ทำความรู้จัก “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” โรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

รู้จัก-โรงเรียน-กำเนิดวิทย์

สวัสดีค่ะน้องทุกคน กลับมาพบกับสาระน่ารู้กับพี่วีวี่คนสวยเช่นเคย
ช่วงนี้ น้อง ๆ ม.3 คงกำลังค้นหาข้อมูลสำหรับเรียนต่อโรงเรียนชั้นนำม.4 กันอยู่ พอพูดถึงโรงเรียนชั้นนำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น้อง ๆ อาจจะนึกถึงโรงเรียนอย่างเตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมเด็กหัวกะทิของประเทศ
แต่วันนี้ พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับอีกโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งรวมเด็กหัวกะทิของประเทศไม่แพ้กัน นั่นก็คือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ นั่นเอง ถ้าอยากรู้แล้วว่า ทำไมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เพิ่งเปิดทำการไม่นานมานี้ ถึงเป็นแหล่งรวมหัวกะทิของประเทศ ก็ตามไปดูกันเลยจ้า

ที่มาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

cr. : Facebook Page KVIS Photos

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบโรงเรียนประจำ ก่อตั้งโดย กลุ่มปตท. และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างนักวิจัยมาพัฒนาประเทศ
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และสถาบันปลูกป่าวังจันทร์
แรกเริ่มนั้น กลุ่มปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง” เพื่อให้มูลนิธิดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
ต่อมา ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อกลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” อันหมายถึง “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 และปัจจุบัน โรงเรียนได้เปิดดำเนินการเป็นปีที่ 5 แล้ว

การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

cr. : Facebook Page KVIS Photos

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทโรงเรียนประจำ โดยแต่ละปีจะเปิดรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพียงปีละ 72 คน เท่านั้น ซึ่งทั้ง 72 คน ก็จะมาแบ่งเป็น 4 ห้อง ห้องละเพียง 18 คนเท่านั้น นอกจากนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอด 3 ปีที่เรียน โดยไม่มีข้อผูกมัดและไม่ต้องใช้ทุนคืน
 
ในส่วนของการเรียนการสอนนั้น นักเรียนชั้น ม.4 ที่เพิ่งเข้ามา จะเรียนเนื้อหาปรับพื้นฐานเหมือนกันหมด โดยเมื่อเริ่มเข้าสู่ ม.4 เทอม 2 นักเรียนจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไร อยากเรียนอะไร ก็จะให้เลือกเรียนเฉพาะด้านไปเลย อาทิ ถ้ารู้ตัวว่าชอบเรียนเคมี ตั้งแต่ ม.4 เทอม 2 ถึง ม.6 เนื้อหาที่เรียนทั้งหมดก็จะเน้นการเรียนวิชาเคมีเป็นหลัก นอกจากนี้ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ยังมีวิธีการจัดการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย กล่าวคือ
 

 • ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ก่อนจบการศึกษา ทุกคนต้องมีการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้เทียบเท่าไม่ต่ำกว่า ๖๐ คะแนนของแบบทดสอบ TOEFL IBT กรณีที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ นักเรียนต้องเข้าค่ายฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่โรงเรียนจัดให้
 • ใช้หลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการเปิดรายวิชาเลือกเสรีอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
 • นักเรียนทุกคนต้องทำวิจัยและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ในที่ประชุมวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือที่อื่นที่โรงเรียนเห็นชอบ
 • จัดให้มีคลินิกวิชาการ โดยมีครูสาขาวิชาต่างๆ หมุนเวียนมาประจำ ณ บริเวณที่กำหนด เพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมทักษะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามสมัครใจ
 • มีระบบไอซีทีที่ล้ำสมัย นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้รวดเร็ว ทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
 • มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เปิดให้บริการแก่นักเรียนเพื่อทำงานวิจัยทุกวัน โดยมีคุณครูเป็นผู้กำกับดูแลตลอดเวลา
 • มีห้องสมุดที่ล้ำสมัย มีสื่อการเรียนรู้ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพสูงและปริมาณเพียงพอ เปิดให้บริการทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน
 • จัดให้มีเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมนักเรียนให้ได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ
 • ครูทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด มีแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นรายบุคคล
 • จัดระบบหอพัก แยกชายและหญิง มีครูหอพักดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง หอพักได้ถูกออกแบบให้มีภูมิสถาปัตย์ที่สง่างาม ร่มรื่น สร้างความรู้สึกที่อบอุ่นเชื่อมั่น และภูมิใจในการพักอาศัย

 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และคำนึงถึงความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก ทำให้นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นนักเรียนระดับหัวกะทิที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และคว้ารางวัลมาแล้วมากมาย โดยเมื่อไม่นานมา นักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติได้ถึง 2 คนด้วยกัน !

การสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์

cr. : Facebook Page KVIS Photos

มาถึงตรงนี้ น้อง ๆ หลายคนคงอยากรู้แล้วว่า ถ้าจะสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ต้องสอบอะไรบ้าง การแข่งขันจะโหดแค่ไหน และต้องผ่านกี่ด่านถึงจะได้รับการคัดเลือก
คำตอบก็คือ การสอบจะแบ่งเป็นสองรอบด้วยกัน เมื่อสอบรอบแรกผ่านแล้ว ก็จะมีการสอบรอบสองต่อ ประกอบกับการพิจารณาถึงผลงานและกิจกรรมเด่นที่เคยทำในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น โดยปกติแล้ว โรงเรียนกำเนิดวิทย์จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ก่อนอื่นเลย พี่วีวี่จะพาน้อง ๆ ไปดูคุณสมบัติผู้สมัครกันก่อนว่าใครบ้างถึงจะสมัครได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.2 มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1.2.1 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
1.2.2 ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
1.2.3 ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จำนวนที่รับ
จำนวนที่รับ 72 คนนั้น ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และโควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด 11 คน โดยแบ่งเป็น จังหวัดระยอง 3 คน, จังหวัดจันทุบรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว อย่างละ 1 คน


การสอบคัดเลือก
การสอบรอบแรก
จะสอบด้วยกันสองวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยทางโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะจัดสนามสอบรอบแรกให้น้อง ๆ ตามแต่ละภูมิภาค โดยไม่จำเป็นต้องไปสอบที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือเข้ามาสอบที่กรุงเทพฯ แต่อย่างใด
เมื่อสอบรอบแรกเสร็จแล้ว ทางโรงเรียนจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 300 คนเพื่อสอบรอบต่อไป ตรงนี้ พี่วีวี่แอบกระซิบว่า ในปี 2017 มีผู้สมัครสอบรอบแรกกว่า 7,000 คน ! (อัตราการแข่งขันเท่ากับ 1:23)
การสอบรอบสอง
ทั้ง 300 คนที่ผ่านการสอบรอบแรก ก็จะต้องมาสอบรอบสอง ให้เหลือเพียง 72 คน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยการสอบในรอบนี้ วิชาคณิตศาสตร์ จะเน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนอาจไม่เคยพบมาก่อน ขณะที่ วิชาวิทยาศาสตร์ ก็จะเน้นการสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบวัดศักยภาพในการวางแผนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทั้งสองวิชานี้ คะแนนที่นำมาคิดจะเท่ากันและจะไม่มีการนำผลคะแนนจากการสอบรอบแรกมาคิดรวมรอบสอง
นอกจากนี้ ในการคัดเลือกรอบสอง ทางโรงเรียนจะใช้ผลงานและกิจกรรมเด่น (แฟ้มสะสมผลงาน) ที่นักเรียนเคยทำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาพิจารณาประกอบกันด้วย โดยผลงานและกิจกรรมที่ยื่นให้โรงเรียนพิจารณาจะต้องแสดงถึงศักยภาพของผู้สมัคร 6 ด้าน ดังนี้ (ไม่จำเป็นต้องครบทุกด้าน)
 

 1. เป็นผู้มีศักยภาพในการทำโครงงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านคณิตศาสตร์
 3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านวิทยาศาสตร์
 4. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงด้านอื่นที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 5. เป็นผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เช่น การได้รับเลือกเป็นประธานหรือกรรมการนักเรียน ประธานชมรม หัวหน้าห้อง เป็นต้น
 6. เป็นผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความมุมานะ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

 
พี่วีวี่ขอหมายเหตุตัวโต ๆ ไว้ตรงนี้ว่า คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกที่พี่วีวี่นำมาให้ดูนั้นเป็นของปี 2562 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีถัด ๆ ไปได้ เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อถึงปีที่จะสมัคร น้อง ๆ ควรจะติดตามระเบียบการจากทางโรงเรียนอีกทีค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงวิธีการคัดเลือกเด็กนักเรียนของที่นี้ ต้องบอกเลยว่า ไม่ธรรมดาจริง ๆ ถ้าน้องม.ต้น อยากเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องรีบวางแผนอ่านหนังสือสอบและทำผลงานทางวิชาการกันแล้วนะคะ
ส่วนน้องคนไหนที่ไม่มั่นใจ เรียนไม่รู้เรื่อง หรือกลัวอ่านหนังสือไม่ทัน ไม่ต้องกังวลไป เพราะเดี๋ยวนี้ โรงเรียนกวดวิชาหลายแห่ง มีคอร์สเรียนม.ต้น ทั้งวิทย์และคณิต ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนเนื้อหาล่วงหน้าให้พร้อมสอบก่อนใครได้ และถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหน พี่วีวี่ก็ขอแนะนำที่ We By The Brain เลย ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 31 ปี ของพี่ ๆ WE Tutors ที่จะทำให้น้องมั่นใจว่าเรียนแล้ว ได้ความรู้และเทคนิคทำโจทย์ที่หลากหลาย นำไปใช้ทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะ
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
https://www.kvis.ac.th/About_TH.aspx
https://www.dek-d.com/board/view/3791319/
https://www.facebook.com/kvistoday/videos/2062473724026394/?v=2062473724026394
https://www.kvis.ac.th/userfiles/files/ประกาศรับสมัครสอบปี%2062%20T.pdf

promotion-คอร์ส-ม.ต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ