เจาะลึกข้อสอบ A-Level อังกฤษ พร้อมตัวอย่างข้อสอบครบทุกแบบ!

เจาะลึกข้อสอบ A-Level อังกฤษ พร้อมตัวอย่างข้อสอบครบทุกแบบ!

หากถามถึงข้อสอบ A-Level วิชาที่สามารถใช้ยื่นสอบเข้าได้หลายคณะ “A-Level อังกฤษ” จะต้องเป็นหนึ่งในวิชาที่น้อง ๆ หลายคนนึกถึงอย่างแน่นอน เพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสอบเข้าทั้งสายวิทย์สุขภาพ สายบัญชี สายมนุษย์ อักษร และนิติศาสตร์

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย คนไหนที่จะต้องสอบ A-Level อังกฤษ เพื่อนำไปยื่นสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นเตรียมสอบ A-Level อย่างไรดี WE BY THE BRAIN จะพาไปเจาะลึกข้อสอบ A-Level วิชาอังกฤษเอง จะต้องศึกษาอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย!

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

เราจำเป็นที่จะต้องสอบ A-Level อังกฤษไหม?

ข้อสอบ A-Level เป็นหนึ่งในข้อสอบกลางที่ทาง ทปอ. กำหนดให้ใช้เป็นหนึ่งในคะแนนสำหรับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่กำลังใช้งานอยู่ตอนนี้

โดยคะแนน A-Level จะถูกใช้ในการพิจารณา TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission) และรอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 

สำหรับคำถามที่น้อง ๆ สงสัยอย่าง “เราจำเป็นที่จะต้องสอบ A-Level อังกฤษไหม?” ก็ต้องดูว่า น้อง ๆ ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS รอบ 2 รอบ 3 และรอบ 4 หรือเปล่า ถ้าต้องการ ให้ดูต่อไปว่า คณะที่น้อง ๆ อยากสอบเข้าต้องใช้คะแนนสอบ A-Level ภาษาอังกฤษไหม ถ้าต้องใช้ ก็แสดงว่าต้องสอบแน่นอน!

A-Level อังกฤษ คืออะไร

A-Level อังกฤษ คืออะไร?

A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ คือ การสอบวัดความสามารถในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาตอน ม.ปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจะเน้นที่ 3 ทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การฟังและการพูด การอ่าน และการเขียน

ข้อสอบ A-Level อังกฤษ มีกี่ข้อ ข้อละกี่คะแนน?

ข้อสอบ A-Level อังกฤษ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สอบ A-Level อังกฤษ มีระยะเวลาสอบเท่าไหร่?

การสอบ A-Level อังกฤษ จะใช้ระยะเวลาสอบ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที

สามารถสอบ A-Level อังกฤษ ได้กี่ครั้ง คะแนนสอบอยู่ได้กี่ปี?

การสอบ A-Level อังกฤษ จะถูกจัดขึ้นตามกำหนดการ (วันและเวลา) จากประกาศ ทปอ.​ โดยจะจัดสอบ 1 รอบ ต่อ 1 ปีการศึกษา และคะแนนอยู่ได้แค่ 1 ปีเท่านั้น ซึ่งปฏิทินการสอบ A-Level ในระบบ TCAS 67 ที่ผ่านมา มีการเปิดรับสมัครสอบในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจัดสอบช่วงกลางเดือนมีนาคม แต่สำหรับ TCAS 68 ยังไม่มีกำหนดการออกมา

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level อังกฤษ เป็นอย่างไร?

โครงสร้างข้อสอบ  A-Level อังกฤษ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

1. ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills)

ออกสอบประมาณ 20 ข้อ รวมทั้งหมด 25 คะแนน ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

1.1. เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) 

 • มี 3 บทสนทนา
 • มีคำถาม 4 ข้อ ต่อบทสนทนา รวมทั้งหมด 12 ข้อ
 • ระดับข้อสอบจะแบ่งเป็น ง่าย 3 ข้อ กลาง 6 ข้อ และยาก 3 ข้อ

1.2. เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation)

 • มี 1 บทสนทนา
 • มีคำถามทั้งหมด 8 ข้อ
 • ระดับข้อสอบจะแบ่งเป็น ง่าย 1 ข้อ กลาง 6 ข้อ และยาก 1 ข้อ

2. ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

ออกสอบประมาณ 40 ข้อ รวมทั้งหมด 50 คะแนน ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

2.1. โฆษณา (Advertisement) 

 • มี 2 บทความ
 • มีข้อคำถาม 3 ข้อต่อบทความ รวมทั้งหมด 6 ข้อ
 • ระดับข้อสอบแบ่งเป็น ง่าย 2 ข้อ กลาง 2 ข้อ และยาก 2 ข้อ

2.2. บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) 

 • มี 1 บทความ
 • มีข้อคำถาม 6 ข้อต่อบทสนทนา รวมทั้งหมด 6 ข้อ
 • ระดับข้อสอบแบ่งเป็น ง่าย 1 ข้อ กลาง 4 ข้อ และยาก 1 ข้อ

2.3. รายงานข่าว (News report) 

 • มี 1 บทความ
 • มีข้อคำถาม 6 ข้อต่อบทสนทนา รวมทั้งหมด 6 ข้อ
 • ระดับข้อสอบแบ่งเป็น ง่าย 1 ข้อ กลาง 4 ข้อ และยาก 1 ข้อ

2.4. ภาพประกอบบทความ (Visual) 

 • มี 2 เรื่อง อาจเป็นกราฟ ตาราง แผนผัง หรือแผนภูมิ
 • มีข้อคำถาม 3 ข้อต่อเรื่อง รวมทั้งหมด 6 ข้อ
 • ระดับข้อสอบแบ่งเป็น ง่าย 2 ข้อ กลาง 2 ข้อ และยาก 2 ข้อ

2.5. บทความทั่วไป

 • มี 2 บทความ แต่ละบทความจะมีจำนวนคำประมาณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 
 • มีข้อคำถาม 8 ข้อต่อบทความ รวมทั้งหมด 16 ข้อ
 • ระดับข้อสอบแบ่งเป็น ง่าย 3 ข้อ กลาง 10 ข้อ และยาก 3 ข้อ

3. ทักษะการเขียน (Writing Skill)

ออกสอบประมาณ 20 ข้อ รวมทั้งหมด 25 คะแนน ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

3.1. เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion)

 • มี 3 บทความ
 • มีข้อคำถาม 5 ข้อต่อบทความ รวมทั้งหมด 15 ข้อ
 • ระดับข้อสอบแบ่งเป็น ง่าย 2 ข้อ กลาง 11 ข้อ และยาก 2 ข้อ

3.2. เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization)

 • มี 5 ย่อหน้า
 • มีข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวมทั้งหมด 5 ข้อ
 • ระดับข้อสอบแบ่งเป็น ง่าย 1 ข้อ กลาง 3 ข้อ และยาก 1 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level อังกฤษ พร้อมเฉลย

เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพความยาก-ง่ายในการสอบ A-Level อังกฤษ มากขึ้น พี่วีวี่มีตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ A-Level พร้อมเฉลย จาก Exam Blueprint ของ ทปอ. มาฝาก แต่ละพาร์ตจะมีความน่าสนใจอย่างไร ตามไปดูกันเลย!

ข้อสอบพาร์ต 1 ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills)

Directions: Choose the best answer to fill in the blanks.

Dialog 1:

 • Benz : Hi Bank,_____(1)_____?
 • Bank : It’s called ‘I’m OK. You’re OK.’ It’s a self-help book.
 • Benz : _____(2)_____?
 • Bank : Well, it teaches you about accepting who you are and accepting others for what they are too. So the relationship is smooth.

ข้อ (1)

 1. How late can you be
 2. What are you reading
 3. Where do you come from
 4. Why are you in the library

คำตอบ : ข้อ 2. What are you reading เพราะ reading ตอบด้วย “It’s a self-help book” 

ข้อ (2)

 1. Is that the way to go
 2. How long does it take
 3. Have you been in for long
 4. What does it help you with

คำตอบ : ข้อ 4 What does it help you with เพราะ Bank ตอบด้วยการอธิบายอ่านหนังสือแล้วได้อะไร ในขณะที่คำตอบอื่น ๆ ต้องตอบด้วย Yes, No หรือ ระยะเวลา

ข้อสอบพาร์ต 2 ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

Directions: Read the following passage and choose the best answers to the questions.

(1) Passenger planes could be flown without a pilot in the next decade according to a new study.

(2) The research was conducted by investment bank UBS, which found that new technology is being developed that would make remotely flying an aircraft feasible in the near future.

(3) Pilotless planes could be a boon for airlines as it would save them 27 billion pounds and slash fares for passengers, who could see prices drop by over 10 percent. The report said : “The average percentage of total cost and average benefit that could be passed onto passengers in price reduction for the US airlines is 11 percent” Savings on European flights would be less at an average of 4percent.

(4) The biggest savings will come from reducing the cost of employing pilots. UBS estimated that pilots cost the industry 24 billion pounds a year. The study predicts flights will be safer as the potential for pilot error will be removed.

(5) Air passengers, however, seem nervous about traveling in a remote controlled plane.More than half of the 8,000 people surveyed by UBS (54 percent) said they would refuse to fly in a plane with no pilot, even if the flight cost less.

(6) Respondents between 18 and 34 and those who had a university degree were more willing to fly without a pilot. The report said: “This bodes well for the technology as the population ages.”

(7) UBS suggested that initially the traditional two pilot set-up will be reduced to one on board pilot and one pilot on the ground. Commercial jets already use computers for many functions including take-off, cruise and landing.

(8) However, not everyone is so convinced by these technological developments. Steve Landells, BALPA flight safety specialist and former pilot, said : “We have concerns that in the excitement of this futuristic idea, some may be forgetting the reality of pilotless air travel. Computers can fail, and often do, and someone is still going to be needed to work that computer. Most of us own some sort of electronic device that can do amazing things -however, a human is still required to operate it.”

คำถามข้อที่ 1 : What would be the best headline for this article?

 1. Passengers Dissatisfied with Pilotless Planes
 2. Billions of Pounds Saved Using Pilotless Planes
 3. UBS’s Research on Safety of Remote Controlled Aircraft
 4. Remote Controlled Aircraft Coming But Not Everyone Approves

คำตอบ : ข้อ 4. Remote Controlled Aircraft Coming But Not Everyone Approves เพราะเนื้อเรื่องกล่าวถึงเครื่องบินที่ถูกควบคุมด้วยโดยระบบรีโมท และย่อหน้าสุดท้ายกล่าวถึงไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วย

คำถามข้อที่ 2 : What are paragraphs 3 and 4 mainly about?

 1. Passengers’ safety
 2. The aviation industry
 3. Aircraft manufacturers
 4. Benefits of pilotless planes

คำตอบ : ข้อ 4. Benefits of pilotless planes เพราะย่อหน้า 3 และ 4 กล่าวถึงการลดต้นทุน และค่าตั๋วถูกลง

คำถามข้อที่ 3 : How does Steve Landells feel about the pilotless flight?

 1. Worried
 2. Bored
 3. Satisfied
 4. Responsible

คำตอบ : ข้อ 1 Worried เนื่องจาก Steve Landells ได้กล่าวในย่อหน้าที่ 8 “We have concerns..” เป็นการแสดงความกังวล

คำถามข้อที่ 4 : According to paragraph 6, what do the survey results indicate?

 1. All air passengers are worried about safety.
 2. The pilotless planes will continue to improve.
 3. Different groups accept this technology equally.
 4. Younger people are more accepting of this innovation.

คำตอบ : ข้อ 4 Younger people are more accepting of this innovation เพราะจากย่อหน้า 6 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 18-34 ปีและผู้จบการศึกษาระดับปริญญามีความสนใจที่จะเดินทางโดยเครื่องบินที่ไม่มีผู้ขับ

คำถามข้อที่ 5 : Which of the following is NOT mentioned as an advantage of remote-controlled aircraft?

 1. Improved safety
 2. Price reduction for flyers
 3. Cost reduction for employing pilots
 4. Accommodation for more passengers

คำตอบ : ข้อ 4. Accommodation for more passengers เพราะเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวถึง การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากขึ้น

ข้อสอบพาร์ต 3 ทักษะการเขียน (Writing Skill)

Directions: Select the best option to complete the paragraph below.

What if you had one shot one opportunity — to seize everything you ever wanted in one grueling nine-hour exam? Would you capture it, or ____(1)____ and start crying? That’s the situation millions of ____(2)____ face every June with the dreaded Gao Kao, a two-day test said to be the hardest in the world. The comprehensive exam____(3)____ everything the students have ever learned in order to match them to a college and chart the rest of their lives. It’s seen in Chinese society____(4)____ an all-important step to attending a prestigious university and landing a high-paying job afterward. In some cases, it can even be a stepping stone to____(5)____ one’s social status.

ข้อที่ (1)

 1. blow your stack
 2. get into a fight
 3. act high and mighty
 4. curl up into a tiny ball

คำตอบ : ข้อ 4. curl up into a tiny ball

ข้อที่ (2)

 1. senior Chinese high school
 2. high school Chinese seniors
 3. high school senior Chinese
 4. Chinese high school seniors

คำตอบ : ข้อ 4. Chinese high school seniors เพราะเป็นการเรียงลำดับคำ (adj + n)

ข้อที่ (3)

 1. evaluates
 2. is evaluating
 3. evaluated
 4. is evaluated

คำตอบ : ข้อ 1 evaluates เพราะเป็นการใช้คำกริยาที่ถูกต้อง

ข้อที่ (4)

 1. for
 2. like
 3. as
 4. in

คำตอบ : ข้อ 3 as เพราะเป็นคำบุพบท “ที่เป็น”

ข้อที่ (5)

 1. leading
 2. elevating
 3. descending
 4. following

คำตอบ : ข้อ 2 elevating เพราะเป็นคำศัพท์ที่เหมาะกับบริบท ให้ความหมายว่า “ยกระดับ” one’s social

แนะนำคอร์สเรียน A-Level อังกฤษ จาก WE BY THE BRAIN

จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ข้อสอบ A-Level อังกฤษ จะเป็นการวัดความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แต่ละหัวข้อ แต่ละคำถามก็ล้วนมีโจทย์ที่ยาว และมีความยากไม่แพ้กับวิชาอื่น ๆ เลย ถ้าน้อง ๆ ไม่เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ หรือฝึกทำโจทย์ให้ดี ก็อาจพลาดคะแนนสำคัญไปอย่างน่าเสียดาย

แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลไป! เพราะ WE BY THE BRAIN จะพาน้อง ๆ ไปติวเข้มสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ ให้ได้คะแนนสูง ๆ เอง ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ A-Level รวมทุกบท จากพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง ที่จะช่วยปูพื้นฐาน Gramma ของน้อง ๆ ให้แน่น แจกทริกอ่าน Reading ให้เร็ว จับจุดสำคัญแม่นยำ พร้อมแชร์เทคนิคขุดรากศัพท์ และเทคนิค Remembrain จำศัพท์ให้ฝังสมอง เพื่อให้น้อง ๆ แม่น Vocab ไม่ว่าข้อสอบจะยากแค่ไหน ก็ทำได้แน่นอน!

สรุปเรื่องการสอบ A-Level อังกฤษ

จบกันไปแล้วกับการแนะนำแนวข้อสอบ A-Level อังกฤษ หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจโครงสร้างข้อสอบของวิชานี้มากขึ้น สามารถวางแผนการอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสม รู้ว่าจะต้องเน้นในหัวข้อไหนบ้าง เพื่อที่จะได้สอบเก็บคะแนนสูง ๆ เพิ่มโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัยและคณะที่ตนเองอยากเข้าได้

สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ A-Level โดยเฉพาะ สามารถสมัครคอร์สเรียนของ WE BY THE BRAIN ได้เลย พี่นุ้ยจะช่วยปรับพื้นฐานวิชาอังกฤษให้น้อง ๆ ตั้งแต่การปูพื้น Grammar แชร์เทคนิคจำคำศัพท์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการอ่านบทความ และเก็งข้อสอบที่ออกบ่อย ๆ ครบทุกประเด็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า น้อง ๆ จะสามารถสอบเก็บคะแนนอังกฤษได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

คอร์สภาษาอังกฤษ A level

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน A-Level วิชาอังกฤษ จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ