Checklist ทีมหมอ ปฏิทินสอบ กสพท ปี 65

กสพท65

ใกล้เข้ามาแล้ว กับการเปิดรับสมัครสอบแพทย์ “กสพท” ที่ได้แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 ในเรื่องที่น้อง ๆ สงสัย ทั้งเกณฑ์การสมัครสอบ, จำนวนการรับในหลักสูตร, วันสอบวิชาต่าง ๆ , คุณสมบัติของผู้สมัคร, สัดส่วนคะแนนที่ใช้การยื่น TCAS รอบที่ 3 ที่มี ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ และกฎการคัดเลือกต่าง ๆ ที่มีการปรับมาตรการการป้องกันให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 มากขึ้น โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมดถึง 50 แห่ง 58 สาขาวิชาด้วยกัน ตามพี่วีวี่ไปดูกันดีกว่า ว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ แล้วคุณสมบัติแบบไหน ที่เข้าเกณฑ์ติด #ทีมหมอ ปี 65 บ้างไปดูกันเลย

คุณสมบัติพื้นฐานของว่าที่แพทย์, ทันตะ, สัตวแพทย์, และเภสัช

(ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง : หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา)

 1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือน ก.ค. 65 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เท่านั้น
 3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท
 4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชน
 5. ในปีการศึกษา 2564 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตรต่อไปนี้เว้นแต่ ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 25 เม.ย. 65
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 1. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันศึกษาของรัฐยกเว้น ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษา โดยได้รับอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 10 ต.ค. 64 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2564 (ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)
 2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quota)
 3. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ si.mahidol.ac.th)
 4. สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์pcm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2564

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

ในส่วนของ TCAS ปีการศึกษา 2565 พิเศษสุดเลยก็ว่าได้ เพราะในข้อมูลของปีนี้ กสพท เพิ่มเกณฑ์การสมัคร ใน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต” ให้น้องที่สนใจยื่นคะแนนสมัครได้โดยไม่กำหนดแผนการเรียน ส่วนเกณฑ์ที่กำหนดเฉพาะแผนการเรียน สายวิทย์ – คณิต ก็จะมีแต่ “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” เท่านั้น รู้แบบนี้ รีบไปเตรียมตัว เก็บเนื้อหาให้พร้อม ไม่แน่ 1 ใน 2,600 คน อาจมีชื่อน้อง ๆ ติดทีมหมอปี 65 ก็ได้

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา กสพท

*** หมายเหตุ : เกณฑ์ของ TCAS ปี65  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกใน TCAS รอบ 1 และ 2 ไปแล้ว ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบจะล็อกรายชื่อ เพื่อคัดออกจากการสมัคร TCAS รอบ 3 ทั้ง 3 หลักสูตรจะไม่สามารถสละสิทธิ์และสามารถเลือกลงหลักสูตรเดิมได้ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แต่ถ้ายังไม่ยืนยันสิทธิ์ก็สามารถสมัครข้ามสาขาได้ในรอบที่ 3 เช่น ติดแพทย์ไปทันตะ, ติดเภสัชไปแพทย์ แต่ถ้าติดแพทย์แล้วจะไปแพทย์อีกไม่ได้

(ข้อมูลจาก ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 : หน้าที่ 7 )

ขั้นตอนการคัดเลือกหรือปฏิทินดำเนินการ ปี65

กำหนดการสอบ กสพท 65

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรรมตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ติดตามประกาศบนเว็บไซต์ของ ทปอ. และ กสพท อย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลสาขาวิชาของ กสพท (ของคณะ/วิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกกับ กสพท)

อย่างที่พี่วีวี่ได้บอกไปว่าปีนี้ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์หลายอย่างที่น่าจะเป็นข่าวดีกับน้อง ๆ โดยเฉพาะจำนวนการรับเข้าแพทย์ปี 65 ที่เปิดรับถึง 2,600 ที่นั่ง ได้แก่ คณะ/สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน, คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน ในการคัดเลือกผู้เข้าเรียนในระบบ TCAS รอบ 3 ปีนี้  มาตามพี่วีวี่ไปดูกันดีกว่า ว่าจะมีรายชื่อมหาวิทยาลัยไหน/ คณะอะไร ที่เข้าร่วมในปีนี้บ้างไปดูกันเลยค่ะ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 1,211 คน
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 301 คน
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 560 คน
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 528 คน
จำนวนการรับเภสัช กสพท 65
จำนวนการรับเภสัช กสพท 65
จำนวนการับสัตวะ กสพท 65

** ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2564 จำนวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ

** ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.pcm.ac.th 

สัดส่วนและคะแนน กสพท ปี 65

อ่านข้อมูลเกณฑ์การรับสมัครจนเข้าใจในระเบียบของปีนี้แล้ว ก็มาเตรียมพร้อม เจาะลึกสัดส่วนคะแนน “กสพท” ก่อนสอบแพทย์ ปี 65 ที่พี่วีวี่บอกเลยว่าเอ็กซ์คูลซีฟสุด ๆ เพราะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยกเลิกการใช้คะแนน O-NET มาคำนวณใน TCAS รอบที่3 ทำให้น้องโฟกัสในการเก็บเนื้อหา อ่านแค่วิชาเฉพาะ 30% และวิชาสามัญอีก 70% แถมค่าสมัครในการสอบวิชาเฉพาะ ยังลดค่าสมัครลงเหลือเพียง 750 บาทไปอีก เหลือเวลาเตรียมไม่มากแบบนี้อย่าลืมวางแผนเลือกสนามสอบวิชาเฉพาะใกล้บ้านที่มีทั้งหมด 9 สนาม แล้วรีบเซฟข้อมูลดี ๆ ในบทความพุ่งเป้าเริ่มอ่านหนังสือแต่เนิ่น ๆ เพราะเตรียมตัวก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งดี ๆ มากกว่าแน่นอนค่ะ

คะแนนสอบแพทย์

สนามสอบ กสพท ปี 65

เป็นยังไงบ้างน้อง ๆ กับข้อมูลดี ๆ สุดละเอียดที่ทีมแพทย์ปี 65 ควรรู้ก่อนสอบคัดเลือก ที่ใกล้เข้ามาทุกที ถ้าจะให้ดีพี่วีวี่แนะนำให้เริ่มค้นหาตัวเอง เก็บวิชาที่ต้องใช้สอบเริ่มจากวิชาที่เราชอบง่าย ๆ เอาโจทย์และแนวข้อสอบเก่ามาฝึก Skill ทบทวนความรู้ให้ได้มากที่สุดในทุก ๆ วัน หรือจะแพลนเนอร์เส้นทางฝัน เพิ่มโอกาสติดหมอ ด้วย คอร์สติวเข้ม ความถนัดแพทย์ ที่ WE เตรียมพร้อมก่อนใครในสนามสอบ กสพท เนื้อหาอัดแน่นครบทุก 3 พาร์ท จำลองแนวโจทย์ใกล้เคียงข้อสอบหลักสูตรใหม่ และเทคนิคลัดสูตรเด็ดที่ใช้ได้จริงในสนามสอบ แนวโจทย์หลากหลายรูปแบบ รู้ลึก รู้จริงโดย 3 ติวเตอร์ประสบการณ์การสอนตรงสาย ให้น้อง ๆ Checklist โค้งสุดท้ายก่อนสอบ เข้าคณะในฝันได้ตามเป้า ต้องเข้าเรียนคอร์ส “ความถนัดแพทย์” ที่ WE BY THE BRAIN นะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ