มาแล้ว ! ระเบียบการรับสมัคร ม.4 กำเนิดวิทย์ ปี 63

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน
ใครอยากเข้า ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ห้ามพลาด ! เพราะวันนี้พี่วีวี่มีระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้น ม. 4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา 2563 มาฝาก น้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วว่าจะสมัครอย่างไร ถ้าอย่างนั้นก็ตามมาดูเลยจ้า

ระยะเวลาการรับสมัครโรงเรียนกำเนิดวิทย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2 มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
2.2 ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ
2.3 ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

 1. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
 2. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 3. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในบ้านพักของโรงเรียน
 5. สามารถพักอยู่ในบ้านพักในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
วิธีการสมัคร

จำนวนที่รับ

จำนวนที่รับ 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และโควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด 11 คน โดยแบ่งเป็น ระยอง 3 คน, จันทุบรี ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว อย่างละ 1 คน

การสอบคัดเลือก

การสอบจะแบ่งเป็นสองรอบด้วยกัน เมื่อสอบรอบแรกผ่านแล้ว ก็จะมีการสอบรอบสองต่อ ประกอบกับการพิจารณาถึงผลงานและกิจกรรมเด่นที่เคยทำในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น
การสอบรอบแรก
1.การสอบคัดเลือกรอบแรกจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น.
โดยจะสอบด้วยกันสองวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะจัดสนามสอบรอบแรกให้น้อง ๆ ตามแต่ละภูมิภาค โดยไม่จำเป็นต้องไปสอบที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือเข้ามาสอบที่กรุงเทพฯ แต่อย่างใด (ดูรายชื่อสนามสอบได้ที่ระเบียบการเต็มข้างล่าง)
2.เมื่อสอบรอบแรกเสร็จแล้ว ทางโรงเรียนจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 300 คน โดยใช้คะแนนรวมผลการสอบทั้งสองวิชาเป็นเกณฑ์ และให้น้ำหนักคะแนนเท่ากันทั้งสองวิชา
3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
การสอบรอบสอง
1.300 คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องมาสอบรอบสองอีกครั้ง ให้เหลือเพียง 72 คน ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยการสอบในรอบนี้ วิชาคณิตศาสตร์ จะเน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนอาจไม่เคยพบมาก่อน ขณะที่ วิชาวิทยาศาสตร์ ก็จะเน้นการสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบวัดศักยภาพในการวางแผนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทั้งสองวิชานี้ คะแนนที่นำมาคิดจะเท่ากันและจะไม่มีการนำผลคะแนนจากการสอบรอบแรกมาคิดรวมรอบสอง
2.ในการคัดเลือกรอบสอง ทางโรงเรียนจะใช้ผลงานและกิจกรรมเด่น (แฟ้มสะสมผลงาน) ที่นักเรียนเคยทำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาพิจารณาประกอบกันด้วย โดยผลงานและกิจกรรมที่ยื่นให้โรงเรียนพิจารณาจะต้องแสดงถึงศักยภาพของผู้สมัคร 6 ด้าน ดังนี้ (ไม่จำเป็นต้องครบทุกด้าน)

 • เป็นผู้มีศักยภาพในการทำโครงงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านคณิตศาสตร์
 • เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านวิทยาศาสตร์
 • เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงด้านอื่นที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เช่น การได้รับเลือกเป็นประธานหรือกรรมการนักเรียน ประธานชมรม หัวหน้าห้อง เป็นต้น
 • เป็นผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความมุมานะ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและข้อมูลอื่นๆ ไปยังโรงเรียนกำเนิดวิทย์ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
3. ประกาศผลรอบสองภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินรับสมัครกำเนิดวิทย์ 2563

อ่านระเบียบการฉบับเต็ม  https://www.kvis.ac.th/Admission_TH.aspx

promotion-คอร์ส-ม.ต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ