มาดู คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ใน กสพท 61

มาดู คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ใน กสพท 61

นอกจากคุณสมบัติพื้นฐานที่น้อง ๆ ต้องมีในการสมัคร กสพท 61 แล้ว ในแต่ละหลักสูตรยังได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ ให้เหมาะกับแต่ละสาขาวิชาด้วย
ในวันนี้พี่วีวี่เลยจะพาน้อง ๆ มาดูคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง เริ่มที่ข้อแรกเลย

1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้

2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น

– โรคจิต (psychotic disorders)

– โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders)

– บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders

รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิร์ต สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด  (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70

จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิทินงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  และการปฏิบัติวิชาชีพทันตกรรม

2.7 มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2 ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/วิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

น้อง ๆ สามารถเข้าชมหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม กสพท 61 ได้ที่นี่เลยค่ะ

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อไหม น้อง ๆ ที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ของ กสพท 61 อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีนะคะ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

อ้างอิง www9.si.mahidol.ac.th/cotmes_sp.php

* โปรดติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทาง กสพท อย่างต่อเนื่อง

ความถนัดแพทย์-กสพท61

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ