาถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเหนื่อยและท้อไปนะ เพราะตอนนี้กำลังจะถึงช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงทีเด็ดเลยก็ว่าได้  เพราะข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลจำนวนรับสมัครเข้าเรียนในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยที่ในปีนี้ กสพท ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชาแพทย์ 16 สถาบัน, คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน ในการคัดเลือกผู้เข้าเรียนจะมีคณะ/มหาวิทยาลัยไหนบ้างรีบไปดูกันเลยค่ะ

จำนวนรับคณะแพทยศาสตร์ กสพท
ทันตะ
สัตวแพทย์ศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าเรียน

ในเกณฑ์ได้ระบุไว้ว่าผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ กสพท กำหนด เข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท เข้าสอบ O-NET และวิชาสามัญกับ สทศ. ปีการศึกษา 2563  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 1. ผู้สมัครที่เรียนอยู่ชั้นม.6 หรือผู้สมัครที่อยู่ใน Grade 12/Year ของโรงเรียนนานาชาติในไทย จะต้องเข้าสอบ O-NET ปี 63
  5 กลุ่มวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมฯ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ไม่ถือเป็นสัดส่วนในการคำนวณคะแนน
 2. ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย กสพท แล้วนำคะแนนมาใช้ในการคำนวณดังนี้
สัดส่วนคะแนน-กสพท-ปี 64

หลังจากนี้น้อง ๆ Dek64 จะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสำหรับการเตรียมตัวที่ใกล้เข้ามาทุกที ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นถือได้ว่าใช้คะแนนหลายส่วนมาก ๆ ทั้งวิชาสามัญ, การสอบวิชาเฉพาะ และยังมีคะแนน O-NET ที่ใช้เป็นคะแนนขั้นต่ำอีกด้วย การใช้เวลาในการเตรียมตัวแบบนี้จะโชคดีมากสำหรับน้อง ๆ ที่ค้นพบตัวเองได้ไวหรือน้องที่เตรียมตัวมาตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่สำหรับน้องที่กังวลอยู่  พี่วีวี่ว่าจะเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายทั้งเริ่มอ่านหนังสือ, ทบทวนข้อสอบ, ฝึกทำโจทย์เก่า  ให้ได้มากที่สุด หรือจะเป็น การติวเข้มเรียนคอร์ส “ความถนัดแพทย์” ที่ WE เตรียมพร้อมในสนามสอบ กสพท โดยในคอร์สนี้น้อง ๆ จะได้เรียนทั้งหมด 3 PART คือ PART 1 คณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญาสอนโดย พี่กอล์ฟ หนึ่งในทีมผู้สอน WE MATH, PART 2 เชื่อมโยง + จับใจความสอนโดย พี่ยู ผู้รู้จริงเรื่อง GAT เชื่อมโยง และภาษาไทย, PART 3 จริยธรรมทางการแพทย์สอนโดย พี่หมอปู แพทย์เฉพาะทางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานเป็นแพทย์มากกว่า 10 ปี เรียกว่าคอร์สเดียวครบทุก PART ครบถ้วนทุกมิติการเตรียมตัวสอบแพทย์ รู้ลึกรู้จริงจากทีมผู้สอนที่ดีที่สุด ฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบ และพี่วีวี่เองก็เชื่อว่าหากน้องมีเป้าหมายและความมุ่งมั่น ที่แน่วแน่น้องจะไปถึงคณะในฝันได้อย่างแน่นอนค่ะ

คอร์สความถนัดแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ