มาแล้ว ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

หากพูดถึงโรงเรียนกำเนิดวิทย์ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะเป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ  สามารถทำงานวิจัยนำไปสู่การบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาต่อยอดความรู้ของนักเรียนให้เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติได้ จึงถือได้ว่าเป็นโรงเรียนในฝันของใครหลาย ๆ คนเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยในปีนี้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับจำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน และยังมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติการรับสมัคร, ระยะเวลา, ปฏิทินการดำเนินงาน เป็นต้น ว่าแต่รายละเอียดต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563
 2. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 • มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 – 2 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปและมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สสวท.
 • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ
 1. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
 2. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 3. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในบ้านพักของโรงเรียน
 5. สามารถพักอยู่ในบ้านพักโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือในอนาคต

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 63 ถึงวันพุธที่ 30 ก.ย. 63

จำนวนนักเรียนที่รับ

รับนักเรียนจำนวน 72 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. จำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทั่วประเทศ จำนวน 61 คน
 2. โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน ดังนี้
 • ระยอง  3 คน
 • จันทบุรี  1 คน
 • ตราด  1 คน
 • ชลบุรี  1 คน
 • สมุทรปราการ  1 คน
 • ฉะเชิงเทรา  1 คน
 • นครนายก  1 คน
 • ปราจีนบุรี  1 คน
 • สระแก้ว  1 คน
ทุนการศึกษาและเงื่อนไขการให้ทุน
 1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะได้รับทุนการศึกษา ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก และค่าอาหารแต่อย่างใด
 2. ทุนการศึกษา เป็นทุนให้เปล่าโดยถือเป็นทุนที่ให้เป็นรางวัลกับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของประเทศ
 3. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องพักในบ้านพักที่โรงเรียนจัดให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
 4. นักเรียนที่ได้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้สูงสุดตามศักยภาพ ค้นหาความถนัด และความสนใจของตนเอง มุ่งมั่นศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในด้านที่ถนัดและสนใจ
วิธีการสมัคร
1
2
3
4
การสอบและสนามสอบคัดเลือกรอบแรก
 1. โรงเรียนจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 ณ สนามสอบ 11 แห่งทั่วประเทศ โดยเมื่อเลือกสนามสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้
 • สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 • สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 • สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • สนามสอบโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
 • สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
 • สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • สนามสอบโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 • สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 • สนามสอบศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 1. ในวันสอบนักเรียนต้องนำหลักฐานการแสดงตัวมาด้วย
 • บัตรประจำตัวสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายรับรองว่านักเรียนเป็นบุคคลนั้นจริง
วิชาที่สอบมีดังนี้
 • เวลา 09.30 – 12.00 น. วิชาคณิตศาสตร์
 • เวลา 13.30 – 16.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
7 ข้อควรรู้กำเนิดวิทย์
การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ www.kvis.ac.th โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 300 คน โดยใช้คะแนนรวมผลการสอบทั้งสองวิชา

การส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน

1. นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรม และผลงานเด่นข้อมูลอื่น ๆ โดยโรงเรียนจะประกาศวิธีการเพื่อให้นักเรียนส่งข้อมูลในเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบแรกฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 15 ม.ค. 64
2. ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน 6 ด้าน ดังนี้

 • ด้านที่ 1 นักเรียนเป็นผู้มีความรัก สนใจและมีศักยภาพสูงในการทำโครงงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ด้านที่ 2 นักเรียนเป็นผู้มีความรัก สนใจ และมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านคณิตศาสตร์
 • ด้านที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีความรัก สนใจ และมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านวิทยาศาสตร์
 • ด้านที่ 4 นักเรียนเป็นผู้มีความรัก สนใจ และมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านอื่นที่นอกเหนือจากด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ด้านที่ 5 นักเรียนเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนมีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
 • ด้านที่ 6 นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความมุมานะ

3. ตัวอย่างข้อมูลได้แก่ ประกาศนียบัตร หนังสือชมเชย รางวัลที่ได้รับ หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม หรือหลักฐานอื่น ๆ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนแต่งตั้ง จะทำหน้าที่พิจารณาและประเมินข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

การสอบคัดเลือกรอบ 2 และวิชาที่สอบ

นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 64  และวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค.64 โดยโรงเรียนจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกอีกครั้ง

วิชาที่สอบคัดเลือกรอบ 2 มีดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ (เน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนอาจไม่เคยพบมาก่อน)
2. วิชาวิทยาศาสตร์ (มีการสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบวัดศักยภาพในการวางแผนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์)

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ 2

1. การสอบคัดเลือกรอบ 2 จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
2. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตัวจริง 72 คน และบัญชีสำรอง ภายในวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 64 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.kvis.ac.th และแจ้งผลการสอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการไปยังผู้ได้รับคัดเลือก
3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามที่โรงเรียนกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kvis.ac.th หรือส่งคำถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admissionakvis.ac.th หรือโทรศัพท์ 033-013-615  ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง : การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 >>> https://kvis.ac.th/Admission_TH.aspx

มหิดลวิทยานุสรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ